Page 788 - NEIC_FINAL REPORT
P. 788

                  6 - 78
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ประเด็นพิจารณาจาก ISO/IEC 27001
มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ. ปี 2557-2561
-
6.2 การกําหนดวัตถุประสงค์ด้านความ ปลอดภัยสารสนเทศและแผนการบรรลุ วัตถุประสงค์
7. การสนับสนุน
1. นโยบายากรจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
7.1 ทรัพยากร
4. การบริหารจัดการทรัพย์สิน
7. ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
แผนงาน 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนงาน 5.2 แผนการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ แผนงาน 5.3 แผนการพัฒนาระบบเครือข่าย แผนงาน 5.5 แผนบํารุงรักษา โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ทดแทน ของหน่วยงาน
โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายพร้อม อุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม และรองรับการขยายของ ระบบแบบ Virtualization
7.2 สมรรถนะ
4. การบริหารจัดการทรัพย์สิน
7. ความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพ
แผนงาน 5.4 การพัฒนาบุคลากร
โครงการศกษาการจดทําแผนยุทธศาสตรและออกแบบการพฒนาศูนยสารสนเทศพลงงานแหงชาต เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
7.2 อุปกรณ์
6.8-23

   786   787   788   789   790