Page 787 - NEIC_FINAL REPORT
P. 787

                     Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
6 - 77
ประเด็นพิจารณาจาก ISO/IEC 27001
มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ สนพ. ปี 2557-2561
6. การวางแผน
6.1 การจัดการกับความเส่ียงและ
2. โครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ
3. ความม่ันคงปลอดภัยของทรัพยากรบุคคล
4. การบริหารจัดการทรัพย์สิน
5. การควบคุมการเข้าถึง
6. การเข้ารหัสข้อมูล
7. ความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพ
8. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการดําเนินการ
9. ความปลอดภัยสําหรับการสื่อสารข้อมูล
10. การบํารุงรักษาระบบ
11. การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก 12. การเผชิญเหตุ
13. การจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
กลยุทธ์ิ 2.3 จัดให้มีการทําแผนรองรับการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โครงการจัดทําระบบสํารองข้อมูล โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาความ ปลอดภัย สําหรับระบบสารสนเทศและ เครือข่าย โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเสมือน โครงการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายเมล์ และความ มั่นคงปลอดภัย
โอกาส
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
6.8-22   785   786   787   788   789