Page 790 - NEIC_FINAL REPORT
P. 790

              6 - 80
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ประเด็นพิจารณาจาก ISO/IEC 27001
มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ. ปี 2557-2561
8. การดําเนินการ
8.1 การวางแผนเก่ียวกับการ
1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ 1.1 นโยบายสําหรับความปลอดภัยสารสนเทศ
แผนงาน 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนงาน 5.2 แผนการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์
ดําเนินการและการควบคุม
โครงการศกษาการจดทําแผนยุทธศาสตรและออกแบบการพฒนาศูนยสารสนเทศพลงงานแหงชาต เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
2. โครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ
3. ความม่ันคงปลอดภัยของทรัพยากรบุคคล
4. การบริหารจัดการทรัพย์สิน
5. การควบคุมการเข้าถึง
6. การเข้ารหัสข้อมูล
7. ความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพ
8. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการดําเนินการ
9. ความปลอดภัยสําหรับการส่ือสารข้อมูล
10. การบํารุงรักษาระบบ
11. การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก 12. การเผชิญเหตุ
13. การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6.8-25   788   789   790   791   792