Page 786 - NEIC_FINAL REPORT
P. 786

                  6 - 76
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ประเด็นพิจารณาจาก ISO/IEC 27001
มาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ สนพ. ปี 2557-2561
5. ภาวะผู้นํา
5.1 ภาวะผู้นําและการมุ่งม่ันสู่
1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ 1.1 นโยบายสําหรับความปลอดภัยสารสนเทศ
-
ความสําเร็จ 5.2 นโยบาย
1. นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ 1.1 นโยบายสําหรับความปลอดภัยสารสนเทศ
กลยุทธ์ บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขององค์กรให้มี ความพร้อมใช้งาน ตอบสนองความต้องการของภารกิจ และสามารถนํา เทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ และเหมาะสม
5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และ อํานาจหน้าที่
2. โครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ 2.1 โครงสร้างภายในองค์กร
โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาความ ปลอดภัย สําหรับระบบสารสนเทศและ เครือข่าย
-
โครงการศกษาการจดทําแผนยุทธศาสตรและออกแบบการพฒนาศูนยสารสนเทศพลงงานแหงชาต เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
8. ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับการดําเนินการ
8.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.8-21


   784   785   786   787   788