Page 76 - NEIC_FINAL REPORT
P. 76

  1-50
1.2.2.7 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. 2558-2579
กำ ร ะ ท ร ว ง พื่ ล งั ง า น ไ ด ว า ง กำ ร อ บ แ ผู้ น บ ร้ ณ า กำ า ร พื่ ล งั ง า น แ ห ง่ ชุ า ต ิ ท ใ่  ห ค ว า ม ส าํา ค ญั ใ น 3 ด า น ป ร ะ กำ อ บ ด ว ย ( 1 ) ด า น ค ว า ม ม นั  ค ง ทางพื่ลังงาน (Security) ในกำารตอบสนองต่อปริมาณความตองกำารพื่ลังงาน ท่สอดคลองกำับอัตรากำารเจ้ริญเติบโต ทางเศรษฐกำจ้ิ อตั รากำารเพื่มิ ข้องประชุากำร และอตั รากำารข้ยายตวั ข้องเข้ตเมอื ง รวมถง่ กำารกำระจ้ายสดั สว่ นข้องเชุอื เพื่ลงิ ใหม ค่ วาม เหมาะสม (2) ดา นเศรษฐกำจ้ิ (Economy) ทต่ อ งคาํา นง่ ถง่ ตน ทนุ พื่ลงั งานทม่ ค่ วามเหมาะสมและไมเ่ ปน็ อปุ สรรคตอ่ กำารพื่ฒั นาทาง เศรษฐกำิจ้และสังคม ข้องประเทศในระยะยาว กำารปฏิร้ปโครงสรางราคาเชุือเพื่ลิงประเภทต่าง ๆ ใหสอดคลองกำับตนทุน และให ม่ภาระภาษ่ท่เหมาะสม เพื่ือเพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารใชุพื่ลังงานข้องประเทศไม่ใหเกำิดกำารใชุพื่ลังงานอย่างฟุ่มเฟือย รวมถ่งส่งเสริม กำารใชุพื่ลังงานอย่างม่ประสิทธิภาพื่ (3) ดานสิงแวดลอม (Ecology) เพื่ิมสัดส่วนกำารผู้ลิตพื่ลังงานหมุนเว่ยนภายในประเทศ และ กำารผู้ลิตพื่ลังงานดวยเทคโนโลย่ประสิทธิภาพื่ส้ง เพื่ือลดผู้ลกำระทบต่อสิงแวดลอมและชุุมชุน
ร้ปท่ 1.2-9 แผู้นงานหลักำภายใตแผู้นบ้รณากำารพื่ลังงานระยะยาว
เมอื วนั ท่ 15 สงิ หาคม 2557 คณะกำรรมกำารนโยบายพื่ลงั งานแหง่ ชุาติ (กำพื่ชุ.) มม่ ตใิ หกำ ระทรวงพื่ลงั งานจ้ดั ทาํา แผู้นบร้ ณากำาร ในภาพื่รวมระยะยาวโดยใหม่ระยะเวลาข้องแผู้นสอดคลองกำับแผู้นพื่ัฒนาเศรษฐกำิจ้และสังคมแห่งชุาติ ข้องสําานักำงาน คณะกำรรมกำารพื่ฒั นากำารเศรษฐกำจ้ิ และสงั คมแหง่ ชุาติ(สศชุ.)กำระทรวงพื่ลงั งานจ้ง่ ไดท บทวนและบร้ ณากำารกำารจ้ดั ทาํา แผู้นพื่ลงั งาน ระยะยาวข้องประเทศ ในปี พื่.ศ. 2558 จ้ากำแนวโนม กำารข้ยายตวั ทางเศรษฐกำจ้ิ ข้องไทย และแผู้นกำารลงทนุ โครงสรา งพื่นื ฐานดา น ข้นส่งตามนโยบายรัฐบาล (นายกำรัฐมนตร่ พื่ลเอกำ ประยุทธ์ จ้ันทร์โอชุา) รวมทังกำารเตร่ยมกำารเข้าส้่ประชุาคมเศรษฐกำิจ้อาเซึ่่ยน (ASEAN Economic Community: AEC) จ้ะส่งผู้ลต่อกำารใชุพื่ลังงานข้องประเทศไทยโดยรวม ดังนัน กำระทรวงพื่ลังงานจ้่งบ้รณ ากำารแผู้นพื่ลังงาน 5 แผู้นหลักำ ไดแกำ่
1. แผู้นพื่ัฒนากำําาลังผู้ลิตไฟฟ้าข้องประเทศไทย (PDP)
2. แผู้นอนุรักำษ์พื่ลังงาน (EEP)
3. แผู้นพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทนและพื่ลังงานทางเลือกำ (AEDP)
4. แผู้นบริหารจ้ัดกำารนําามันเชุือเพื่ลิง (OIL)
5. แผู้นบริหารจ้ัดกำารกำ๊าซึ่ธรรมชุาติ (GAS)
โดยจ้ากำกำารทบทวนพื่บวา่ กำารพื่ฒั นาศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาตจ้ิ ะสง่ ผู้ลเชุงิ สนบั สนนุ แกำแ่ ผู้นงานในระยะยาว
ข้องกำระทรวงพื่ลงั งานทงั 5 แผู้นงาน โดยเฉพื่าะอยา่ งยงิ ในมติ ดิ า นข้อ มล้ เพื่อื กำารวเิ คราะห์ ข้อ มล้ ประกำอบกำารตดั สนิ ใจ้ และเพื่อื นาํา ไปใชุใ นแบบจ้าํา ลองตา่ ง ๆ รวมทงั เปน็ ฐานข้อ มล้ ซึ่ง่ ใชุอ า งองิ สาํา หรบั กำารพื่ฒั นาตอ่ ไปในอนาคต โดยมร่ ายละเอย่ ดรายแผู้นงาน โดยย่อ ดังน่
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   74   75   76   77   78