Page 75 - NEIC_FINAL REPORT
P. 75

1.2.2.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2561-2565)
จ้ากำกำารทบทวนเอกำสารพื่บว่ายุทธศาสตร์ท่ไดรับผู้ลเชุิงสนับสนุนจ้ากำกำารจ้ัดตัง ศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ ประกำอบไปดวย 2 ยุทธศาสตร์ ไดแกำ่ 1) ยุทธศาสตร์ท่ 1 กำารจ้ัดหาพื่ลังงานเพื่่ยงพื่อต่อความตองกำาร ม่ความมันคง และส่งเสริม กำารลงทุน และ 2) ยุทธศาสตร์ท่ 3 กำารพื่ัฒนาพื่ลังงาน ท่ยังยืนและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอม โดยม่รายละเอ่ยด ดังน่
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ มีความมั่นคง และส่งเสริม การลงทุน โดย ม่ประเด็นท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
(1.1) เป้าประสงค์ 1.1 มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ และมีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการบริหารจัดการที่เสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 เร่งรัดจ้ัดหาปิโตรเล่ยมทังบนบกำและในทะเล อาทิ กำารเปิดใหสําารวจ้ และ ผู้ลิตปิโตรเล่ยมรอบใหม่ บริหารจ้ัดกำารสัมปทานท่จ้ะหมดอายุในอนาคต โดยคําาน่งถ่งความตองกำารกำารใชุอย่างต่อเนอื ง และ แสวงหาแนวทางกำารผู้ลิตปิโตรเล่ยมจ้ากำแหล่งท่ยังไม่ม่ความคุมค่าในปัจ้จุ้บัน
กลยุทธ์ที่ 1.1.4 หลักำกำารกำารพื่ัฒนาและส่งเสริมกำารลงทุน โดยเฉพื่าะดานโครงสรางพื่ืนฐานและ ระบบบริหารจ้ัดกำารท่เสริมสรางความมันคงดานพื่ลังงานตามแผู้นพื่ลังงานท่กำําาหนด ไดแกำ่ แผู้นพื่ัฒนากำําาลังกำารผู้ลิตไฟฟ้าข้อง ประเทศไทย แผู้นบรหิ ารจ้ดั กำารนาํา มนั เชุอื เพื่ลงิ แผู้นบรหิ ารจ้ดั กำารกำา๊ ซึ่ธรรมชุาติ โดยคาํา นง่ ถง่ กำารพื่ง่ พื่าตวั เอง และความเหมาะสม ข้องตนทุน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.5 ระบบรองรับภาวะฉุกำเฉิน ป้องกำันความเส่ยงและแกำไข้กำารข้าดแคลนพื่ลังงานเพื่ือ ความตอ่ เนอื งดา นพื่ลงั งาน รวมถง่ ระบบรองรบั ความกำา วหนา ข้องเทคโนโลย่ และพื่ฤตกำิ รรมข้องผู้บ้ รโิ ภคแบบ Prosumer และ รองรับความปลอดภัยทางไซึ่เบอร์
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานท่ียั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยม่ประเด็นท่เกำ่ยวข้อง ดังน่ (2.1) เป้าประสงค์ 3.1 ประเทศใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ภาคบังคับ ไดแกำ่ กำารจ้ัดกำารพื่ลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมมาตรกำารกำารใชุ เกำณฑม์ าตรฐานในโรงงานและอาคารและมาตรกำารกำารใชุเกำณฑม์ าตรฐานและตดิ ฉลากำอปุ กำรณ์กำารพื่ฒั นากำฎหมายและระเบย่ บ ท่เอือต่อกำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน
กลยุทธ์ท่ี 3.1.2 ภาคความร่วมมือ ไดแกำ่ มาตรกำารสนับสนุนดานกำารเงิน มาตรกำารส่งเสริมแอลอ่ด่ มาตรกำารอนุรักำษ์พื่ลังงานภาคข้นส่ง และมาตรกำารวิจ้ัยและพื่ัฒนาเทคโนโลย่อนุรักำษ์พื่ลังงาน
(2.2) เป้าประสงค์ 3.2 สัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น
กลยทุ ธ์ 3.2.1 พื่ฒั นากำารใชุว ตั ถดุ บิ ทางเลอื กำอนื และพื่นื ทท่ ม่ ศ่ กำั ยภาพื่ รวมถง่ เทคโนโลยใ่ หเ หมาะสม
กำับความสามารถในกำารผู้ลิตและกำารใชุพื่ลังงานทดแทน
กลยทุ ธ์ 3.2.2 พื่ฒั นาเทคโนโลยกำ่ ารผู้ลติ พื่ลงั งานทดแทน และเทคโนโลยท่ เ่ กำย่ วข้อ ง และพื่ฒั นาระบบ
โครงข้า่ ยไฟฟา้ และโครงสรา งพื่นื ฐาน กำบั ระบบบรหิ ารจ้ดั กำารเพื่อื เพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่เพื่อื รองรบั กำารพื่ฒั นาพื่ลงั งานทดแทนเพื่มิ ข้น่ กลยุทธ์ 3.2.3 ส่งเสริมกำารลงทุน กำารลดตนทุนกำารผู้ลิต และเพื่ิมประสิทธิภาพื่ธุรกำิจ้อย่างเหมาะสม
แกำ่ผู้้ผู้ลิต ผู้้ข้ายทังในและต่างประเทศ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-49
   73   74   75   76   77