Page 74 - NEIC_FINAL REPORT
P. 74

 ลําาดับท่ ชุือโครงกำาร รายละเอ่ยด
 4
  โครงการศูนย์บริการข้อมูล ภูมิสารสนเทศสามมิติกลาง โดย บูรณาการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานผู้ให้บริการ สาธารณูปโภค
  เปน็ กำารตงั ศน้ ยข้์ อ มล้ ภม้ สิ ารสนเทศสามมติ กำิ ลางซึ่ง่ จ้ะเชุอื มโยงข้อ มล้ แผู้นท่ ภ้มิสารสนเทศข้องแต่ละหน่วยงานผู้้ใหบริกำารสาธารณ้ปโภค โดยเฉพื่าะ ในมิติความล่กำข้องแผู้นท่สามมิติดังกำล่าว เพื่ือยกำระดับประสิทธิภาพื่ ในกำารนําามาใชุประโยชุน์ในกำารดําาเนินงานข้องหน่วยงานผู้้ใหบริกำาร สาธารณ้ปโภคหน่วยงานผู้้เกำ่ยวข้องหลักำกำับกำารดําาเนินกำารดังกำล่าว ไดแกำ่ สําานักำงานปลัดกำระทรวงมหาดไทย กำารไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค กำารไฟฟ้า นครหลวง กำารประปาส่วนภ้มิภาค กำารประปานครหลวง หน่วยงานผู้้ ใหบ รกำิ ารโทรศพื่ั ท์ เชุน่ บรษิ ทั ทโ่ อท่ จ้าํา กำดั (มหาชุน) กำรมกำารปกำครอง รวมถง่ องค์กำรปกำครองส่วนทองถิน กำรมโยธาธิกำารและผู้ังเมือง กำรมทางหลวง กำรมทางหลวงชุนบท และสําานักำงานพื่ัฒนาเทคโนโลย่อวกำาศและภ้มิ สารสนเทศ (องค์กำารมหาชุน)
 5
   โครงการพฒั นาระบบSmartMeter เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ หน่วยงานบริการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า และการจัดสรรทรัพยากร ที่ดีขึ้น
   เป็นกำารพื่ัฒนาระบบสมาร์ทมิเตอร์ (Smart Meter) เพื่ือชุ่วยเพื่ิม ประสิทธิภาพื่กำารใหบริกำารข้องหน่วยงานผู้้ใหบริกำารสาธารณ้ปโภคไฟฟ้า และกำารจ้ดั สรรทรพื่ั ยากำรและบรโิ ภคสาธารณป้ โภคไฟฟา้ โดยใชุเ ทคโนโลย่ ดจ้ิ ทิ ลั โดยเฉพื่าะเทคโนโลย่ Smart Sensor โดยมส่ าํา นกำั งานปลดั กำระทรวง มหาดไทย กำรมโยธาธิกำารและผู้ังเมือง กำารไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค กำารไฟฟ้า นครหลวง กำรมกำารปกำครอง สําานักำงานพื่ัฒนาเทคโนโลย่อวกำาศและ ภม้ สิ ารสนเทศ (องคกำ์ ารมหาชุน) กำรงุ เทพื่มหานคร และองคกำ์ รปกำครองสว่ น ทอ งถนิ และภม้ ภิ าคข้องพื่นื ทน่ าํา รอ่ ง รวมถง่ สาํา นกำั งานคณะกำรรมกำารกำจ้ิ กำาร กำระจ้ายเส่ยง กำิจ้กำารโทรทัศน์ และกำิจ้กำารโทรคมนาคมแห่งชุาติ (กำสทชุ.) เป็นหน่วยงานรับผู้ิดชุอบหลักำสําาหรับกำารดําาเนินงาน
  1-48
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย


   72   73   74   75   76