Page 73 - NEIC_FINAL REPORT
P. 73

พื่ลังงาน กำระทรวงท่องเท่ยวและกำ่ฬา เป็นตน เพื่ือกำารดําาเนินงานใหเกำิดประสิทธิภาพื่ส้งสุด เพื่ือบรรลุเป้าประสงค์ดังกำล่าวในกำารพื่ัฒนาข้่ดความสามารถเชุิงดิจ้ิทัลภาครัฐดานสาธารณ้ปโภคหน่วยงานท่
เกำ่ยวข้อ งตองดําาเนินงาน/โครงกำารพื่ัฒนาท่สําาคัญ(FlagshipProjects)ดวยกำัน7โครงกำารโดยโครงกำารทม่ ่ความเกำ่ยวข้องและ ไดรับประโยชุน์จ้ากำกำารพื่ัฒนาศน้ ย์ข้อม้ลกำลางดานพื่ลังงานแห่งชุาติ ประกำอบไปดวย 5 โครงกำาร ดังแสดงในตาราง 1.2-1
ตาราง 1.2-1 โครงกำารท่ไดป ระโยชุน์จ้ากำกำารพื่ัฒนาศน้ ย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ
ลําาดับท่ ชุือโครงกำาร รายละเอ่ยด
  1
  โครงการระบบ e-Document เก็บ เอกสารหลักฐานการขอใช้ไฟฟ้า ประปา และใบเสร็จใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์
  เป็นกำารพื่ัฒนาระบบงานในกำารจ้ัดเกำ็บเอกำสารข้องหน่วยงานใหอย้่ใน รป้ แบบอเิ ลกำ็ ทรอนกำิ ส์ เพื่อื ลดตน ทนุ กำระดาษไดห ลายลา นบาทตอ่ ปี รวมถง่ อําานวยความสะดวกำใหแกำ่ผู้้ใชุบริกำารสาธารณ้ปโภคมากำยิงข้่น โดยสําานักำ ปลัดกำระทรวงมหาดไทย กำารไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค กำารไฟฟ้านครหลวง กำารประปาสว่ นภม้ ภิ าค กำารประปานครหลวง กำรมธรุ กำจ้ิ พื่ลงั งาน กำระทรวง พื่ลังงาน รวมถ่งกำรุงเทพื่มหานคร และองค์กำรปกำครองส่วนทองถินและ ภ้มิภาคข้องพื่ืนท่นําาร่อง เป็นหน่วยงานหลักำท่รับผู้ิดชุอบกำารดําาเนินกำาร ดังกำล่าว
 2
   โครงการระบบการให้บริการการรับ คาร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ขอขยาย เขตระบบไฟฟ้าแบบ One Touch Service
   เป็นกำารพื่ัฒนาระบบกำารใหบริกำารรับคําารองข้อติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า โดยใชุ ระบบสารสนเทศภ้มิศาสตร์เข้ามาชุ่วยตรวจ้สอบความพื่รอมข้องพื่ืนท่ จ้ะทําาใหกำารใหบริกำารข้องหน่วยงานผู้้ใหบริกำารม่ประสิทธิภาพื่มากำข้่น ทังน่ หน่วยงานรับผู้ิดชุอบหลักำ ไดแกำ่ สําานักำงานปลัดกำระทรวงมหาดไทย กำารไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค กำารไฟฟ้านครหลวง และสําานักำงานรัฐบาล อิเล็กำทรอนิกำส์ (องค์กำารมหาชุน)
   3
  โครงการนา รอ่ งพฒั นาระบบ Smart Grid ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม ประสทิ ธภิ าพการบรกิ ารของหนว่ ยงาน ผใู้ หบ้ รกิ ารสาธารณปู โภคไฟฟา้ และ การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น
  เป็นกำารพื่ัฒนาระบบสมาร์ทกำริดจ้ะชุ่วยพื่ัฒนาประสิทธิภาพื่ในกำาร จ้ัดสรรทรัพื่ยากำรสาธารณ้ปโภคไฟฟ้าไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่ตังแต่กำาร ผู้ลิตไปจ้นถ่งกำารแจ้กำจ้่ายพื่ลังงาน และกำารบริโภคพื่ลังงาน โดยเริมตน พื่ัฒนาในโครงกำารนําาร่อง Micro Grid, Smart Meter, และโครงกำาร อืน ๆ ท่เกำ่ยวข้องอย่างครบวงจ้ร ซึ่่งจ้ําาตองอาศัยความร่วมมือ ในกำารดําาเนินงานจ้ากำทังสําานักำงานปลัดกำระทรวงมหาดไทย กำารไฟฟ้า ส่วนภ้มิภาค กำารไฟฟ้านครหลวง สําานักำงานรัฐบาลอิเล็กำทรอนิกำส์ (องค์กำารมหาชุน) กำระทรวงพื่ลังงาน รวมถ่งกำรุงเทพื่มหานคร และองค์กำร ปกำครองส่วนทองถิน
  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-47   71   72   73   74   75