Page 72 - NEIC_FINAL REPORT
P. 72

 1-46
ส ว่ น กำ า ร พื่ ฒั น า ร ะ บ บ กำ า ร ส า ธ า ร ณ ป้ โ ภ ค ใ น ภ า พื่ ร ว ม ห น ว่ ย ง า น ภ า ค ร ฐั ผู้ ใ ้ ห บ ร กำิ า ร ส า ธ า ร ณ ป้ โ ภ ค ท เ่  กำ ย่  ว ข้ อ ง จ้ ะ ต อ ง ม ่ งานระบบแผู้นท่ GIS ไวใ ชุใ นกำารทาํา งานบรกำิ ารภาคสนามซึ่ง่ ประชุาชุนสามารถแจ้ง เหตไุ ดผู้ า่ นแอปพื่ลเิ คชุนั เพื่อื เพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่ ในกำารทําางานข้องบุคลากำรเจ้าหนาท่ภาคสนาม เพื่ือใหกำารใหบริกำาร และกำารทําางานม่ประสิทธิภาพื่มากำข้่น
สาํา หรบั กำารบรหิ ารจ้ดั กำารภายในกำระทรวงเพื่อื ทจ้่ ะเพื่มิ ข้ด่ ความสามารถเชุงิ ดจ้ิ ทิ ลั ในดา นดงั กำลา่ วผู้บ้ รหิ ารหนว่ ยงาน ผู้้ใหบริกำารสาธารณ้ปโภค รวมทังผู้้บริหารข้องกำระทรวงมหาดไทย จ้ําาเป็นตองม่ข้อม้ลกำารใชุงานสาธารณ้ปโภคข้องประชุาชุน ภายในหน่วยงานตนเอง เพื่ือประกำอบกำารตัดสินใจ้เชุิงนโยบาย
ระดบั การพฒั นาที่ 2: การบรู ณาการใชง้ านขอ้ มลู จากหนว่ ยงานสาธารณปู โภคดา้ นตา่ ง ๆ ในฐานขอ้ มลู กลาง
ระดบั ทส่ องเปน็ ลาํา ดบั กำารพื่ฒั นาทม่ กำ่ ารลงทนุ จ้ดั ทาํา ระบบตอ่ ยอดจ้ากำกำารดาํา เนนิ กำารในระบบตน แบบ (ระยะท่ 1) พื่รอ มทงั เรมิ จ้ดั เกำบ็ ข้อ มล้ สถติ ดิ า นตา่ ง ๆ โดยรวบรวมไวใ นฐานข้อ มล้ กำลาง และเรมิ จ้ดั ทาํา ระบบหรอื เวบ็ ไซึ่ตเ์ พื่อื เปดิ ใหบ รกำิ ารดา น ข้อม้ลแกำ่ประชุาชุน รวมทังบ้รณากำารใชุงานข้อม้ลจ้ากำหน่วยงานสาธารณ้ปโภคดานต่าง ๆ ในฐานข้อม้ลกำลาง เพื่ือใชุประโยชุน์ จ้ากำบรหิ ารจ้ดั กำารทรพื่ั ยากำรข้ององคกำ์ ร และเรมิ เชุอื มตอ่ กำารทาํา งานบนโมบายแพื่ลตฟอรม์ ผู้า่ นทกำุ อปุ กำรณ์ เพื่อื ตรวจ้สอบข้อ มล้ ไดแบบเร่ยลไทม์ อันจ้ะอําานวยความสะดวกำแกำ่หน่วยงานรัฐท่เกำ่ยวข้อง ภาคธุรกำิจ้ รวมถ่งภาคประชุาชุน
โดยในสว่ นข้องกำารใหบ รกำิ ารแกำผู้่ ใ้ ชุบ รกำิ ารนนั ภาครฐั จ้าํา เปน็ ตอ งมกำ่ ารจ้ดั ทาํา ระบบบร้ ณากำารฐานข้อ มล้ ผู้ใ้ ชุบ รกำิ าร สาธารณ้ปโภคข้องหน่วยงานผู้้ใหบริกำารสาธารณ้ปโภคภายใตกำระทรวงมหาดไทยใหเป็นข้อม้ลเด่ยว เพื่ือใหประชุาชุนสามารถ เข้า ถง่ ไดใ นครงั เดย่ ว ผู้า่ นชุอ่ งทางอเิ ลกำ็ ทรอนกำิ สต์ า่ ง ๆ อาทิ เวบ็ ไซึ่ต์ หรอื โมบายแอปพื่ลเิ คชุนั สว่ นในกำารพื่ฒั นาระบบสาธารณป้ โภค ในภาพื่รวม ภาครัฐควรจ้ะพื่ิจ้ารณากำารบ้รณากำารระบบแผู้นท่ GIS ระหว่างหน่วยงานสาธารณ้ปโภคเป็นระบบเด่ยว เพื่ือเพื่ิม ประสทิ ธภิ าพื่กำารทาํา งานข้องแตล่ ะหนว่ ยงาน พื่รอ มทงั ตอ งสนบั สนนุ ใหเ จ้า หนา ทภ่ าคสนามสามารถตรวจ้สอบข้อ มล้ กำารใชุบ รกำิ าร สาธารณ้ปโภคไดอย่างเร่ยลไทม์ในทุกำพื่ืนท่ ผู้่านระบบกำารส่งข้อม้ลข้อง Smart Meter ท่ส่งข้อม้ลเข้าเครืองมือประมวลผู้ล ข้องเจ้าหนาท่ผู้่านคลืนความถ่ความเร็วส้ง
สาํา หรบั กำารบรหิ ารจ้ดั กำารภายในกำระทรวงควรมกำ่ ารเชุอื มโยงข้อ มล้ ระบบแผู้นท่GISภายในหนว่ ยงานตา่ งๆเข้า กำบั หน่วยงานมหาดไทย เพื่ือใหผู้้บริกำารสามารถติดตามพื่ืนท่ท่ยังข้าดกำารใหบริกำารสาธารณ้ปโภคในภาพื่รวมได
ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ เพื่อใช้งานได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่า
ระดับท่สามเป็นข้ันข้องกำารพื่ัฒนาระบบสาธารณ้ปโภคอิเล็กำทรอนิกำส์ใหม่ประสิทธิภาพื่ส้งมากำข้่น โดยนําาระบบ สาธารณ้ปโภคอัจ้ฉริยะ (Smart Utility) มาใชุงานอย่างเต็มร้ปแบบ เพื่ือเพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารใหบริกำารไดส้งสุดไดทัวทังองค์กำร ประเทศ ตลอดห่วงโซึ่่ม้ลค่า (ตังแต่กำารผู้ลิตไปจ้นถ่งกำารใหบริกำาร) ม่กำารสนับสนุนกำารทําางานดวยระบบอัตโนมัติใหมากำข้่น ในองคกำ์ ร ประเทศ รวมทงั เกำดิ นวตั กำรรมกำารใหบ รกำิ ารใหม่ ๆ จ้ากำกำารนาํา ระบบสาธารณป้ โภคอจ้ั ฉรยิ ะมาใชุ อาศยั กำารประมวลผู้ล ข้อม้ลข้นาดใหญ่ (Big Data) ข้องทังประเทศ เพื่ือมาจ้ัดกำารบริหารกำารใชุสาธารณ้ปโภค ดานอุปสงค์ (ผู้้ใหบริกำาร) และอุปทาน (ผู้้รับบริกำาร)
โดยกำารจ้ะดําาเนินกำารเพื่ือใหเกำิดกำารพื่ัฒนารัฐบาลดิจ้ิทัลมาถ่งในระดับน่ สําาหรับกำารใหบริกำารแกำ่ผู้้ใชุบริกำาร จ้ําาเป็นจ้ะตองม่ระบบกำารแกำไข้ปัญหาดานสาธารณ้ปโภคอัตโนมัติ ลดเวลาในกำารเกำิดเหตุกำารณ์ กำารข้าดแคลนสาธารณ้ปโภค ดวยกำารใชุระบบ Analytics ท่สามารถวิเคราะห์ปัญหาไดตรงจุ้ดทําาใหประชุาชุนสามารถใชุสาธารณ้ปโภคไดอย่างต่อเนืองและ ม่ประสิทธิภาพื่ และสนับสนุนกำารพื่ัฒนาโครงกำารกำารบริกำาร ณ จุ้ดเด่ยว (One Stop Service) เพื่ือยกำระดับกำารใหบริกำาร ภาครัฐ ใหประชุาชุนสามารถข้อใชุไฟฟ้า นําาประปาและโทรศัพื่ท์ไดในคราวเด่ยวอย่างเต็มร้ปแบบ ใหสามารถดําาเนินกำารไดทัว ทังประเทศ
สําาหรับกำารเพื่ิมข้่ดความสามารถเชุิงดิจ้ิทัลในดานกำารพื่ัฒนาระบบสาธารณ้ปโภค จ้ําาเป็นท่จ้ะตองสนับสนุน ใหผู้ ใ้ หบ รกำิ ารมข้่ อ มล้ จ้าํา นวนมากำทส่ ามารถพื่ยากำรณห์ รอื วเิ คราะหค์ วามตอ งกำารใชุส าธารณป้ โภคได ทาํา ใหกำ ารบรหิ ารทรพื่ั ยากำร เปน็ ไปอยา่ งมป่ ระสทิ ธภิ าพื่ ผู้า่ นกำารเกำบ็ รวบรวมข้อ มล้ กำารใชุง าน และข้อ มล้ กำารผู้ลติ จ้ากำเครือ งมอื ดจ้ิ ทิ ลั อจ้ั ฉรยิ ะ และจ้ากำฐาน ข้อ มล้ กำลางทม่ กำ่ ารเชุอื มโยงกำนั ในระดบั กำารพื่ฒั นาทผู้่ า่ นมา (ระดบั ทส่ อง) ในกำารเพื่มิ ข้ด่ ความสามารถดา นบรหิ ารจ้ดั กำารภายใน กำระทรวง ภาครัฐจ้ะตองม่กำารบ้รณากำารกำารทําางานระหว่างกำระทรวงอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้องกำับระบบสาธารณ้ปโภค เชุ่น กำระทรวง
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   70   71   72   73   74