Page 71 - NEIC_FINAL REPORT
P. 71

(1) ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 2 : การยกระดบั ขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั ของภาคธรุ กจิ -ภายใตย ทุ ธศาสตรท์ ่ 2 มเ่ ปา้ หมายหลกำั คือ กำารยกำระดับข้่ดความสามารถในกำารแข้่งข้ันข้องภาคธุรกำิจ้ในดานต่าง ๆ ตังแต่กำารพื่ัฒนาและเพื่ิมประสิทธิภาพื่ ข้องภาคกำารเกำษตร กำารยกำระดับประสบกำารณ์ดิจ้ิทัลข้องนักำท่องเท่ยว กำารอําานวยความสะดวกำแกำ่นักำลงทุน กำารเพื่ิมศักำยภาพื่ แกำผู้่ ป้ ระกำอบกำารสง่ ออกำ นาํา เข้า และธรุ กำจ้ิ ข้นาดกำลางและข้นาดยอ่ ม กำารยกำระดบั ประสทิ ธภิ าพื่กำระบวนกำารทางภาษข้่ องภาครฐั กำารบ้รณากำารข้อม้ลและบริกำาร ดานกำารข้นส่งตลอดจ้นกำารพื่ัฒนาระบบบริกำารอัจ้ฉริยะในดานสาธารณ้ปโภค ซึ่่งทังหมดน่ เพื่ือกำารมุ่งไปส้่กำารเติบโตข้องเศรษฐกำิจ้อย่างยังยืน โดยกำารพื่ัฒนาข้่ดความสามารถเชุิงดิจ้ิทัลภาครัฐไทยภายใตยุทธศาสตร์น่ ประกำอบดวย
1. กำารเกำษตรแบบครบวงจ้รรายบุคคลผู้่านกำารบ้รณากำาร 2. กำารบ้รณากำารดานกำารท่องเท่ยวแบบครบวงจ้ร
3. กำารบ้รณากำารงานบริกำารดานกำารลงทุนข้ามหน่วยงาน 4. กำารบ้รณากำารกำารนําาเข้าส่งออกำแบบครบวงจ้ร
5. กำารส่งเสริมวิสาหกำิจ้ข้นาดกำลางและข้นาดย่อม (SMEs) แบบบ้รณากำารเชุิงรุกำเพื่ือส่งเสริมกำารเติบโต
6. กำารพื่ัฒนาระบบภาษ่บ้รณากำารข้ามหน่วยงานแบบครบวงจ้ร
7. กำารพื่ัฒนาศ้นย์บ้รณากำารข้อม้ลคมนาคมข้นส่งส่วนกำลางโดยยกำระดับไปส้่กำารใหบริกำารข้นส่งต่อเนืองหลาย
ร้ปแบบ
สาธารณ้ปโภค
กำารพื่ัฒนาท่ม่ความเกำ่ยวข้องจ้ะเป็นส่วนข้อง “กำารพื่ัฒนาข้่ดความสามารถเชุิงดิจ้ิทัลภาครัฐดานสาธารณ้ปโภค”
โดยสภาปฏิร้ปแห่งชุาติไดกำําาหนดวาระกำารพื่ัฒนาระบบสาธารณ้ปโภคข้องประเทศไทยไวทังสิน 2 วาระ ไดแกำ่ วาระกำารพื่ัฒนา ศ้นย์ข้อม้ลกำลางดานพื่ลังงานแห่งชุาติ และวาระปฏิร้ปกำิจ้กำารไฟฟ้า โดยสําาหรับวาระกำารปฏิร้ปกำิจ้กำารไฟฟ้าม่แนวทางท่สําาคัญ ทังสิน 6 ประกำาร ไดแกำ่
1. กำารจ้ัดทําาค่าพื่ยากำรณ์ความตองกำารไฟฟ้า
2. กำารจ้ัดทําาแผู้นพื่ัฒนากำําาลังกำารผู้ลิตไฟฟ้า (PDP)
3. กำารผู้ลิตและซึ่ือข้ายไฟฟ้าเสร่
4. กำารบรหิ ารกำจ้ิ กำารสายสง่ และศน้ ยค์ วบคมุ ระบบโครงข้า่ ยไฟฟา้ (System Operator) และตลาดกำลางซึ่อื ข้ายไฟฟา้ 5. โครงข้่ายระบบสายส่งไฟฟ้าในกำลุ่มประชุาคมอาเซึ่่ยน และภ้มิภาคข้างเค่ยง
6. กำองทุนพื่ัฒนาไฟฟ้า
ดวยเหตุน่ กำารนําาเทคโนโลย่มาปรับใชุเพื่ือกำารบริหารจ้ัดกำารดานสาธารณ้ปโภคข้องประเทศ จ้่งเป็นปัจ้จ้ัยสําาคัญ
ในกำารเพื่ิมประสิทธิภาพื่ภาครัฐและยกำระดับกำารใหบริกำารดานสาธารณ้ปโภค โดยกำรอบแนวคิดท่เหมาะสมเพื่ือพื่ัฒนาส้่รัฐบาล ดจ้ิ ทิ ลั ดา นสาธารณป้ โภค จ้ะมเ่ ปา้ หมายหลกำั คอื กำารเพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่กำารทาํา งานระหวา่ งหนว่ ยงานและกำารยกำระดบั กำารบรกำิ าร ดานสาธารณ้ปโภค และสามารถแบ่งระดับ กำารพื่ัฒนาออกำเป็น 3 ระดับ ดังน่
ระดบั การพฒั นาท่ี 1: การพฒั นาโครงการนา รอ่ งระบบสาธารณปู โภค Smart Utility และ ใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ลั เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ระดบั แรกำเปน็ ลาํา ดบั ข้นั เรมิ ตน โดยเรมิ มกำ่ ารสาํา รวจ้แนวทางกำารบรหิ ารจ้ดั กำารระบบสาธารณป้ โภคดา นตา่ ง ๆ ข้อง ประเทศ รวมถ่งเริมทดลองนําาระบบตนแบบ (Pilot System Project) ยกำตัวอย่างเชุ่น ระบบ Smart Grid เพื่ือใชุในกำารบริหาร จ้ัดกำารทรัพื่ยากำร อาทิ คน เครืองจ้ักำร ฯลฯ นอกำจ้ากำน่ ยังตองม่กำารสรางวิสัยทัศน์ในองค์กำร เพื่ือริเริมกำารทําางานอย่างจ้ริงจ้ัง
โดยเพื่ือเพื่ิมข้่ดความสามารถเชุิงดิจ้ิทัลในดานกำารใหบริกำารแกำ่ผู้้ใชุบริกำาร หน่วยงานภาครัฐ ท่เกำ่ยวข้องจ้ะตอง เรมิ ดาํา เนนิ กำารพื่ฒั นาโครงกำาร Smart Grid ในพื่นื ทน่ าํา รอ่ งใหป ระชุาชุนในพื่นื ทน่ าํา รอ่ งมกำ่ ารใชุง านระบบ Smart Meter ในเบอื งตน พื่ัฒนาระบบงานชุําาระค่าบริกำารผู้่านระบบดิจ้ิทัลต่าง ๆ รวมทังพื่ัฒนาระบบ e-Document ต่าง ๆ ท่เป็นหลักำฐานทางกำาร ชุําาระค่าบริกำารอิเล็กำทรอนิกำส์ใหม่ความสมบ้รณ์
8. กำารเพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารทําางานข้องหน่วยงานดานสาธารณ้ปโภคและกำารยกำระดับกำารบริกำารดาน
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-45   69   70   71   72   73