Page 70 - NEIC_FINAL REPORT
P. 70

• สง่ เสรมิ กำารผู้ลติ และกำารใชุเ ชุอื เพื่ลงิ ชุว่ ภาพื่ (Biofuel) ในภาคกำารข้นสง่ โดยใชุกำ ลไกำตลาดในกำารผู้ลกำั ดนั ใหเ ชุอื เพื่ลงิ ชุว่ ภาพื่มร่ าคาทแ่ ข้ง่ ข้นั ไดกำ บั เชุอื เพื่ลงิ ฟอสซึ่ลิ ตลอดจ้นสง่ เสรมิ กำารผู้ลติ พื่ลงั งานทดแทน ทงั กำารผู้ลติ ไฟฟา้ และความรอ น เพื่ือใชุในโรงงานอุตสาหกำรรม สถานประกำอบกำาร และครัวเรือน
• วจ้ิ ยั และพื่ฒั นาเทคโนโลยพื่่ ลงั งานทดแทนอยา่ งตอ่ เนอื ง อาทิ พื่ลงั งานแสงอาทติ ย์ พื่ลงั งานลม พื่ลงั งานนาํา ชุ่วมวล กำ๊าซึ่ชุ่วภาพื่ พื่ืชุพื่ลังงาน และข้ยะ ใหสามารถลดตนทุนกำารผู้ลิตและ ม่ความคุมค่าเชุิงพื่าณิชุย์
(2.4) ปรับปรุงและพัฒนาการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบ่ยบ อย่างถ้กำตองเหมาะสม ม่ธรรมาภิบาล และทันสถานกำารณ์กำารเปล่ยนแปลงในตลาดพื่ลังงาน เพื่ือใหสอดคลองกำับแนวทางกำาร แข้่งข้ันข้องอุตสาหกำรรมพื่ลังงานในอนาคต และเตร่ยมความพื่รอมส้่กำารเปิดเสร่ ในภาคพื่ลังงาน ตลอดจ้นสรางความร้ ความเข้า ใจ้ใหกำ บั ประชุาชุนเกำย่ วกำบั กำารจ้ดั หาพื่ลงั งานจ้ากำแหลง่ ตา่ ง ๆ และกำารกำาํา หนดโครงสรา งราคาพื่ลงั งานทส่ ะทอ นตน ทนุ และเป็นธรรมระหว่างผู้้ประกำอบกำิจ้กำารพื่ลังงานและผู้้บริโภค
(2.5) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทย ในการพัฒนาพลังงาน ในภูมิภาคอาเซียน โดย
• พื่ฒั นาโครงสรา งพื่นื ฐานทางพื่ลงั งานในประเทศ ทัง ในดา นคณุ ภาพื่ ความเชุอื ถอื ได และประสทิ ธภิ าพื่ ใหสามารถรองรับกำารเชุือมโยงโครงข้่ายพื่ลังงานกำับประเทศในภ้มิภาคอาเซึ่่ยนรวมทังปรับปรุงกำฎหมาย และระเบ่ยบต่าง ๆ ใหส ามารถรองรบั กำารเปน็ ศน้ ยกำ์ ารซึ่อื ข้ายพื่ลงั งานในภม้ ภิ าคอาเซึ่ย่ น และเพื่มิ โอกำาสในกำารพื่ฒั นาอตุ สาหกำรรมพื่ลงั งานข้องไทย
• ผู้ลักำดันกำารสรางความร่วมมือดานพื่ลังงานในภ้มิภาคใหสามารถพื่ัฒนาโครงข้่ายไฟฟ้าและกำําาหนด คุณภาพื่นําามันสําาเร็จ้ร้ปร่วมกำัน เพื่ือข้ยายโอกำาสในกำารลงทุน รวมถ่งใหความชุ่วยเหลือแกำ่ประเทศเพื่ือนบานในกำารเตร่ยม ความพื่รอมโครงสรางพื่ืนฐานพื่ลังงาน โดยพื่ิจ้ารณาใหความชุ่วยเหลือดานพื่ลังงานในกำลุ่มประเทศอาเซึ่่ยนตามความเหมาะสม เพื่ือสรางโอกำาสทางเศรษฐกำิจ้ และสรางความสัมพื่ันธ์ท่ด่ระหว่างประเทศ
• ส่งเสริมและผู้ลักำดันใหรัฐวิสาหกำิจ้ดานพื่ลังงานข้องไทยนําาความร้และ ความเชุ่ยวชุาญไปลงทุน ข้ยาย ศักำยภาพื่ทางธุรกำิจ้ในประเทศเพื่ือนบาน โดยใหหน่วยงานท่เกำ่ยวข้องดานพื่ลังงานภายในประเทศบ้รณากำารกำารทําางานร่วมกำัน เพื่ือข้ยายชุ่องทางธุรกำิจ้ในประเทศเพื่ือนบานและสนับสนุนกำารเป็นศ้นย์กำารซึ่ือข้ายพื่ลังงานในภ้มิภาคอาเซึ่่ยน
1.2.2.5 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
ภายใตแผู้นพื่ัฒนารัฐบาลดิจ้ิทัลข้องประเทศไทย พื่.ศ. 2560-2564 ประกำอบดวยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ประกำอบไปดวย
ยุทธศาสตร์ท่1: กำารยกำระดับคุณภาพื่ชุ่วิตข้องประชุาชุน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ท่3: กำารยกำระดับความมันคงและเพื่ิมความปลอดภัยข้องประชุาชุน
ยุทธศาสตร์ท่4: กำารยกำระดับประสิทธิภาพื่ภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ท่5: กำารบ้รณากำารและยกำระดับโครงสรางพื่ืนฐานรัฐบาลดิจ้ิทัล
ประเดน็ ทม่ ค่ วามเกำย่ วข้อ งดา นพื่ลงั งานและไดร บั ประโยชุนจ้์ ากำกำารเกำดิ ข้น่ ข้องศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาตเิ พื่อื
กำารพื่ฒั นาและข้บั เคลอื นจ้าํา นวน 1 ยทุ ธศาสตร์ ไดแ กำ่ ยทุ ธศาสตรท์ ่ 2 กำารยกำระดบั ข้ด่ ความสามารถในกำารแข้ง่ ข้นั ข้องภาคธรุ กำจ้ิ โดยม่รายละเอ่ยดท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
 1-44
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   68   69   70   71   72