Page 69 - NEIC_FINAL REPORT
P. 69

(2.1) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย
• พื่ฒั นามาตรกำารสนบั สนนุ ดา นกำารเงนิ และสรา งแรงจ้ง้ ใจ้ในกำารสง่ เสรมิ กำารปรบั เปลย่ นพื่ฤตกำิ รรมข้อง ภาคอุตสาหกำรรม ภาคข้นส่ง ภาคธุรกำิจ้ และภาคครัวเรือน อาทิ มาตรกำารหรือโครงกำารเพื่ือส่งเสริมกำารประหยัดพื่ลังงาน และ มาตรกำารส่งเสริมกำารใชุระบบข้นส่งสาธารณะและระบบรางท่ม่อย้่ ในปัจ้จุ้บันใหเพื่ิมมากำข้่น รวมทังสรางความร้ ความเข้าใจ้ และรณรงค์สรางจ้ิตสําาน่กำในกำารอนุรักำษ์พื่ลังงานและเพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารใชุพื่ลังงานอย่างต่อเนือง
• ปรับปรุงโครงสรางราคาพื่ลังงานใหสะทอนตนทุนท่แทจ้ริง เป็นธรรม และพื่ัฒนากำลไกำดานภาษ่ เพื่ือนําามาใชุในกำารสรางแรงจ้้งใจ้ใหประชุาชุนปรับเปล่ยนพื่ฤติกำรรมกำารใชุพื่ลังงานอย่างประหยัด
• บงั คบั ใชุกำ ฎหมายและระเบย่ บทเ่ กำย่ วข้อ งกำบั กำารอนรุ กำั ษพื่์ ลงั งาน และเพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่กำารใชุพื่ ลงั งาน อยา่ งจ้รงิ จ้งั และตอ่ เนอื ง โดยเฉพื่าะกำารบงั คบั ใชุเ กำณฑม์ าตรฐานอาคาร (Building Energy Code: BEC) สาํา หรบั อาคารใหม่ และ เกำณฑ์มาตรฐานกำารประหยัดพื่ลังงานสําาหรับผู้้ผู้ลิตและจ้ําาหน่ายพื่ลังงาน (Energy Efficiency Resources Standard: EERS) รวมทงั กำาํา หนดนโยบายและมาตรกำาร ดา นโครงสรา งพื่นื ฐานไฟฟา้ ทชุ่ ดั เจ้นในกำารสนบั สนนุ และรองรบั กำารข้ยายตวั ข้องยานยนต์ ไฟฟ้า เพื่ือเตร่ยมความพื่รอมโครงสรางพื่ืนฐานรองรับกำารใชุยานยนต์ไฟฟ้าอย่างกำวางข้วางในอนาคต
• ส่งเสริมใหภาครัฐและเอกำชุนวิจ้ัยและพื่ัฒนาเทคโนโลย่ประหยัดพื่ลังงาน และกำารเพื่ิมประสิทธิภาพื่ กำารใชุพื่ลังงาน สําาหรับเครืองจ้ักำร วัสดุ อุปกำรณ์ ในกำระบวนกำารผู้ลิต กำารดําาเนินธุรกำิจ้ และกำารดําารงชุ่วิตเพื่ือพื่ัฒนาไปส่้กำาร กำําาหนดเกำณฑ์มาตรฐานท่ครอบคลุมทังในภาคอุตสาหกำรรม ภาคธุรกำิจ้ และภาคครัวเรือน และส่งเสริมใหเกำิดกำารนําาไปใชุอย่าง แพื่ร่หลาย รวมทังกำําาหนดมาตรกำารควบคุมกำารใชุงานเครืองจ้ักำร วัสดุ อุปกำรณ์ ท่ตําากำว่าเกำณฑ์มาตรฐานท่กำําาหนด ตลอดจ้น ส่งเสริมและสนับสนุนกำารวิจ้ัยและพื่ัฒนาดานระบบโครงข้่ายไฟฟ้าอัจ้ฉริยะ (Smart Grid) ใหครอบคลุมทังระบบผู้ลิต ระบบส่ง ระบบจ้ําาหน่าย และผู้้ใชุไฟฟ้า เพื่ือใหสามารถนําาผู้ลกำารดําาเนินกำารไปใชุไดจ้ริงในเชุิงพื่าณิชุย์
(2.2) จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความม่ันคงในการผลิตพลังงาน โดย
• จ้ัดหากำําาลังผู้ลิตไฟฟ้าใหม่กำารกำระจ้ายประเภทเชุือเพื่ลิง (Fuel Diversification) ท่ใชุในกำารผู้ลิต กำระแสไฟฟา้ ตามกำรอบประมาณกำารสดั สว่ นกำารใชุเ ชุอื เพื่ลงิ ข้องแผู้นพื่ฒั นากำาํา ลงั ผู้ลติ ไฟฟา้ ข้องประเทศไทย ตามศกำั ยภาพื่เชุงิ พื่นื ท่ พื่ฒั นาระบบสง่ และระบบจ้าํา หนา่ ยไฟฟา้ ใหม ข้่ ด่ ความสามารถในกำารรองรบั ปรมิ าณพื่ลงั ไฟฟา้ ทผู้่ ลติ ไดต ามศกำั ยภาพื่และสอดคลอ งกำบั ปริมาณความตองกำารใชุไฟฟ้าข้องแต่ละพื่ืนท่ รวมถ่งสอดคลองกำับปริมาณไฟฟ้าท่ม่อย้่แลวในระบบ รวมทังศ่กำษาความเป็นไป ไดในกำารกำําาหนดโครงสรางอัตราค่าไฟฟ้ารายพื่ืนท่ เพื่ือสะทอนถ่งตนทุนท่แทจ้ริง โดยเปร่ยบเท่ยบกำับโครงสรางอัตราค่าไฟฟ้า ท่ใชุอย้่ในปัจ้จุ้บัน
• สําารวจ้และพื่ัฒนาแหล่งปิโตรเล่ยมใหม่ และผู้ลักำดันกำารใชุประโยชุน์ กำ๊าซึ่ธรรมชุาติในอ่าวไทย ใหค มุ คา่ เตม็ ศกำั ยภาพื่ รวมทงั พื่ฒั นาโครงข้า่ ยทอ่ สง่ กำา๊ ซึ่ธรรมชุาติ ทา่ เรอื รบั กำา๊ ซึ่ธรรมชุาตเิ หลว (LNG Terminal) อยา่ งเหมาะสม และรองรับนโยบายส่งเสริมกำารแข้่งข้ัน ตลอดจ้นส่งเสริมใหเกำิดกำารใหบริกำารข้นส่งกำ๊าซึ่ธรรมชุาติทางท่อแกำ่บุคคลท่สาม (Third Party Access: TPA) ในราคาท่เป็นธรรม และเพื่ิมกำารลงทุนในระบบโครงสรางพื่ืนฐานนําามันเชุือเพื่ลิงโดยกำารพื่ัฒนาระบบกำาร ข้นส่งนําามันทางท่อ
(2.3) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด โดย
• พื่ัฒนาระบบกำารจ้ัดกำารข้อม้ลกำารผู้ลิตและกำารใชุพื่ลังงานทดแทน เพื่ือนําามาใชุในกำารวางแผู้นและ เตร่ยมความพื่รอมระบบโครงสรางพื่ืนฐานเพื่ือรองรับพื่ลังงานทดแทนท่จ้ะเกำิดข้่นอย่างกำวางข้วางในอนาคต โดยคําาน่งถ่ง กำารสรางมาตรฐานและกำําากำับด้แลความปลอดภัยดานพื่ลังงาน ตลอดจ้นกำารใหความร้กำับประชุาชุนเกำ่ยวกำับพื่ลังงานทดแทน
อย่างถ้กำตองและต่อเนือง
• ประเมนิ มาตรกำารและกำลไกำกำารสง่ เสรมิ กำารผู้ลติ ไฟฟา้ จ้ากำพื่ลงั งานทดแทน ในรป้ แบบ Feed in Tariff
(FiT)เพื่ือพื่ัฒนาและปรับปรุงร้ปแบบกำารส่งเสริมอนื ๆโดยคําาน่งถ่งกำารกำําาหนดตนทุนท่เหมาะสมและเป็นธรรมทงัต่อผู้้ผู้ลิต และผู้้บริโภค และสรางกำลไกำในกำารวางแผู้นร่วมกำันระหว่างภาครัฐและภาคเอกำชุนเพื่ือสนับสนุนใหเกำิดกำารผู้ลิตและใชุพื่ลังงาน ทดแทนและพื่ลังงานทางเลือกำตามเป้าหมายแผู้นพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทนและพื่ลังงานทางเลือกำ ตังแต่ ข้ันกำารจ้ัดหา กำารเตร่ยมวัตถุดิบ กำารข้นส่ง ระบบกำารจ้ัดกำาร จ้นถ่งกำารผู้ลิตพื่ลังงานข้ันสุดทาย
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-43   67   68   69   70   71