Page 68 - NEIC_FINAL REPORT
P. 68

- ปรมิ าณกำารปลอ่ ยกำา๊ ซึ่เรอื นกำระจ้กำในภาคพื่ลงั งานและคมนาคมข้นสง่ ลดลงไมน่ อ ยกำวา่ รอ ยละ 7 ข้องกำาร ปล่อยในกำรณ่ปกำติภายในปี 2563
- ตน ทนุ กำารลดกำารปลอ่ ยกำา๊ ซึ่เรอื นกำระจ้กำตอ่ หนว่ ย (บาทตอ่ ตนั คารบ์ อนไดออกำไซึ่ดเ์ ทย่ บเทา่ ) มแ่ นวโนม ลดลง
- แผู้นปฏบิ ตั กำิ ารกำารปรบั ตวั เพื่อื รองรบั กำารเปลย่ นแปลงสภาพื่ภม้ อิ ากำาศในรายสาข้าทจ้่ าํา เปน็ เชุน่ กำารจ้ดั กำารนาํา เกำษตร สาธารณสุข้ และป่าไม
- กำารจ้ัดตังกำลไกำภายในประเทศเพื่ือสนับสนุนดานกำารเงิน เทคโนโลย่และกำารเสริมสรางศักำยภาพื่
สําาหรับแนวทางกำารพื่ัฒนาท่ม่ความสําาคัญส้งและสามารถผู้ลักำดันส้่กำารปฏิบัติ ประกำอบไปดวย 2 แนวทาง ในกำารสนบั สนนุ กำารลดกำารปลอ่ ยกำา๊ ซึ่เรอื นกำระจ้กำ และเพื่มิ ข้ด่ ความสามารถในกำารปรบั ตวั ตอ่ กำารเปลย่ นแปลงสภาพื่ภม้ อิ ากำาศ
ไดแกำ่
• พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน โดยเฉพื่าะสาข้ากำาร ผู้ลิตไฟฟ้า กำารใชุพื่ลังงานในภาคข้นส่ง ภาคอุตสาหกำรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร โดยลดกำารผู้ลิต และ ใชุพื่ลังงานจ้ากำ เชุือเพื่ลิงฟอสซึ่ิล ส่งเสริมกำารใชุพื่ลังงานทดแทน กำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน กำารผู้ลิตพื่ลังงานทดแทนจ้ากำข้องเส่ย พื่ัฒนาบุคลากำรให ม่ความเชุ่ยวชุาญดานพื่ลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ สนับสนุนระบบ กำารคมนาคมข้นส่งท่ยังยืน เพื่ิมประสิทธิภาพื่เครืองยนต์ และเครืองจ้ักำรอุปกำรณ์ รวมทังส่งเสริมกำารจ้ัดตังกำลไกำทางกำารเงินท่สนับสนุนกำารดําาเนินงาน ดานกำารเปล่ยนแปลงสภาพื่ภ้มิ อากำาศท่สรางประโยชุน์ร่วมกำันระหว่างภาครัฐและเอกำชุน อาทิ กำลไกำตลาดคาร์บอนเครดิต ภาษ่คาร์บอน รวมทังสนับสนุนให ภาคเอกำชุนลงทุนเพื่ือลดกำารปล่อยกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำเพื่ิมมากำข้่น
• ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี การจัดเก็บและรายงานข้อมูล เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเริมตนจ้ากำข้อม้ลกำารใชุพื่ลังงาน และใหความชุ่วยเหลือทางวิชุากำารกำับภาคส่วนต่าง ๆ ดานกำารเกำ็บรวบรวมและจ้ัดทําาข้อ ม้ลพื่ืนฐาน เพื่ือสนับสนุนกำารพื่ัฒนาฐานข้อม้ลกำารปล่อยกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำข้องประเทศท่เป็น ปัจ้จุ้บัน กำารข้่นทะเบ่ยนกำิจ้กำรรมกำารปล่อยกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำ และกำารประเมินแนวโนมกำารปล่อยกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำในอนาคต
(2) ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 7 การพฒั นาโครงสรา้ งพน้ื ฐานและระบบโลจสิ ตกิ ส์ ซึ่ง่ เปน็ ยทุ ธศาสตรเ์ พื่อื กำารพื่ฒั นาโครงสรา ง พื่ืนฐานและระบบโลจ้ิสติกำส์เป็นปัจ้จ้ัยสําาคัญในกำารสนับสนุนเศรษฐกำิจ้และสังคม กำารกำระจ้ายความเจ้ริญ และกำารพื่ัฒนาเมือง และพื่ืนท่ รวมทังกำารยกำระดับคุณภาพื่ชุ่วิตข้องประชุาชุน อย่างไรกำ็ตามท่ผู้่านมากำารพื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานและระบบ โลจ้สิ ตกำิ สข้์ องประเทศประสบปญั หาความตอ่ เนอื ง ในกำารดาํา เนนิ กำาร และปญั หาเชุงิ ปรมิ าณ คณุ ภาพื่ และกำารบรหิ ารจ้ดั กำารกำารให บริกำารท่สอดคลองกำับมาตรฐานสากำล ทําาใหม่ข้อจ้ําากำัดในกำารสนับสนุนกำารพื่ัฒนาประเทศใหม่ประสิทธิภาพื่ ดังนัน กำารพื่ัฒนา โครงสรา งพื่นื ฐานและระบบโลจ้สิ ตกำิ สข้์ องประเทศในชุว่ งแผู้นพื่ฒั นาเศรษฐกำจ้ิ และสงั คมแหง่ ชุาติ ฉบบั ท่ 12 จ้ะมงุ่ เนน กำารข้ยาย ข้่ดความสามารถและพื่ัฒนาคุณภาพื่กำารใหบริกำาร เพื่ือรองรับกำารข้ยายตัวข้องเมืองและพื่ืนท่เศรษฐกำิจ้หลักำ และส่งเสริม กำารพื่ัฒนาคุณภาพื่ชุ่วิตข้องทุกำกำลุ่มในสังคม สนับสนุนใหเกำิดความเชุือมโยง ในอนุภ้มิภาคและในอาเซึ่่ยนอย่างเป็นระบบโดยม่ โครงข้า่ ยเชุอื มโยงภายในประเทศทส่ นบั สนนุ กำารพื่ฒั นาพื่นื ทต่ ามแนวระเบย่ งเศรษฐกำจ้ิ ตา่ ง ๆ กำารพื่ฒั นาระบบกำารบรหิ ารจ้ดั กำาร และกำารกำาํา กำบั ดแ้ ลใหส อดคลอ งกำบั มาตรฐานสากำล เพื่อื เพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่กำารดาํา เนนิ กำาร สรา งความเปน็ ธรรมในกำารเข้า ถง่ บรกำิ าร พื่ืนฐาน และกำารคุมครองผู้้บริโภค กำารพื่ัฒนาอุตสาหกำรรมต่อเนืองเพื่ือสรางโอกำาสทางเศรษฐกำิจ้ใหกำับประเทศ และกำารพื่ัฒนา ผู้้ประกำอบกำารในสาข้าโลจ้ิสติกำส์และหน่วยงานท่ม่ศักำยภาพื่เพื่ือไปทําาธุรกำิจ้ในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์หน่งท่ม่ความเกำ่ยวข้อง คือ เพื่ือสรางความมันคงทางพื่ลังงาน เพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารใชุพื่ลังงาน และ ส่งเสริมกำารใชุพื่ลังงานทดแทนและพื่ลังงานสะอาด ตลอดจ้นข้ยายโอกำาสทางธุรกำิจ้ ในภ้มิภาคอาเซึ่่ยน โดยม่เป้าหมายสาคัญ ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม เพื่ือลดความเข้มกำารใชุพื่ลังงาน (Energy Intensity: EI) และ ลดตน ทนุ โลจ้สิ ตกำิ สข้์ องประเทศ ซึ่ง่ มต่ วั ชุว่ ดั ทเ่ กำย่ วข้อ ง ไดแ กำ่ สดั สว่ นกำารใชุพื่ ลงั งานข้นั สดุ ทา ยตอ่ ผู้ลติ ภณั ฑม์ วลรวมในประเทศ ลดลงจ้ากำ 8.22 เป็น 7.70 พื่ันตันเท่ยบเท่านําามันดิบ /พื่ันลานบาท ในปี 2564
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญและเกี่ยวข้อง คือ แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 การพัฒนาด้านพลังงาน ซึ่่งเป็นกำาร ส่งเสริมกำารอนุรักำษ์พื่ลังงานและเพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารใชุพื่ลังงาน โดย
 1-42
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   66   67   68   69   70