Page 67 - NEIC_FINAL REPORT
P. 67

ยุทธศาสตร์ในแผู้นพื่ัฒนาฯ ฉบับท่ 12 ม่ทังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยม่ 6 ยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชุาติ 20 ปี และ อ่กำ 4 ยุทธศาสตร์ท่เป็นปัจ้จ้ัยสนับสนุน ดังน่
1. ยุทธศาสตร์กำารเสริมสรางและพื่ัฒนาศักำยภาพื่ทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์กำารสรางความเป็นธรรมและลดความเหลือมลําาในสังคม
3. ยุทธศาสตร์กำารสรางความเข้มแข้็งทางเศรษฐกำิจ้และแข้่งข้ันไดอย่างยังยืน
4. ยุทธศาสตร์กำารเติบโตท่เป็นมิตรกำับสิงแวดลอมเพื่ือกำารพื่ัฒนาท่ยังยืน
5. ยุทธศาสตร์กำารเสริมสรางความมันคงแห่งชุาติเพื่ือกำารพื่ัฒนาประเทศส่้ความมังคังยังยืน
6. ยุทธศาสตร์กำารบริหารจ้ัดกำารในภาครัฐ กำารป้องกำันกำารทุจ้ริตประพื่ฤติมิชุอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์กำารพื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานและระบบโลจ้ิสติกำส์
8. ยุทธศาสตร์กำารพื่ัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย่วิจ้ัย และนวัตกำรรม
9. ยุทธศาสตร์กำารพื่ัฒนาภาค เมือง และพื่ืนท่เศรษฐกำิจ้
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ือกำารพื่ัฒนา
จ้ากำแนวทางกำารข้บั เคลอื นยทุ ธศาสตรใ์ นแผู้นพื่ฒั นาฯ ฉบบั ท่ 12 ซึ่ง่ มท่ งั หมด 10 ยทุ ธศาสตร์ พื่บวา่ ประเดน็ ทม่ ค่ วาม
เกำ่ยวข้องดานพื่ลังงานและไดรับประโยชุน์จ้ากำกำารเกำิดข้่นข้องศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติเพื่ือกำารพื่ัฒนาและข้ับเคลือน จ้ําานวน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ไดแกำ่ 1) ยุทธศาสตร์ท่ 4 กำารเติบโต ท่เป็นมิตรกำับสิงแวดลอมเพื่ือกำารพื่ัฒนาอย่างยังยืน และ 2) ยุทธศาสตร์ท่ 7 กำารพื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานและระบบโลจ้ิสติกำส์ โดยม่รายละเอ่ยด ดังน่
(1)ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยปัจ้จุ้บันสภาพื่ ทรพื่ั ยากำรธรรมชุาตแิ ละสงิ แวดลอ มกำาํา ลงั เปน็ ปญั หาและเปน็ จ้ดุ ออ่ นข้องกำารรกำั ษาฐานกำารผู้ลติ และใหบ รกำิ าร รวมทงั กำารดาํา รงชุพื่่ ท่ยังยืน ฐานทรัพื่ยากำรธรรมชุาติถ้กำนําาไปใชุในกำารพื่ัฒนาจ้ําานวนมากำกำ่อใหเกำิดความเสือมโทรมอย่างต่อเนือง พื่ืนท่ป่าไมลดลง ทรัพื่ยากำรดินเสือมโทรมความหลากำหลายทางชุ่วภาพื่ถ้กำคุกำคาม ทรัพื่ยากำรนําายังม่ส่วนท่ไม่สามารถจ้ัดสรรไดตามความตองกำาร และม่ความเส่ยงในกำารข้าดแคลนในอนาคต เกำิดปัญหาความข้ัดแยงในกำารใชุประโยชุน์ทรัพื่ยากำรธรรมชุาติมากำข้่นจ้ากำกำาร เข้าถ่งและกำารจ้ัดสรรกำารใชุประโยชุน์ทรัพื่ยากำรธรรมชุาติท่ไม่เป็นธรรม รวมทังปัญหาสิงแวดลอมเพื่ิมส้งข้่นตามกำารข้ยายตัว ข้องเศรษฐกำิจ้และชุุมชุนเมือง ส่งผู้ลกำระทบต่อคุณภาพื่ชุ่วิตข้องประชุาชุนและตนทุนทางเศรษฐกำิจ้ ในข้ณะท่กำารเปล่ยนแปลง สภาพื่ภ้มิอากำาศและภัยพื่ิบัติ ทางธรรมชุาติม่ความผู้ันผู้วนและรุนแรงมากำข้่นโดยเฉพื่าะอุทกำภัยและภัยแลง ซึ่่งส่งผู้ลกำระทบ ตอ่ ภาคเศรษฐกำจ้ิ และหว่ งโซึ่กำ่ ารผู้ลติ ภายในประเทศ และข้อ ตกำลงระหวา่ งประเทศเกำย่ วกำบั กำารเปลย่ นแปลงสภาพื่ภม้ อิ ากำาศซึ่ง่ ทวค่ วามเข้ม ข้น ทาํา ใหป ระเทศไทยตอ งเตรย่ มพื่รอ มรบั ภาระในกำารลดกำารปลอ่ ยกำา๊ ซึ่เรอื นกำระจ้กำภายใตกำ ระแสกำารแข้ง่ ข้นั ทางกำารคา ข้ณะท่วาระกำารพื่ัฒนาท่ยังยืนข้องโลกำหลัง ค.ศ. 2015 ซึ่่งเป็นกำารกำําาหนดทิศทางกำารพื่ัฒนา ท่ยังยืนข้องโลกำในอ่กำ 15 ปี ข้า งหนา (ค.ศ. 2016-2030) จ้ะสง่ ผู้ลกำระทบตอ่ แนวทางกำารพื่ฒั นาประเทศในอนาคต ดงั นนั ประเดน็ ทา ทายทต่ อ งเรง่ ดาํา เนนิ กำาร ในชุ่วงแผู้นพื่ัฒนาฯ ฉบับท่ 12 ไดแกำ่ กำารสรางความมันคง ข้องฐานทรัพื่ยากำรธรรมชุาติและยกำระดับคุณภาพื่สิงแวดลอม เพื่อื สนบั สนนุ กำารเตบิ โตทเ่ ปน็ มติ รกำบั สงิ แวดลอ มและคณุ ภาพื่ชุว่ ติ ข้องประชุาชุน เรง่ แกำไ ข้ปญั หาวกำิ ฤตสงิ แวดลอ มเพื่อื ลดมลพื่ษิ ท่เกำิดจ้ากำกำารผู้ลิตและกำารบริโภค พื่ัฒนาระบบบริหารจ้ัดกำารท่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมกำารผู้ลิตและกำารบริโภคท่เป็นมิตรกำับ สิงแวดลอมเป็นวงกำวางมากำข้่น ตองเร่งเตร่ยมความพื่รอมในกำารลดกำารปล่อยกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำและเพื่ิมข้่ดความสามารถในกำาร ปรับตัวต่อกำารเปล่ยนแปลงสภาพื่ภ้มิอากำาศ รวมทังบริหารจ้ัดกำารเพื่ือลดความเส่ยงดานภัยพื่ิบัติทางธรรมชุาติ
วตั ถปุ ระสงคห์ นง่ ทม่ ค่ วามเกำย่ วข้อ ง คอื พื่ฒั นาข้ด่ ความสามารถในกำารลดกำา๊ ซึ่เรอื นกำระจ้กำและ กำารปรบั ตวั เพื่อื ลด ผู้ลกำระทบจ้ากำกำารเปลย่ นแปลงสภาพื่ภม้ อิ ากำาศ และกำารรบั มอื กำบั ภยั พื่บิ ตั ิ โดยมห่ นง่ ในเปา้ หมายสาํา คญั เพื่อื กำารเพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่ กำารลดกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำและข้่ดความสามารถในกำารปรับตัวต่อกำารเปล่ยนแปลงสภาพื่ภ้มิอากำาศ ม่กำลไกำจ้ัดกำารเพื่ือลดผู้ล กำระทบจ้ากำกำารเปลย่ นแปลงสภาพื่ภม้ อิ ากำาศ ในดา นตา่ ง ๆ หรอื ในพื่นื ทห่ รอื สาข้าทม่ ค่ วามเสย่ งจ้ะไดร บั ผู้ลกำระทบสง้ ซึ่ง่ มต่ วั ชุว่ ดั ท่เกำ่ยวข้อง ไดแกำ่
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-41

   65   66   67   68   69