Page 66 - NEIC_FINAL REPORT
P. 66

 1-40
2. ปรบั ปรงุ แผู้นดา นพื่ลงั งานทเ่ กำย่ วข้อ ง เชุน่ PDP, AEDP และ EEP โดยมกำ่ ารบรรจ้กำุ ารสง่ เสรมิ และกำารพื่ัฒนาเพื่ือรองรับกำารเปล่ยนแปลงยานยนต์ไฟฟ้าภายใน 1 ปี หลังศ่กำษาแลวเสร็จ้
(1.11) ประเดน็ การปฏริ ปู ที่ 17 การสง่ เสรมิ เทคโนโลยรี ะบบการกกั เกบ็ พลงั งาน โดยมเ่ ปา้ หมาย หรือผู้ลอันพื่่งประสงค์และผู้ลสัมฤทธิ์ ดังน่
• ประเทศไทยม่กำารกำําาหนดทิศทางกำารส่งเสริมเทคโนโลย่ระบบกำารกำักำเกำ็บพื่ลังงาน โดยมผู้่ ลกำารศกำ่ ษาโอกำาสและความเปน็ ไปไดใ นกำารสง่ เสรมิ อตุ สาหกำรรมกำารผู้ลติ ระบบกำกำั เกำบ็ พื่ลงั งาน (Energy Storage System:
ESS) ประเภทแบตเตอร่ (Battery) เป็นอุตสาหกำรรมอนาคตสรางฐานรายไดใหม่ใหกำับประเทศ
• ม่กำารนําาเอาระบบกำักำเกำ็บพื่ลังงานไปใชุในกำารปรับเปล่ยนระบบกำารบริหารจ้ัดกำาร
พื่ลังงานข้องประเทศ และใชุในอุตสาหกำรรมอืน ๆ อย่างกำวางข้วาง โดยม่ตัวชุ่วัด ประกำอบไปดวย
1. จ้ดั ตงั คณะกำรรมกำารรว่ มภาครฐั เอกำชุน และนกำั วชุิ ากำาร ภายใตค ณะกำรรมกำารนโยบาย พื่ลังงานแห่งชุาติ (กำพื่ชุ.) เพื่ือพื่ัฒนาอุตสาหกำรรมระบบกำักำเกำ็บพื่ลังงาน และม่ผู้ลกำารศ่กำษาโอกำาสและความเป็นไปไดในกำาร ส่งเสริมกำารลงทุนอุตสาหกำรรมกำารผู้ลิตระบบกำักำเกำ็บพื่ลังงาน (Energy Storage System: ESS) ประเภทแบตเตอร่ (Battery) เป็นอุตสาหกำรรมอนาคตข้องประเทศ และจ้ัดทําาแผู้นปฏิบัติกำารเพื่ือส่งเสริมอุตสาหกำรรมผู้ลิตระบบกำักำเกำ็บพื่ลังงาน ครอบคลุม
กำารสนับสนุนใหม่กำารลงทุน และปรับปรุงกำฎหมายและกำฎระเบ่ยบ ภายใน 1 ปี
2. ปรบั ปรงุ แผู้นดา นพื่ลงั งานทเ่ กำย่ วข้อ ง เชุน่ แผู้นพื่ฒั นากำาํา ลงั ผู้ลติ ไฟฟา้ ข้องประเทศไทย
(PDP) แผู้นพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทนและพื่ลังงานทางเลือกำ (AEDP) แผู้นอนุรักำษ์พื่ลังงาน (EE) ใหม่กำารนําาระบบกำักำเกำ็บพื่ลังงาน มาใชุในระบบโครงข้่ายไฟฟ้าข้องประเทศ ภายใน 1 ปี หลังจ้ากำไดข้อสรุปจ้ากำผู้ลกำารศ่กำษา
1.2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผู้นพื่ฒั นาเศรษฐกำจ้ิ และสงั คมแหง่ ชุาติ ฉบบั ท่ 12 เปน็ แผู้นกำารพื่ฒั นาตอ่ เนอื งจ้ากำแผู้นพื่ฒั นาฯ ฉบบั ท่ 9-11 โดยได นอ มนาํา หลกำั “ปรชุั ญาข้องเศรษฐกำจ้ิ พื่อเพื่ย่ ง”มาเปน็ ปรชุั ญานาํา ทางในกำารพื่ฒั นาประเทศโดยไดจ้ ดั ทาํา บนพื่นื ฐานข้องยทุ ธศาสตรชุ์ าติ 20ปี(พื่.ศ.2561-2580)ซึ่ง่ เปน็ แผู้นหลกำั ข้องกำารพื่ฒั นาประเทศและเปน็ เปา้ หมายกำารพื่ฒั นาทย่ งั ยนื (SustainableDevelopment Goals: SDGs) รวมทังกำารปรับโครงสรางประเทศไทยไปส่้ประเทศไทย 4.0 ตลอดจ้นประเด็นกำารปฏิร้ปประเทศ นอกำจ้ากำนัน ไดใหความสําาคัญกำับกำารม่ส่วนร่วมข้องภาค่กำารพื่ัฒนาทุกำภาคส่วน ทังในระดับกำลุ่มอาชุ่พื่ ระดับภาคและระดับประเทศ ใ น ท กำุ ข้ นั  ต อ น ข้ อ ง แ ผู้ น ฯ อ ย า่ ง กำ ว า ง ข้ ว า ง แ ล ะ ต อ่ เ น อ ื ง เ พื่ อื  ร ว่ ม กำ นั กำ าํา ห น ด ว สิ ยั ท ศั น แ์ ล ะ ท ศิ ท า ง กำ า ร พื่ ฒั น า ป ร ะ เ ท ศ ร ว ม ท ง ั ร ว่ ม จ้ ดั ท าํา รายละเอ่ยดยุทธศาสตร์ข้องแผู้นฯ เพื่ือมุ่งส้่ “ความมันคง มังคัง และยังยืน”
หลกำั กำารพื่ฒั นาประเทศทส่ าํา คญั ในระยะแผู้นพื่ฒั นาฯฉบบั ท่12ยด่ หลกำั “ปรชุั ญาข้องเศรษฐกำจ้ิ พื่อเพื่ย่ ง”“กำารพื่ฒั นา ทย่ งั ยนื ” และ “คนเปน็ ศน้ ยกำ์ ลางกำารพื่ฒั นา” ทต่ อ่ เนอื งจ้ากำแผู้นพื่ฒั นาฯ ฉบบั ท่ 9-11 และยด่ หลกำั กำารเจ้รญิ เตบิ โตทางเศรษฐกำจ้ิ ทล่ ดความเหลอื มลาํา และข้บั เคลอื นกำารเจ้รญิ เตบิ โต จ้ากำกำารเพื่มิ ผู้ลติ ภาพื่กำารผู้ลติ บนฐานกำารใชุภ ม้ ปิ ญั ญา และนวตั กำรรมสาํา หรบั กำารกำําาหนดวิสัยทัศน์ข้องแผู้นพื่ัฒนาฯ ฉบับน่ย่ดวิสัยทัศน์ข้องยุทธศาสตร์ชุาติท่กำําาหนดว่า “ประเทศไทยม่ความมันคง มังคัง ยงั ยนื เปน็ ประเทศพื่ฒั นาแลว ดว ยกำารพื่ฒั นา ตามหลกำั ปรชุั ญาข้องเศรษฐกำจ้ิ พื่อเพื่ย่ ง” ในข้ณะทกำ่ ารกำาํา หนดเปา้ หมายและดชุั น่ ชุ่วัดในดานต่าง ๆ ข้องแผู้นพื่ัฒนาฯ ไดย่ดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี พื่.ศ. 2580 ท่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชุาติ 20 ปี มาเปน็ กำรอบในกำารกำาํา หนดเปา้ หมายทจ้่ ะบรรลใุ น 5 ปี โดยทเ่ ปา้ หมายและดชุั นชุ่ ว่ ดั ตอ งสอดคลอ งกำบั กำรอบเปา้ หมายกำารพื่ฒั นา เศรษฐกำิจ้ สังคม และสิงแวดลอมท่องค์กำรระหว่างประเทศกำําาหนดข้่น อาทิ กำารพื่ัฒนาท่ยังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ท่องค์กำารสหประชุาชุาติกำําาหนดข้่น เป็นตน ส่วนแนวทางกำารพื่ัฒนาไดบ้รณากำารนโยบายหรือประเด็นพื่ัฒนา ท่สําาคัญข้องประเด็น กำารปฏิร้ปประเทศ 37 วาระ และไทยแลนด์ 4.0
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   64   65   66   67   68