Page 670 - NEIC_FINAL REPORT
P. 670

 5 - 66
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
และทําความเข้าใจระเบียบวิธีทางสถิติที่หน่วยงานภายนอกนั้นใช้เพื่อให้ได้มาเพื่อข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ถึงความถูกต้องเหมาะสมของวิธีการดังกล่าว และมีการจัดเก็บรายละเอียด ดังกล่าวให้เรียบร้อยไว้ใน Metadata อนึ่ง ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติเป็นรากฐาน สําคัญของคุณภาพสถิติ
หลักปฏิบัติข้อที่ 4 กระบวนการสถิติที่เหมาะสม (Appropriate Statistical Procedures)
กระบวนการทางสถิติ ซึ่งหมายรวมถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล จะต้องมีความถูกต้องตรงหลักวิชาการทางสถิติ
• ผลผลิตทางสถิติ(StatisticalOutput)ประกอบด้วย
หลักปฏิบัติข้อท่ี 5 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevance)
สถิติที่ผลิตได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
หลักปฏิบัติข้อที่ 6 ความถูกต้องแม่นยําและเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliability)
สถิติที่ผลิตได้ต้องมีความแม่นยําและน่าเชื่อถือ สําหรับในบริบทของ สนพ. ซึ่งข้อมูล ส่วนใหญ่มาจากแหล่งข้อมูลภายนอกนั้น ทาง สนพ. จะต้องมั่นใจว่าแหล่งข้อมูล มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งหากข้อมูลมาจากภาครัฐด้วยกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในหรือภายนอก กระทรวงพลังงาน หรืออาจจะเป็นหน่วยงานเอกชนที่ทาง สนพ. มีความร่วมมืออยู่ ข้อมูลเหล่านี้จะมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อยู่แล้ว สําหรับแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น ๆ อันได้แก่ เว็บไซต์ต่าง ๆ ทาง สนพ. จําเป็นจะต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา ของข้อมูล รวมถึงตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลมีความทันสมัยหรือไม่ นอกจากนี้ควรตรวจสอบด้วย ว่ามีแหล่งข้อมูลนําเสนอข้อมูลชุดเดียวกันหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลชุดเดียวกันมีมากกว่า 1 แหล่งข้อมูลท่ีนําเสนอ ในกรณีนี้ ควรตรวจสอบว่าข้อมูลมีความเหมือนกันหรือไม่ หากมีความ แตกต่างกัน ทาง สนพ. ต้องตรวจสอบต่อว่าข้อมูลจากแหล่งใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากัน เพื่อเลือกข้อมูลชุดนั้นในการจัดเก็บ โดยอาจพิจารณาในการเลือกแหล่งที่มาที่เป็นเจ้าของข้อมูล โดยตรงเป็นอันดับแรก
5.3-35
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

   668   669   670   671   672