Page 668 - NEIC_FINAL REPORT
P. 668

 5 - 64
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
5.3.4 ระบบทวนสอบข้อมูล (Quality Assurance)
ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าต่อทุกองค์กร ข้อมูลที่ดีหรือข้อมูลคุณภาพสูง (High Quality Data) จะช่วยผลักดัน ให้องค์กรสามารถวางแผน กําหนดนโยบาย และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน การจัดการคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Management) คือ กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ (Data Integrity) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สําคัญที่ทุกองค์กรควรจะต้องคํานึงถึง ในการจัดการคุณภาพ ของข้อมูลนั้น ส่ิงที่จะต้องคํานึงถึงตลอดเวลาคือการทําให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ตั้งแต่แรก (Do it right the first time) เพราะหากข้อมูลมีความผิดพลาดหรือมีปัญหาเกิดขึ้น การกลับไปสืบเสาะต้นตอที่มาของปัญหา รวมไปถึง การค้นพบและตรวจจับข้อมูลที่มีปัญหาเพื่อทําการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นให้ถูกต้องจะทําได้ยากกว่า ซึ่งโดยทั่วไป การแก้ปัญหาดังกล่าวจะใช้เงินและเวลาในการจัดการมากกว่าการทําให้ข้อมูลมีความถูกต้องตั้งแต่ทีแรก
บทบาทของ สนพ. ที่ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนพลังงาน ของประเทศไทย จําเป็นต้องใช้ข้อมูลหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีในการ จัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพบนโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตที่มีความรวดเร็วและ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและผู้ใช้งาน จะมีบทบาทสําคัญในการนําเข้าและจัดการข้อมูล ที่มีปริมาณมาก มีความหลากหลายของรูปแบบข้อมูล และมาจากหลายแหล่งข้อมูล ประเด็นสําคัญที่ทางศูนย์ฯ จะต้องคํานึงถึงคือคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดที่นําเข้ามาจะต้องมีคุณภาพที่ดี เพราะหากนําข้อมูลที่ไม่มี คุณภาพมาวิเคราะห์หรือเผยแพร่ต่อ ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ ทั้งนี้ กระบวนการทวนสอบซึ่งรวมถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของข้อมูลจึงจะต้องมีความถูกต้องหลักวิชาการทางสถิติและสารสนเทศ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เพื่อผู้บริหารจะสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาช่วยในการตัดสินใจต่าง ๆ การกําหนดนโยบาย การวางแผน และ ประเมินแผนพลังงานของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์
5.3.4.1 นิยามของข้อมูลสถิติท่ีมีคุณภาพ
สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ให้นิยามของข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพว่าเป็นข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์/การนําไปใช้ โดยมีกระบวนการผลิตสถิติที่ดีตามหลักวิชาการ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สอดคล้อง และมีมาตรฐาน
5.3-33
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   666   667   668   669   670