Page 671 - NEIC_FINAL REPORT
P. 671

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
หลักปฏิบัติข้อที่ 7 ความเหมาะสมของเวลาและการตรงต่อเวลา (Timeliness and Punctuality)
สถิติที่ให้บริการหรือเผยแพร่ ต้องเผยแพร่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและตรงต่อเวลา ซึ่งในบริบทของ สนพ. ควรจะมีการควบคุมการตรงต่อเวลาในการรับข้อมูลจากต้นทางหรือ แหล่งข้อมูลภายนอกด้วย ซึ่งหากข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งภายนอกมีความล่าช้าก็จะส่งผล กระทบกับการผลิตสถิติหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้บริการหรือเผยแพร่ต่อไป
หลักปฏิบัติข้อที่ 8 ความสอดคล้องและเปรียบเทียบได้ (Coherence and Comparability)
สถิติมีความสอดคล้อง สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลา และสามารถบูรณาการข้อมูล จากหลายแหล่งได้
หลักปฏิบัติข้อที่ 9 การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (Accessibility)
สถิติมีการนําเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เผยแพร่ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมให้บริการและสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ตลอดจนมีคําอธิบายข้อมูล เพ่ือการใช้งานอย่างถูกต้อง ในท่ีนี้อาจรวมถึง
- แหล่งต้นทางที่มาหรือเจ้าของข้อมูล
- วันเวลาท่ีมีการ Update ข้อมูล
- ระเบียบวิธีวิจัยหากเป็นข้อมูลจากการสํารวจท่ีทางสนพ.เป็นผจู้ัดเก็บโดยตรง
- ข้อมูลท่ีแสดงถึงว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริง (Actual Data) หรือเป็นค่าประมาณที่ได้จาก
การพยากรณ์
- รายละเอียดเครื่องมือหรือสูตรการคํานวณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
2)เกณฑ์การตรวจสอบคณุ ภาพของข้อมูล
นอกจากหลักปฏิบัติในการทวนสอบข้อมูลแล้ว ในการปฏิบัติจริงจําเป็นต้องมีแนวทางและ เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่ชัดเจน ตลอดจนการสร้างดัชนีชี้วัดคุณภาพที่วัดได้จริง โดยเกณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลมี 7 ประการ ดังนี้
QA1 ความครบถ้วนของข้อมูล(Completeness)
จากข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอก ทาง สนพ. จะต้องมีการตรวจสอบความ ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้
5.3-36
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
5 - 67
   669   670   671   672   673