Page 672 - NEIC_FINAL REPORT
P. 672

 5 - 68
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
QA2 ความเรียบร้อยของข้อมูลข้อมูลเป็นไปตามรูปแบบที่กําหนด(Orderliness)
จะต้องมีการตรวจสอบว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่กําหนดไว้ในฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลเป็น ตัวเลขหรือตัวอักษร ขอบเขตของข้อมูลตัวเลขที่อนุญาต เช่น เป็นค่าจํานวนเต็มบวก ติดลบไม่ได้ เป็นต้น
QA3 ความสอดคล้องกันของข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน(Consistency)
สําหรับเกณฑ์การวัดความสอดคล้องกันของข้อมูลท่ีมีความเก่ียวข้องกัน จะพิจารณา ทั้งการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันภายในชุดข้อมูลเดียวกัน เช่น ค่า รายเดือน เวลารวมกันทุกเดือนต้องได้ค่ารายปี หรือ สัดส่วนจะต้องรวมกันได้ 100% เป็นต้น รวมไป ถึงการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างชุดข้อมูล เช่น เปอร์เซ็นต์การ เปลี่ยนแปลงของข้อมูลปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้าเพื่อตรวจสอบความผันผวนหรือเปลี่ยนแปลง อย่างผิดสังเกต/ผิดปกติหรือไม่เมื่อเทียบกับช่วงก่อน ๆ เป็นต้น
QA4 ความถูกต้องของข้อมูล(Accuracy)
ในบริบทการทํางานของ สนพ. ซึ่งข้อมูลที่ได้รับส่วนมากมาจากแหล่งข้อมูลภายนอก ดังนั้น ในเกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนั้นจะพิจารณาโดยการตรวจสอบ แหล่งที่มาของข้อมูล รวมไปถึงการตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล
QA5 ความสามารถในการตรวจสอบได้(Auditability)
ทาง สนพ. จะต้องมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล Log File ต่าง ๆ เพื่อสามารถ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทําการเปล่ียนแปลงข้อมูล สาเหตุ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล วันที่และเวลาในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว รวมไปถึงการ ควบคุม เวอร์ชั่น(VersionControl)สําหรับข้อมูลที่มีการเปล่ียนแปลง
QA6 ความไม่ซ้ําซ้อนของข้อมูล(Uniqueness)
ข้อมูลที่ทาง สนพ. จัดเก็บจะต้องไม่มีความซ้ําซ้อนกัน หากข้อมูลเดียวกันมาจาก แหล่งท่ีมา 2 แหล่ง ให้ทาง สนพ. จัดเก็บเฉพาะข้อมูลท่ีมาจากแหล่งท่ีมาที่เป็นเจ้าของโดยตรง เพียงชุดเดียว
QA7 ความทันสมัยของข้อมูล(Timeliness)
ในปัจจุบัน แม้ว่าหน่วยงานที่ทาง สนพ. มีความร่วมมือในการขอข้อมูลจะมีการส่ง ข้อมูลให้ตามกําหนดตามรอบเดือน อย่างไรก็ตาม ควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอว่าข้อมูล มีความล่าช้าเกินกําหนดที่สมควรส่งให้หรือไม่ นอกจากนี้ ในอนาคต ที่จะมีการใช้เทคโนโลยี ต่าง ๆ ในการนําข้อมูลเข้า เช่น การใช้ API หรือ ETL ในการดึงข้อมูลเข้า ก็อาจจะทําให้ลดระยะเวลา ของความล่าช้าของข้อมูลได้
5.3-37
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   670   671   672   673   674