Page 65 - NEIC_FINAL REPORT
P. 65

• ประเทศม่ทิศทางกำารใชุพื่ลังงานในภาคข้นส่ง เพื่ือใหหน่วยงานท่รับผู้ิดชุอบใชุเป็นกำรอบ ในกำารกำําาหนดนโยบายท่เกำ่ยวข้องอืน ๆ เชุ่น นโยบายดานกำารเกำษตรในส่วนข้องเชุือเพื่ลิงชุ่วภาพื่ นโยบายดานอุตสาหกำรรม กำารผู้ลิตยานยนต์ นโยบายกำารส่งเสริมอุตสาหกำรรมปิโตรเคม่ และอืน ๆ
• หนว่ ยงานทร่ บั ผู้ดิ ชุอบและผู้เ้ กำย่ วข้อ งสามารถจ้ดั หาและบรหิ ารจ้ดั กำารเชุอื เพื่ลงิ ประเภทตา่ งๆ ใหม่ปริมาณเพื่่ยงพื่อและม่ราคาท่เหมาะสม
โดยม่ตัวชุ่วัด ประกำอบไปดวย
1. มกำ่ รอบในกำารกำาํา หนดโครงสรา งกำารใชุพื่ ลงั งานภาคข้นสง่ และปรบั ปรงุ แผู้นพื่ลงั งานทเ่ กำย่ วข้อ ง อาทิ AEDP และ Oil Plan ดานโครงสรางกำารใชุพื่ลังงานภาคข้นส่ง ภายใน 2 ปี
(1.9) ประเดน็ การปฏริ ปู ท่ี 13 การสง่ เสรมิ การอนรุ กั ษพ์ ลงั งานและการใชพ้ ลงั งานอยา่ งคมุ้ คา่ ในกลมุ่ อุตสาหกรรม โดยม่เป้าหมายหรือผู้ลอันพื่่งประสงค์และผู้ลสัมฤทธิ์ ดังน่
• ปัจ้จุ้บันม่โรงงานอุตสาหกำรรมทังสินจ้ําานวน 135,000 โรงงาน กำระจ้ายอย้่ทัวประเทศ โรงงาน อตุ สาหกำรรมเหลา่ นม่ กำ่ ารบรโิ ภคพื่ลงั งานเปน็ อยา่ งมากำ จ้ง่ เปน็ เปา้ หมายอนั ดบั ตน ๆ ข้อง กำารอนรุ กำั ษพื่์ ลงั งานตามแผู้นกำารอนรุ กำั ษ์ พื่ลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP2015) ซึ่่งไดม่กำารกำําาหนดเป้าหมายใหลดกำารใชุพื่ลังงานในภาคอุตสาหกำรรมลง รอยละ 36 ภายในปี พื่.ศ. 2579 โดยในระยะแรกำไดจ้ัดทําาเป็นแผู้น 5 ปี
โดยม่ตัวชุ่วัด ประกำอบไปดวย
1. สามารถประหยัดพื่ลังงานไดไม่นอยกำว่า 260 Ktoe เมือจ้บโครงกำาร (ปี 2561 – 2565)
2. สามารถลดคา่ ใชุจ้ า่ ยดา นพื่ลงั งานไดไ มน่ อ ยกำวา่ 2,600 ลา นบาท เมอื จ้บโครงกำาร (ปี 2561 – 2565) 3. มกำ่ ารบร้ ณากำารทาํา งานรว่ มกำนั ในภาครฐั ระหวา่ งกำระทรวงพื่ลงั งานและกำระทรวงอตุ สาหกำรรม 4. สามารถลดตนทุนในกำารผู้ลิตอันเป็นกำารสรางศักำยภาพื่ในกำารแข้่งข้ันข้องผู้้ประกำอบกำาร
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 16 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยม่เป้าหมายหรือ ผู้ลอันพื่่งประสงค์และผู้ลสัมฤทธิ์ ดังน่
• ประเทศไทยมกำ่ ารกำาํา หนดทศิ ทางกำารพื่ฒั นายานยนตไ์ ฟฟา้ ทชุ่ ดั เจ้น มกำ่ ารกำาํา หนดเปา้ หมาย กำารใชุย านยนตไ์ ฟฟา้ ในระยะสนั ปานกำลาง และระยะยาว และมผู้่ ลกำารศกำ่ ษาโอกำาส และความเปน็ ไปไดใ นกำารสง่ เสรมิ กำารผู้ลติ
ยานยนต์ไฟฟ้าและชุินส่วนในประเทศไทย และโอกำาสกำารเป็นศ้นย์กำลางกำารผู้ลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภ้มิภาค ASEAN
• รฐั บาลมกำ่ ารกำาํา หนดนโยบายและแนวทางในกำารสง่ เสรมิ กำารผู้ลติ กำารใชุ กำารพื่ฒั นาโครงสรา ง พื่ืนฐานเพื่ือรองรับ ตลอดจ้นกำารปรับปรุงกำฎหมายและระเบ่ยบท่เกำ่ยวข้องกำับมาตรฐาน และกำารกำําากำับด้แลกำารพื่ัฒนายานยนต์
ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบครบวงจ้ร
• รัฐบาลม่กำารปรับปรุงแผู้นดานพื่ลังงานท่เกำ่ยวข้อง เชุ่น แผู้นพื่ัฒนากำําาลังผู้ลิตไฟฟ้าข้อง ประเทศไทย (PDP) แผู้นพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทนและพื่ลังงานทางเลือกำ (AEDP) แผู้นอนุรักำษ์พื่ลังงาน (EEP) ตลอดจ้นม่แผู้นกำาร
จ้ัดหาและแผู้นพื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานพื่ลังงานเพื่ือรองรับกำารเปล่ยนแปลงยานยนต์ไฟฟ้าไดอย่างเหมาะสม
• อุตสาหกำรรมรถยนต์และชุินส่วนยานยนต์ม่กำําาหนดแผู้นกำารลงทุน และกำารเปล่ยนผู้่าน
ท่ชุัดเจ้นตลอดจ้นสามารถปรับตัวกำารผู้ลิตไปส่้กำารผู้ลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชุินส่วนไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่ตามท่รัฐบาลกำําาหนด โดยม่ตัวชุ่วัด ประกำอบไปดวย
1. จ้ดั ตงั คณะกำรรมกำารระดบั ชุาตเิ กำย่ วกำบั กำารสง่ เสรมิ และเปลย่ นผู้า่ น สอ่้ ตุ สาหกำรรมยานยนต์ ไฟฟ้า ม่กำารกำําาหนดเป้าหมายกำารใชุยานยนต์ไฟฟ้าในระยะสัน ปานกำลาง และระยะยาว และม่ผู้ลกำารศ่กำษาโอกำาส และความ เป็นไปไดในกำารส่งเสริมกำารผู้ลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชุินส่วนเชุิงพื่าณิชุย์ในประเทศไทย และม่แผู้นปฏิบัติกำารส่งเสริมยานยนต์ ไฟฟ้า ท่ครอบคลุมเรืองสําาคัญ เชุ่น แผู้นกำารส่งเสริมอุตสาหกำรรมยานยนต์ กำารจ้ัดหาและพื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานดานพื่ลังงาน
รองรับ กำารออกำกำฎเกำณฑ์กำารกำําากำับด้แลท่ส่งเสริมใหเกำิดร้ปแบบธุรกำิจ้ใหม่ในกำารใหบริกำารสถาน่อัดประจุ้ไฟฟ้า ภายใน 1 ปี
อุตสาหกำรรมส้่ตลาดโลกำ
(1.10)
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-39


   63   64   65   66   67