Page 64 - NEIC_FINAL REPORT
P. 64

(1.6) ประเด็นการปฏิรูปที่10แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิง เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยม่เป้าหมายหรือผู้ลอันพื่่งประสงค์และผู้ลสัมฤทธิ์ ดังน่
ร้ปธรรมภายใน 2 ปี
• ส่งเสริมพื่ลังงานทดแทน ลดกำารปล่อยกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำ
• แกำปัญหาสิงแวดลอมและสุข้ภาพื่ ประชุาชุน/ชุุมชุน ยอมรับ ไม่ต่อตาน
• ม่โรงไฟฟ้าข้ยะท่ชุ่วยลดปัญหา ข้ยะลนเมือง/กำําาจ้ัดผู้ิดวิธ่
• เกำิดกำารพื่ัฒนาเทคโนโลย่ในประเทศ สรางงานและธุรกำิจ้ต่อเนือง
โดยม่ตัวชุ่วัด ประกำอบไปดวย
1. ม่กำฎหมายกำฎกำระทรวงบังคับใชุวิธ่กำารแยกำข้ยะกำารข้นส่งกำารจ้ัดเกำ็บกำารใชุประโยชุน์อย่างเป็น
2. มแ่ นวนโยบายทชุ่ ดั เจ้นเพื่อื เสนอตอ่ รฐั บาลเพื่อื เพื่มิ กำารผู้ลติ พื่ลงั งานไฟฟา้ จ้ากำข้ยะรวมทัง มแ่ นวทาง กำารข้ับเคลือนใหเกำิดผู้ลในทางปฏิบัติอย่างเป็นร้ปธรรม
3. สามารถชุ่วยแกำไข้ปัญหากำารบริหารกำารจ้ัดกำารข้ยะไดทังในองค์กำรปกำครองส่วนทองถินท่ม่ ข้นาดเล็กำและม่ปริมาณข้ยะไม่มากำนักำตลอดถ่งองค์กำรปกำครองส่วนทองถินท่ม่ข้นาดใหญ่และม่ปริมาณข้ยะมากำ
4. ม่โรงไฟฟ้าข้ยะท่เหมาะสมกำับสภาพื่ข้ยะม้ลฝอยข้องไทยเพื่ือนําาไปดําาเนินกำารแบบบ้รณากำารและ ข้ยายผู้ลกำารจ้ัดกำารไปยังเทศบาลหรือ อบจ้./อบต. ท่ม่ความพื่รอม
5. ม่แนวทางและร้ปแบบ (Model) ในกำารส่งเสริมกำารผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำข้ยะอย่างม่ประสิทธิภาพื่ โดยด่งภาคเอกำชุนเข้ามาม่ส่วนร่วมกำับองค์กำรปกำครองส่วนทองถิน
(1.7) ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี โดยม่เป้าหมายหรือผู้ลอัน พื่่งประสงค์และผู้ลสัมฤทธ์ิ ดังน่
• ส่งเสริมใหประชุาชุนม่จ้ิตสําาน่กำในกำารม่ส่วนร่วมในกำารผู้ลิตพื่ลังงานทดแทน โดยกำารติดตัง โซึ่ลาร์ร้ฟไดอย่างเสร่เพื่ือใชุไฟฟ้าในบานหรืออาคารข้องตนเอง
ต่าง ๆ ไดอย่างเสร่
• ม่กำารซึ่ือข้ายไฟฟ้าท่ผู้ลิตจ้ากำโซึ่ลาร์ร้ฟระหว่างเอกำชุน-เอกำชุน เอกำชุน-ราชุกำาร และหน่วยงาน
• เกำดิ กำารจ้า งงานและอตุ สาหกำรรมตอ่ เนอื งตา่ งๆในประเทศจ้ากำธรุ กำจ้ิ โซึ่ลารร์ ฟ้ เชุน่ อตุ สาหกำรรม กำารผู้ลิตแผู้งเซึ่ลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอร่ ฯลฯ
• โซึ่ลาร์ร้ฟเป็นแหล่งผู้ลิตพื่ลังงานทดแทน สามารถลดกำารปล่อยกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำ ใชุทรัพื่ยากำร ธรรมชุาติ (แสงอาทิตย์) สอดคลองตามปรัชุญาข้องเศรษฐกำิจ้พื่อเพื่่ยง
ทัวไป
โดยม่ตัวชุ่วัด ประกำอบไปดวย
1. มกำ่ ารตดิ ตงั โซึ่ลารร์ ฟ้ ไดอ ยา่ งแพื่รห่ ลายและเสร่ ทงั บนหลงั คาบา นทอ่ ยอ่้ าศยั และอาคารพื่าณชุิ ย์
2. ม่กำฎหมาย ระเบ่ยบ ประกำาศต่าง ๆ เพื่ือรองรับ อําานวยความสะดวกำในกำารติดตงั โซึ่ลาร์ร้ฟ อย่างเสร่ท่ลดข้ันตอน ลดเวลา ลดค่าใชุจ้่ายไดมากำกำว่าปัจ้จุ้บัน
3. ม่หน่วยงานราชุกำารท่ใหบริกำารแบบ One Stop Service ในกำารข้ออนุญาตติดตังโซึ่ลาร์ร้ฟ และลดข้ันตอนความซึ่ําาซึ่อนต่าง ๆ
(1.8) ประเด็นการปฏิรูปที่12ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งระยะ20ปีโดยม่เป้าหมาย หรือผู้ลอันพื่่งประสงค์และผู้ลสัมฤทธิ์ ดังน่
 1-38
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   62   63   64   65   66