Page 63 - NEIC_FINAL REPORT
P. 63

(1.3) ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยม่เป้าหมายหรือผู้ลอัน พื่่งประสงค์และผู้ลสัมฤทธิ์ ดังน่
• นาํา กำา๊ ซึ่ธรรมชุาตทิ ม่ กำ่ ารกำระจ้ายแหลง่ จ้ดั หาในหลายภม้ ภิ าคมาสรา งความมนั คงทางพื่ลงั งานใหกำ บั ประเทศ
• สง่ เสรมิ ใหเ กำดิ กำารแข้ง่ ข้นั เพื่อื เพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่ในธรุ กำจ้ิ กำา๊ ซึ่ธรรมชุาตเิ พื่อื ใหเ กำดิ ประโยชุนส์ ง้ สดุ กำบั ประชุาชุน
• นาํา กำา๊ ซึ่ธรรมชุาตทิ ม่ ผู้่ ลกำระทบตอ่ สงิ แวดลอ มนอ ยกำวา่ เชุอื เพื่ลงิ ฟอสซึ่ลิ ชุนดิ อนื มาสรา งประโยชุนส์ ง้ สดุ โดยม่ตัวชุ่วัด ประกำอบไปดวย
1. ประกำาศผู้ไ้ ดร บั สทิ ธกำิ ารสาํา รวจ้และผู้ลติ กำา๊ ซึ่ธรรมชุาตจ้ิ ากำแหลง่ เอราวณั และแหลง่ บงกำชุแลว เสรจ้็ ภายใน 1 ปี เพื่ือสรางความมันใจ้ในกำารจ้ัดหากำ๊าซึ่ธรรมชุาติจ้ากำอ่าวไทยอย่างต่อเนือง
2. จ้ัดทําาแผู้นพื่ัฒนาและใชุประโยชุน์โครงสรางพื่ืนฐานดานกำ๊าซึ่ธรรมชุาติภายใน 2 ปี
3. จ้ัดทําาแนวทางกำําากำับและส่งเสริมกำารใชุกำ๊าซึ่ธรรมชุาติ ภายใน 1 ปี
4. จ้ัดใหม่กำารศ่กำษากำารพื่ัฒนาใหประเทศไทยเป็นศ้นย์กำลางกำารคา LNG (Regional LNG Trading
5. จ้ัดทําาแนวทางกำารส่งเสริมกำารแข้่งข้ันธุรกำิจ้กำ๊าซึ่ธรรมชุาติ ภายใน 1 ปี
Hub) ภายใน 1 ปี
สัมฤทธิ์ ดังน่
• เพื่อื สรา งมล้ คา่ เพื่มิ จ้ากำทรพื่ั ยากำรปโิ ตรเลย่ มในกำารพื่ฒั นาเศรษฐกำจ้ิ ยกำระดบั ข้ด่ ความสามารถกำาร แข้่งข้ันข้องอุตสาหกำรรมข้องไทย และสรางรายไดใหกำับประชุาชุน พื่รอมกำับรองรับอุตสาหกำรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่่งเป็นกำลไกำในกำารข้ับเคลือนประเทศเข้าส้่ Thailand 4.0
ทะเลภาคตะวันออกำ
พื่ืนท่ท่ม่ศักำยภาพื่
ปิโตรเคม่ระยะท่ 4
โดยม่ตัวชุ่วัด ประกำอบไปดวย
1. จ้ัดทําาแผู้นกำารพื่ัฒนาอุตสาหกำรรมแปรร้ปพื่ลาสติกำและเคม่ภัณฑ์ภายในปี 2562
2. จ้ัดทําาแผู้นกำารพื่ัฒนาอุตสาหกำรรมปิโตรเคม่ระยะท่4ท่สามารถดําาเนินกำารไดทันท่ในพื่ืนท่ชุายฝั่ง
3. จ้ัดทําากำารศ่กำษาเพื่ือกำําาหนดกำรอบแผู้นกำารพื่ัฒนาอุตสาหกำรรมปิโตรเคม่ระยะท่ 4 ในระยะยาวใน
4. กำารมอบหมายหน่วยงานท่เกำ่ยวข้องรับผู้ิดชุอบดําาเนินกำารตามกำรอบแผู้นกำารพื่ัฒนาอุตสาหกำรรม
6. ม่แนวทางปฏิบัติสําาหรับกำารบริหารจ้ัดกำารแหล่งกำ๊าซึ่ธรรมชุาติ ท่จ้ะหมดอายุในอนาคตอืน ๆ (1.4) ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 โดยม่เป้าหมายหรือผู้ลอันพื่่งประสงค์และผู้ล
(1.5) ประเดน็ การปฏริ ปู ที่ 9 ปฏริ ปู ระบบบรหิ ารจดั การเชอ้ื เพลงิ ชวี มวลไมโ้ ตเรว็ สา หรบั โรงไฟฟา้ ชวี มวล
โดยม่เป้าหมายหรือผู้ลอันพื่่งประสงค์และผู้ลสัมฤทธิ์ ดังน่
ม่ประสิทธิภาพื่
• หนว่ ยงานภาครฐั มแ่ นวทางกำารสง่ เสรมิ กำารพื่ฒั นาพื่ลงั งานชุว่ มวลไมโ ตเรว็ อยา่ งเปน็ รป้ ธรรมและ
• ม่ค่้มือกำารบริหารจ้ัดกำารเชุือเพื่ลิงชุ่วมวลไมโตเร็วแบบครบวงจ้รท่ม่ประสิทธิภาพื่
• ประชุาชุนมค่ วามเข้า ใจ้ยอมรบั โครงกำารพื่ลงั งานชุว่ มวลและสามารถเข้า ไป มส่ ว่ นรว่ มในโครงกำารได • ม่มาตรฐานเชุือเพื่ลิงชุ่วมวลไมโตเร็วและตลาดกำลางซึ่ือข้ายเชุือเพื่ลิงชุ่วมวลไมโตเร็วข้องประเทศ โดยม่ตัวชุ่วัด ประกำอบไปดวย
1. ส่งเสริมใหม่โรงไฟฟ้าชุ่วมวลสอดคลองตามแผู้น AEDP
2. มค่ ม่้ อื กำารบรหิ ารจ้ดั กำารเชุอื เพื่ลงิ ชุว่ มวลไมโ ตเรว็ แบบครบวงจ้รทม่ ป่ ระสทิ ธภิ าพื่ สามารถดาํา เนนิ กำาร
ไดจ้ริง ภายใน 3 ปี ชุ่วมวลเป็นไปตามแผู้นท่กำําาหนดได ภายใน 5 ปี
3. หน่วยงานผู้้รับผู้ิดชุอบม่กำารกำําาหนดนโยบายและมาตรกำารดําาเนินกำารส่งเสริมกำารพื่ัฒนาพื่ลังงาน
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-37

   61   62   63   64   65