Page 62 - NEIC_FINAL REPORT
P. 62

• แผู้นพื่ัฒนากำําาลังผู้ลิตไฟฟ้าข้องประเทศไทยฉบับใหม่ท่ไดม่กำารปฏิร้ปโครงสรางแผู้นพื่ัฒนากำําาลัง ผู้ลติ ไฟฟา้ โดยคาํา นง่ ถง่ กำารกำาํา หนดสดั สว่ นเชุอื เพื่ลงิ ทส่ มดลุ และความเสย่ งข้องกำารจ้ดั หาเชุอื เพื่ลงิ ทงั ระบบความสามารถในกำาร พื่่งพื่าตนเองข้องประเทศในกำารผู้ลิตไฟฟ้า กำําาลังผู้ลิตสําารองท่เหมาะสมสําาหรับโรงไฟฟ้าหลักำและไฟฟ้าจ้ากำพื่ลังงานหมุนเว่ยน ผู้ลกำระทบตอ่ สงิ แวดลอ ม กำารกำระจ้ายระบบผู้ลติ ไฟฟา้ และกำารบรหิ าร แหลง่ เชุอื เพื่ลงิ ตามศกำั ยภาพื่ทม่ ร่ ายละเอย่ ดแยกำตามภม้ ภิ าค กำารผู้ลิตไฟฟ้าใชุเองข้องผู้้ใชุไฟฟ้า (Prosumer) และข้อม้ลระบบส่งไฟฟ้าเพื่ือความมันคงและประสิทธิภาพื่ดานระบบไฟฟ้า รวมถ่งกำารปฏิร้ปโครงสรางค่าไฟฟ้าทังระบบ
โดยม่ตัวชุ่วัด ประกำอบไปดวย
1. ผลการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและการเติบโตที่เหมาะสม เพ่ือรองรับการเติบโต ทางเศรษฐกจิ ของประเทศ คา่ พื่ยากำรณค์ วามตอ งกำารไฟฟา้ รายภาค ศกำั ยภาพื่แหลง่ ผู้ลติ ไฟฟา้ รายภาค และตน ทนุ ไฟฟา้ รายภาค ท่แทจ้ริง กำารจ้ัดหาและสําารองเชุือเพื่ลิงทังระบบ ศักำยภาพื่ระบบส่งไฟฟ้าและกำารเชุือมโยงระหว่างภาคใหแลวเสร็จ้ภายในปีท่ 1
2. จัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) ท่พื่ิจ้ารณาถ่งความสมดุลรายภาค โดยคําาน่งถ่งความมันคง ความสามารถในกำารถ่ายเทพื่ลังงานไฟฟ้าผู้่านสายส่ง เชุือมโยง (Tie-line) ระหว่างภ้มิภาคกำารใชุโครงสรางพื่ืนฐาน ใหเกำิดประโยชุน์ส้งสุด และกำารปล่อยกำ๊าซึ่คาร์บอนไดออกำไซึ่ด์จ้ากำ กำารผู้ลติ ไฟฟา้ ในระดบั ทเ่ หมาะสม รวมถง่ กำารสรา งความตระหนกำั รแ้ กำป่ ระชุาชุนในเรอื งตน ทนุ กำารผู้ลติ ไฟฟา้ ตามประเภทเชุอื เพื่ลงิ นอกำจ้ากำน่ในอ่กำ 2-3 ปีข้างหนา ม่กำารนําา Smart Meter มาใชุจ้่งควรเริมเตร่ยมกำารสนับสนุนใหคิดค่าอัตราไฟฟ้าแบบ (Term of Use Rate: TOU) สําาหรับกำิจ้กำารทุกำประเภท โดยแผู้นพื่ัฒนากำําาลังผู้ลิตไฟฟ้าข้องประเทศไทย ผู้่านกำารรับฟังความเห็นจ้ากำ ผู้้ม่ส่วนไดส่วนเส่ย และไดรับความเห็นชุอบจ้ากำคณะกำรรมกำาร/หน่วยงานท่เกำ่ยวข้องภายในปีท่ 2
3. ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ ไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) ใหแลวเสร็จ้ภายใน 18 เดือน
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ไปดําาเนินกำาร ตังแต่ปีท่ 3 เชุ่น กำารกำ่อสรางโรงไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า เป็นตน
(1.2) ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพ่ิมการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายหรือผลอัน พึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
• กำารส่งเสริมกำิจ้กำารไฟฟ้าเพื่ือเพื่ิมกำารแข้่งข้ันภายใตกำารกำําากำับใหม่ประสิทธิภาพื่ส้งสุดและคงไว ซึ่่งความมันคง ท่ใชุพื่ลังงานทดแทนท่ผู้ลิตและซึ่ือข้ายไฟฟ้ากำันเองภายในชุุมชุนและครัวเรือน ซึ่่งจ้ะทําาใหภาครัฐไม่ตองจ้ัดหา งบประมาณมาสนับสนุนเป็นพื่ิเศษ เชุ่น FiT หรือ Adder
ไปข้องกำิจ้กำารไฟฟ้า
• เสนอแนะร้ปแบบโครงสรางกำิจ้กำารไฟฟ้าข้องประเทศไทยท่เหมาะสมกำับร้ปแบบ ท่เปล่ยนแปลง
โดยม่ตัวชุ่วัด ประกำอบไปดวย
1. แต่งตังคณะทําางานศ่กำษากำารส่งเสริมกำิจ้กำารไฟฟ้าท่เพื่ิมกำารแข้่งข้ันท่ใชุพื่ลังงานทดแทนในระดับ ชุุมชุนและระดับครัวเรือน ภายใน 3 เดือน
2. จ้ดั ทาํา รา่ งระเบย่ บกำารสง่ เสรมิ กำจ้ิ กำารไฟฟา้ ทเ่ พื่มิ กำารแข้ง่ ข้นั ทใ่ ชุพื่ ลงั งานทดแทน ภายใน 18 เดอื น 3. ประกำาศใชุร ะเบย่ บกำารสง่ เสรมิ กำจ้ิ กำารไฟฟา้ ทเ่ พื่มิ กำารแข้ง่ ข้นั ทใ่ ชุพื่ ลงั งานทดแทน ภายใน 6 เดอื น 4. ผู้ลกำารศกำ่ ษากำารปรบั ปรงุ กำจ้ิ กำารไฟฟา้ ทงั ระบบเพื่อื รองรบั รป้ แบบกำจ้ิ กำารไฟฟา้ ทเ่ ปลย่ นแปลงไปซึ่ง่ ตอ ง
พื่จ้ิ ารณาระบบดาํา เนนิ กำารในตา่ งประเทศควบคด่้ ว ย และกำารสง่ เสรมิ กำารแข้ง่ ข้นั ในกำจ้ิ กำารไฟฟา้ และกำา๊ ซึ่ธรรมชุาติ ภายใน 18 เดอื น
 1-36
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   60   61   62   63   64