Page 61 - NEIC_FINAL REPORT
P. 61

(5) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกำอบ ไปดวยแผู้นย่อย ท่เกำ่ยวข้อง ไดแกำ่ แผู้นย่อยท่ 3.1 และ 3.3 โดยม่เป้าหมายและดัชุน่ชุ่วัด ดังน่
เป้าหมาย
• ภาคอุตสาหกำรรมกำารผู้ลิตและบริกำาร สรางม้ลค่าเพื่ิมส้งข้่นจ้ากำกำารวิจ้ัยและนวัตกำรรมส่งผู้ลใหเกำิดกำาร ข้ยายตัวเพื่ิมข้่นจ้ากำปัจ้จุ้บัน
• วิสาหกำิจ้ในกำลุ่มเป้าหมายดานเศรษฐกำิจ้ท่ม่นวัตกำรรมเพื่ิมข้่น
ตัวชี้วัด
• จ้ําานวนวิสาหกำิจ้ท่ม่นวัตกำรรมท่ม่สัดส่วนข้องรายไดจ้ากำผู้ลิตภัณฑ์นวัตกำรรมต่อรายไดทังหมดเพื่ิมข้่น
• อัตรากำารข้ยายตัวข้องภาคอุตสาหกำรรมกำารผู้ลิตและบริกำารท่สรางม้ลค่า เพื่ิมส้งข้่นจ้ากำกำารวิจ้ัย
(5.1) แผนยอ่ ยที่ 3.1 (แผนยอ่ ยการวจิ ยั และพฒั นานวตั กรรม ดา้ นเศรษฐกจิ ) มงุ่ เนน กำารวจ้ิ ยั และพื่ฒั นา
นวัตกำรรมท่ตอบโจ้ทย์ความตองกำารข้องประเทศ ยกำระดับศักำยภาพื่กำารผู้ลิตดานกำารเกำษตร ศักำยภาพื่ข้องผู้้ประกำอบกำาร ภาคอุตสาหกำรรมและบริกำารท่สามารถใชุประโยชุน์เชุิงพื่าณิชุย์ไดจ้ริง โดยส่งเสริม ใหภาคเอกำชุนม่บทบาทนําา รวมทังกำารสราง เครอื ข้า่ ยรว่ มกำบั ภาคกำารศกำ่ ษาทงั ในระดบั ประเทศและนานาชุาติ ตลอดจ้นกำารพื่ฒั นามาตรฐาน คณุ ภาพื่ และกำารบรกำิ ารวเิ คราะห์ ทดสอบท่เป็นท่ยอมรับตามข้อตกำลงระหว่างประเทศเพื่ือใหสามารถรองรับความจ้ําาเป็นข้องอุตสาหกำรรมและบริกำารข้องไทย ในกำารสง่ มอบสนิ คา และบรกำิ ารทม่ ค่ ณุ ภาพื่และความปลอดภยั ตามมาตรฐานระหวา่ งประเทศ โดยมแ่ นวทางกำารพื่ฒั นาทเ่ กำย่ วข้อ ง ดังน่
• พื่ัฒนาอุตสาหกำรรมแห่งอนาคต โดยกำารส่งเสริมกำารวิจ้ัย พื่ัฒนา และประยุกำต์ใชุนวัตกำรรม ในภาคอตุ สาหกำรรมเปา้ หมายข้องประเทศไดแ กำ่อตุ สาหกำรรมชุว่ ภาพื่อตุ สาหกำรรมความมนั คงอตุ สาหกำรรมพื่ลงั งานอตุ สาหกำรรม ดจ้ิ ทิ ลั ข้อ มล้ และปญั ญาประดษิ ฐ์ และอตุ สาหกำรรมอาหาร ยา และเครอื งสาํา อาง โดยมป่ ระเดน็ กำารวจ้ิ ยั ทส่ าํา คญั อาทิ ชุว่ วตั ถแุ ละ วัคซึ่่น สมุนไพื่ร วิทยากำารหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซึ่เบอร์ พื่ลังงานทดแทนและพื่ลังงานทางเลือกำ โครงข้่าย พื่ลังงานอัจ้ฉริยะ กำารกำักำเกำ็บพื่ลังงาน กำารบินและอวกำาศ กำารข้นส่งระบบราง กำารเชุือมต่อข้องสรรพื่สิง และข้อม้ลข้นาดใหญ่
(5.2) แผนย่อยที่ 3.3 (แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม) เนนประเด็นสําาคัญทาง ทรัพื่ยากำรธรรมชุาติ และสิงแวดลอมข้องประเทศท่ตองใชุกำารวิจ้ัยและพื่ัฒนานวัตกำรรม เป็นเครืองมือในกำารสรางและพื่ัฒนา องค์ความร้ เทคโนโลย่ท่สรางเศรษฐกำิจ้ฐานชุ่วภาพื่อุบัติใหม่ทังระบบอย่างครบวงจ้ร ส่งเสริมงานวิจ้ัยเพื่ือกำารอนุรักำษ์และฟื้นฟ้ ความอดุ มสมบร้ ณแ์ ละความหลากำหลายทางชุว่ ภาพื่ข้องทรพื่ั ยากำรทางบกำ ทางนาํา และทางทะเล รวมทงั กำารจ้ดั กำารมลพื่ษิ ทม่ ผู้่ ล กำระทบต่อสิงแวดลอม และกำารจ้ัดกำารกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำ และดานพื่ลังงานหมุนเว่ยน โดยม่แนวทางกำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
• ศกำ่ ษากำารเปลย่ นแปลงสภาพื่ภม้ อิ ากำาศ โดยกำารสง่ เสรมิ กำารวจ้ิ ยั พื่ฒั นา และประยกำุ ตใ์ ชุน วตั กำรรม ในกำารเตร่ยมความพื่รอมและรองรับผู้ลกำระทบจ้ากำกำารเปล่ยนแปลงสภาพื่ภ้มิอากำาศข้องโลกำ โดยม่ประเด็นกำารวิจ้ัยท่สําาคัญ อาทิ ฐานข้อม้ลกำารลดกำารปล่อยกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำ กำารกำักำเกำ็บกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำในภาคกำารเกำษตรและป่าไม กำารประเมิน ผู้ลกำระทบตอ่ ชุมุ ชุนเมอื ง และภาคกำารผู้ลติ ตา่ ง ๆ กำารกำดั เซึ่าะชุายฝง่ั กำารบรหิ ารจ้ดั กำารพื่บิ ตั ภิ ยั ทงั ระบบพื่ฒั นากำารจ้ดั กำารพื่ลงั งาน ทเ่ ปน็ มติ รตอ่ สงิ แวดลอ ม โดยกำารสง่ เสรมิ กำารวจ้ิ ยั พื่ฒั นา และประยกำุ ตใ์ ชุน วตั กำรรม ในกำารพื่ฒั นาและถา่ ยทอดเทคโนโลยด่ า น พื่ลงั งานหมนุ เวย่ นและเทคโนโลยท่ เ่ กำย่ วข้อ ง โดยเฉพื่าะระบบกำารกำกำั เกำบ็ พื่ลงั งาน และระบบโครงข้า่ ยไฟฟา้ อจ้ั ฉรยิ ะ และกำารนาํา มาใชุ เพื่ือใหสามารถผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำพื่ลังงานหมุนเว่ยนไดในสัดส่วนท่ส้งข้่น และกำารผู้ลิตไฟฟ้าท่ม่กำารกำระจ้ายศ้นย์มากำข้่น
1.2.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ
จ้ากำกำารทบทวนแผู้นกำารปฏิร้ปประเทศทัง 11 ข้อ พื่บประเด็นกำารปฏิร้ปท่ม่ความเกำ่ยวข้อง ดานพื่ลังงานและไดรับ ประโยชุน์จ้ากำกำารเกำิดข้่นข้องศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติเพื่ือกำารพื่ัฒนาและข้ับเคลือนจ้ําานวน 1 ประเด็นกำารปฏิร้ป ดังน่
(1) การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่่งม่แนวทางกำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้องดังน่
(1.1) ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหรือผลอันพึง
ประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ี
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-35   59   60   61   62   63