Page 629 - NEIC_FINAL REPORT
P. 629

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
• ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
• ผลิตภัณฑ์น้ํามัน (Oil product)
• พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
รายงานฉบับสมบูรณ์
ซึ่งในแต่ละประเภทพลังงานก็มีรูปแบบการจัดเก็บที่แตกต่างกัน ทําให้ไม่สามารถเอาข้อมูลจากพลังงาน ประเภทต่าง ๆ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้โดยง่าย
สําหรับการจัดเก็บข้อมูลตามห่วงโซ่พลังงาน จะแบ่งเป็นการจัดหาพลังงาน การใช้พลังงาน มูลค่าพลังงาน และปริมาณสํารองพลังงาน โดยมีข้อมูลประกอบอื่น ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น ราคา ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และ มลพิษทางอากาศเป็นต้น ซึ่งการเก็บข้อมูลพลังงานตามห่วงโซ่อุปทานดังกล่าว มีการกระจายเก็บไปตาม หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมี สนพ. เป็นผู้เก็บข้อมูลในภาพรวม แต่ก็ยังเป็นการเก็บข้อมูลแยกเป็นถังตามพันธกิจ ของหน่วยงาน ยังไม่ได้ทําการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทําให้ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลในลักษณะการ วิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบในตลาดต่างประเทศ มีผลต่อราคาในตลาดในประเทศ อย่างไร เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน การวิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าว ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานทําการ วิเคราะห์ด้วยตัวเอง แต่ไม่สามารถทําการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติได้
ในการศึกษาพบว่าเฉพาะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ศท. สนพ.) เพียงกองเดียวมีฐานข้อมูลด้านพลังงานอยู่ถึง 145 ตารางข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มข้อมูลได้ถึง 12 กลุ่ม ข้อมูล ตามรูปที่ 5.2-1 ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกัน ทําให้การประมวลผลข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทําได้ยาก ซึ่งรายละเอียดของการศึกษาโครงสร้างด้านข้อมูลพลังงานที่จัดเก็บในปัจจุบันระบุอยู่ในบทท่ี 2
รูปิที่่ 5.2-1 ฐานข้้อมููลที่่มู ่ในปิัจัจั่บันข้องสําานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  ระบบ ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
ฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน
ระบบฐานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษจาก การใช้พลังงาน
System Name
Economic
ENERGY INDEX (E- INDEX) EMISSION I
Physical จํานวนตาราง Database
EPPOENGDB 7 EPPOENGDB 16
   ฐานข้อมูลไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการจัดทําค่า พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค
  Electric Consumption by Region (ECRDB)
  EPPOENGDB
  9
   EPPOENGDB
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2
  5.2-3
5 - 25
    627   628   629   630   631