Page 630 - NEIC_FINAL REPORT
P. 630

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์ จํานวนตาราง
  ระบบ
ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะ ด้านการผลิตจากภาคพลังงาน
ฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม ฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ
ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย
ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ขนาดเล็กมาก
รวม
System Name
EMISSION II
Petroleum Price Database (PPD) International energy price (IEP)
RENEW ENERGY Thailand Energy Database (ENGDB) VSPP
Physical Database
  EPPOENGDB 2
EPPOPPD 12 EPPOENGDB 4
EPPOENGDB 18 EPPOENGDB 49
EPPOENGDB 13 145
 ฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายสาขา อุตสาหกรรม
  Electric Consumption by Sector (ECS)
  EPPECS
  5
    ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการ ไฟฟ้าหรือจําหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง (IPS)
  IPS
  EPPOENGDB
  8
          5 - 26
รูปท่ี 5.2-1 ฐานข้อมูลท่ีมีในปัจจุบันของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
โดยเมื่อพิจารณาโครงสร้างฐานข้อมูลแต่ละฐาน จะพบว่าฐานข้อมูลถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลในลักษณะ Transaction และเพื่อนําข้อมูลไปใช้แสดงผลในรูปของรายงาน (Report) เป็นหลัก ซึ่งไม่เหมาะสมกับการนําเอา ข้อมูลไปวิเคราะห์ โดยเฉพาะในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงเวลา (Time-series Analysis)
5.2.3 หลักการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล
เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศในอนาคตสามารถตอบสนองต่อพันธกิจของกระทรวง พลังงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจากการที่โครงสร้างการเก็บข้อมูลในปัจจุบันของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กระทรวงพลังงานถูกออกแบบมาให้ตอบสนองต่อพันธกิจในปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งอาจจะไม่ตอบสนอง ต่อความต้องการในภาพรวมทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงจําเป็นต้องมีการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล ด้านพลังงานที่ถูกต้องตามหลักการ และ สามารถตอบสนองต่อความต้องการต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย
5.2-4
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย   628   629   630   631   632