Page 626 - NEIC_FINAL REPORT
P. 626

  5 - 22
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
5.1.2.3 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลท่ีคาดว่าจะมีในอนาคต
โครงการศกษาการจดทําแผนยุทธศาสตรและอกแบบการพฒนาศูนยสารสนเทศพลงงานแหงชาตเพอรองรบการใชขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
ในอนาคต ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) จะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลพลังงานชาติ ด้วยการเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับหน่วยงานทั้งภายในสังกัดกระทรวงพลังงาน และนอกสังกัดกระทรวงพลังงาน ในการรับ-ส่งข้อมูลและให้บริการข้อมูล ผ่าน APIs ที่ทางศูนย์ฯ จะจัดทําขึ้น
รูปที่ 5.1-9 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลท่ีคาดว่าจะมีในอนาคต 5.1-22
   624   625   626   627   628