Page 624 - NEIC_FINAL REPORT
P. 624

   5 - 20
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย • สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
• สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
รูปิที่่ 5.1-7 แผนผังการรับสง และเผยแพรข้ ้อมููลในระบบปิัจัจั่บันระหิวาง สนพ. กับสาํา นักงานคณะกรรมูการกาํา กับกิจัการพลังงาน
รูปท่ี 5.1-7 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน รูปท่ี 5.1-7 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
5.1-20 5.1-20

   622   623   624   625   626