Page 625 - NEIC_FINAL REPORT
P. 625

  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
5 - 21
5.1.2.2 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันของ สนพ.
แผนผังแสดงการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของสนพ. ดังภาพ
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และอกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับ
รูปที่ 5.1-8 การรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในปัจจุบันของ สนพ. 5.1-21   623   624   625   626   627