Page 623 - NEIC_FINAL REPORT
P. 623

   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
5 - 19
• สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง • สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
รูปิที่่ 5.1-6 แผนผังการรับสง และเผยแพรข้ ้อมููลในระบบปิัจัจั่บันระหิวาง สนพ. กับสาํา นักงานกองที่น่ นําามูันเช่อเพลิง
รูปที่ 5.1-6 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับสํานักงานกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง รูปท่ี 5.1-6 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับสํานักงานกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง
5.1-19 5.1-19
   621   622   623   624   625