Page 60 - NEIC_FINAL REPORT
P. 60

 1-34
งบประมาณกำารลงทนุ ข้องประเทศ ซึ่ง่ แผู้นแมบ่ ทภายใตย ทุ ธศาสตรชุ์ าติ ประเดน็ กำารบรกำิ ารประชุาชุนและประสทิ ธภิ าพื่ภาครฐั มจ้่ ดุ เนน สาํา คญั ประกำารหนง่ ในกำารปรบั สมดลุ ใหภ าครฐั มข้่ นาดทเ่ หมาะสม กำบั บทบาทภารกำจ้ิ แยกำแยะบทบาทหนว่ ยงานข้องรฐั ท่ทําาหนาท่ในกำารกำําากำับหรือกำารใหบริกำาร ซึ่่งในปัจ้จุ้บันภาคส่วนอืนไดม่ข้่ดความสามารถในกำารจ้ัดทําาบริกำารสาธารณะไดอย่าง ม่ประสิทธิภาพื่และสามารถแข้่งข้ันกำับภาครัฐได รวมทังม่ทางเลือกำในกำารส่งมอบบริกำารใหกำับประชุาชุนหลายร้ปแบบ อาทิ กำารถ่ายโอนภารกำิจ้ข้องภาครัฐในปัจ้จุ้บันใหภาคเอกำชุน ภาคประชุาสังคม หรือภาคประชุาชุน ในร้ปแบบโมเดลประชุารัฐเป็น ผู้้ดําาเนินกำารแทน
กำารพื่ัฒนากำารปรับสมดุลภาครัฐ จ้่งมุ่งเนนกำารลดบทบาทและข้นาดข้องภาครัฐ ดวยกำารเสริมสรางบทบาทข้อง ภาคส่วนอนืในสงัคมเพื่อืใหประชุาชุนม่ชุ่องทางในกำารเข้าถง่บริกำารสาธารณะไดง่ายม่ทางเลือกำท่หลากำหลายและไดรบับรกำิาร ทส่ อดคลอ งกำบั ความตอ งกำารเฉพื่าะข้องบคุ คลหรอื กำลมุ่ คน เพื่อื ตอบโจ้ทยท์ ว่ า่ ประชุาชุนคอื หวั ใจ้สาํา คญั ข้องกำารบรกำิ ารสาธารณะ เพื่อื ใหกำ ารบรหิ ารจ้ดั กำารภาครฐั เกำดิ ความสมดลุ ตามภารกำจ้ิ ทเ่ หมาะสมระหวา่ งบทบาทหนา ท่ และกำารมส่ ว่ นรว่ มข้องภาคสว่ นอนื ๆ โดยเฉพื่าะภาคประชุาชุน กำารปรับสมดุลภาครัฐจ้่งเป็นแนวทางสําาคัญท่จ้ะเพื่ิประสิทธิภาพื่ข้องภาครัฐ ทังในดานกำารปรับข้นาด ข้องภาครัฐและโครงสราง ใหเหมาะสมกำับภารกำิจ้ดานกำารกำําากำับด้แล กำารใหบริกำารในกำิจ้กำรรมสาธารณะต่าง ๆ ทังส่วนกำลาง ส่วนภ้มิภาค และทองถิน ใหชุัดเจ้น ไม่ซึ่ําาซึ่อน รวมถ่งกำารพื่ัฒนาศักำยภาพื่ข้ององค์กำารปกำครองส่วนทองถิน ซึ่่งเป็นภาครัฐ ท่ใกำลชุิดประชุาชุนมากำท่สุดในกำารจ้ัดบริกำารสาธารณะ โดยส่งเสริมประชุาชุนใหไดม่ส่วนร่วม และม่กำารกำระจ้ายอําานาจ้ กำารบริหารจ้ัดกำารใหชุุมชุน ทองถินดําาเนินกำารสรางความเข้มแข้็ง และม่สมรรถนะส้งและม่ธรรมาภิบาล โดยคําาน่งถ่งบทบาทใน เชุงิ พื่นื ท่ รป้ แบบกำารใหบ รกำิ ารสาธารณะ และปรบั ปรงุ ระบบภาษข้่ องทอ งถนิ มร่ ายไดท เ่ หมาะสม เพื่อื สนบั สนนุ ในกำารดาํา เนนิ งาน ในพื่ืนท่ใหเกำิดความยังยืน โดยม่แนวทางกำารพื่ัฒนาดังน่
• เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง เหมาะสม กำาํา หนดความสมั พื่นั ธแ์ ละกำารพื่ฒั นาบทบาทในฐานะข้องหนุ สว่ นกำารพื่ฒั นาในกำารดาํา เนนิ ภารกำจ้ิ ทส่ าํา คญั ระหวา่ งกำาร บรหิ ารราชุกำารสว่ นกำลางสว่ นภม้ ภิ าคสว่ นทอ งถนิ และกำารสนบั สนนุ ใหภ าคกำ่ ารพื่ฒั นาตา่ งๆโดยเฉพื่าะชุมุ ชุนเอกำชุนในรป้ แบบ โมเดลประชุารัฐ มาร่วมดําาเนินกำารในบริกำารสาธารณะและกำิจ้กำรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจ้ัดใหม่กำารตรวจ้สอบความซึ่ําาซึ่อน กำารวิเคราะห์และทบทวนภารกำิจ้ข้องภาครัฐใหสอดคลองกำับกำารข้ับเคลือนยุทธศาสตร์ชุาติ เพื่ือกำําาหนดภารกำิจ้หลักำท่ให ภาครฐั ดาํา เนนิ กำาร อาทิ กำารกำาํา หนดนโยบาย กำารตดั สนิ ใจ้ และกำารกำาํา หนดแนวทางกำารพื่ฒั นาภาครฐั ทส่ าํา คญั สามารถตรวจ้สอบ กำารทําางานข้องภาครัฐไดอย่างเหมาะสม กำารกำําากำับด้แลกำารแปลงนโยบายส้่กำารปฏิบัติ กำารกำําากำับกำารใหบริกำารสาธารณะ ใหเป็นไปตามมาตรฐานและม่กำารคําาน่งถ่งความมันคงข้องมนุษย์และรัฐ และจ้ัดใหม่กำารยุบเลิกำภารกำิจ้ท่ไม่จ้ําาเป็น รวมทังเข้า มาเปน็ สว่ นหนง่ ในกำารพื่ฒั นาบรกำิ ารสาธารณะทส่ รา งคณุ คา่ รว่ มกำนั ระหวา่ งทกำุ ภาคสว่ น กำารถา่ ยโอนภารกำจ้ิ ใหภ าคสว่ นอนื รบั ไป ดาํา เนนิ กำาร เชุน่ กำารจ้า งเหมาบรกำิ าร และกำารทาํา งานแบบจ้ดั บรกำิ ารรว่ ม เปน็ ตน พื่รอ มทัง จ้ดั ใหม กำ่ ารเตรย่ มความพื่รอ มหรอื กำาร สนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในกำารร่วมดําาเนินภารกำิจ้ ข้องภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกำลไกำภาครัฐใหเป็นผู้้สนับสนุนและอําานวย ความสะดวกำในกำารประกำอบกำาร รวมทงั กำารกำําาหนดกำฎระเบ่ยบท่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำารดําาเนินธุรกำิจ้ภาคเอกำชุนทุกำข้นาดและ สอดคลองกำับทิศทางกำารพื่ัฒนาประเทศในระยะยาว
• สง่ เสรมิ บทบาทองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ โดยกำารพื่ฒั นาและสรา งความเข้ม แข้ง็ ใหกำ บั องคกำ์ รปกำครองสว่ นทอ งถนิ ใหเป็นหน่วยงานท่ม่สมรรถนะส้ง สามารถบริหารจ้ัดกำารตนเอง ไดม่ประสิทธิภาพื่ ตังอย้่บนหลักำธรรมาภิบาล และม่มาตรฐาน กำารใหบริกำารเท่ยบเท่ามาตรฐานสากำล เพื่ิมอิสระในกำารใหบริกำารสาธารณะและกำิจ้กำรรมสาธารณะท่หลากำหลาย ม่บทบาท เชุิงยุทธศาสตร์ระดับพื่ืนท่ ม่ระบบภาษ่และรายไดข้องทองถินอย่างเหมาะสมต่อกำารจ้ัดสรรงบประมาณ กำําาลังบุคลากำร และองค์ความร้ในกำารแกำไข้ปัญหา พื่ัฒนาพื่ืนท่ทังในมิติเศรษฐกำิจ้ สังคม สิงแวดลอม และมิติอืน ๆ ร่วมกำับชุุมชุนทองถิน ภาคเอกำชุน และภาคอ่ นื ๆ ทค่ าํา นง่ ถง่ ผู้ลประโยชุนข้์ องประเทศ ประชุาชุน และความตอ งกำารข้องคนทกำุ กำลมุ่ ทกำุ วยั และทกำุ เพื่ศสภาพื่
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   58   59   60   61   62