Page 59 - NEIC_FINAL REPORT
P. 59

(3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน
(3.1) แผนย่อยท่ี 3.3 (แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ)
เป้าหมาย
• กำารปล่อยกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำข้องประเทศไทยลดลง
ตัวช้ีวัด
• ปริมาณกำารปล่อยกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำโดยรวมในสาข้าพื่ลังงานและข้นส่งสาข้ากำระบวนกำาร อุตสาหกำรรมและกำารใชุผู้ลิตภัณฑ์ และสาข้ากำารจ้ัดกำารข้องเส่ยลดลง (ลานตันคาร์บอนไดออกำไซึ่ด์)
มงุ่ เนน แนวทางกำารพื่ฒั นาทค่ รอบคลมุ ทัง ในมติ ข้ิ องกำารลดกำา๊ ซึ่เรอื นกำระจ้กำ กำารปรบั ตวั ตอ่ ผู้ลกำระทบ จ้ากำกำารเปลย่ นแปลงสภาพื่ภม้ อิ ากำาศ มงุ่ เปา้ สกำ่้ ารลงทนุ ทเ่ ปน็ มติ รตอ่ สภาพื่ภม้ อิ ากำาศในกำารพื่ฒั นาโครงสรา งพื่นื ฐานข้องภาครฐั และภาคเอกำชุน เพื่อื สามารถข้บั เคลอื นและเสรมิ สรา งศกำั ยภาพื่กำารดาํา เนนิ งานเพื่อื แกำไ ข้ปญั หากำารเปลย่ นแปลงสภาพื่ภม้ อิ ากำาศ ข้องประเทศไดอย่างยังยืน โดยม่แนวทางกำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
• ลดการปลอ่ ยกา๊ ซเรอื นกระจก กำาํา หนดเปา้ หมายและแนวทางกำารลดกำา๊ ซึ่เรอื นกำระจ้กำข้องประเทศ ในระยะยาวทส่ อดคลอ งกำบั กำารพื่ฒั นาในมติ เิ ศรษฐกำจ้ิ สงั คม และสงิ แวดลอ มอยา่ งยงั ยนื พื่ฒั นาระบบฐานข้อ มล้ กำลางเพื่อื สนบั สนนุ กำารดําาเนินงานดานกำารลดกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำข้องประเทศ อย่างม่ประสิทธิภาพื่ รวมทังพื่ัฒนาระบบกำารรายงานข้อม้ลและระบบ ติดตามประเมินผู้ลกำารลดกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำ ท่ครอบคลุมทุกำสาข้า โดยม่ความเชุือมโยงข้องเครือข้่ายข้อม้ลในทุกำภาคส่วน ดาํา เนนิ งานตามแนวทางกำารลดกำา๊ ซึ่เรอื นกำระจ้กำในสาข้าพื่ลงั งานและข้นสง่ กำระบวนกำารอตุ สาหกำรรมและกำารใชุผู้ ลติ ภณั ฑ์ และ กำารจ้ัดกำารข้องเส่ย เชุ่น เพื่ิมสัดส่วนกำารใชุพื่ลังงานทดแทน พื่ัฒนาระบบโครงสรางพื่ืนฐานและกำารจ้ัดกำารคมนาคม ปรับเปล่ยน กำระบวนกำารผู้ลิตทางอุตสาหกำรรมแบบปล่อยคาร์บอนตําา ลดกำารเกำิดข้องเส่ย เป็นตน
• มุ่งเป้าสู่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และภาคเอกชน พื่ัฒนามาตรกำารเพื่ือข้ับเคลือนกำารบริหารจ้ัดกำารดานกำารเปล่ยนแปลงสภาพื่ภ้มิอากำาศเพื่ือเอืออําานวยใหใชุ มาตรกำารใหม่ ๆ ดานเศรษฐศาสตร์ กำารเงิน และกำารคลัง ในกำารส่งเสริมและสนับสนุนจ้้งใจ้ใหภาคส่วนท่เกำ่ยวข้องสามารถลด กำารปล่อยกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่ และ กำารปรับตัวรองรับผู้ลกำระทบและภัยพื่ิบัติทางธรรมชุาติอันเนืองมาจ้ากำ กำารเปล่ยนแปลงสภาพื่ภ้มิอากำาศได อย่างม่ประสิทธิผู้ล กำําาหนดใหโครงกำารลงทุนข้นาดใหญ่ข้องภาครัฐตองจ้ัดทําากำารวิเคราะห์ และประเมนิ ความเสย่ งจ้ากำกำารเปลย่ นแปลงสภาพื่ภม้ อิ ากำาศเพื่อื ออกำแบบโครงกำารใหส อดคลอ งกำบั สภาพื่ภม้ อิ ากำาศในปจ้ั จ้บุ นั และในอนาคต รวมทังความเส่ยงจ้ากำภัยพื่ิบัติร้ปแบบต่าง ๆ ท่เกำ่ยวเนืองกำับกำารเปล่ยนแปลงสภาพื่ภ้มิอากำาศ
(4) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (4.1) แผนย่อยที่ 3.3 (แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ)
เป้าหมาย
• เปิดโอกำาสใหภาคส่วนต่าง ๆ ม่ส่วนร่วมในกำารจ้ัดบริกำารสาธารณะและกำิจ้กำรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม
• องคกำ์รปกำครองสว่นทองถนิตองมส่มรรถนะและสรางความทนัสมยัในกำารจ้ดับรกำิารสาธารณะและ กำิจ้กำรรมสาธารณะใหกำับประชุาชุน
ตัวช้ีวัด
• ระดบั ความสาํา เรจ้็ กำารเปดิ ใหภ าคสว่ นอนื เข้า มาดาํา เนนิ กำารบรกำิ ารสาธารณะคา่ คะแนนกำารประเมนิ • รอ ยละข้องเทศบาลและองคกำ์ ารบรหิ ารสว่ นตาํา บลทน่ าํา แผู้นชุมุ ชุนสกำ่้ ารพื่ฒั นาทอ งถนิ ไดต ามเกำณฑ์
ท่กำําาหนด (LQM)
โดยภาครัฐเป็นผู้้รับผู้ิดชุอบหลักำในกำารจ้ัดทําาและใหบริกำารสาธารณะ ส่งผู้ลใหภาครัฐม่ข้นาดใหญ่และข้ยายตัว ม่อัตรากำําาลังภาครัฐและสัดส่วนงบประมาณรายจ้่ายประจ้ําาและค่าใชุจ้่ายบุคลากำรภาครัฐเพื่ิมข้่นอย่างมากำ เมือเปร่ยบเท่ยบกำับ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-33


   57   58   59   60   61