Page 58 - NEIC_FINAL REPORT
P. 58

(2) แผนแมบ่ ทภายใตย้ ทุ ธศาสตรช์ าติ (7) ประเดน็ โครงสรา้ งพน้ื ฐาน ระบบโลจสิ ตกิ ส์ และดจิ ทิ ลั ซึ่ง่ มแ่ ผู้นยอ่ ย
ท่เกำ่ยวข้องดังน่
สมาร์ทกำริด
• สดั สว่ นข้องกำารใชุพื่ ลงั งานทดแทนทผู้่ ลติ ไดภ ายในประเทศในกำารผู้ลติ ไฟฟา้ ความรอ น และเชุอื เพื่ลงิ ชุ่วภาพื่ (เฉล่ยรอยละข้องพื่ลังงานข้ันสุดทาย)
• ค่าความเข้มข้นกำารใชุพื่ลังงาน (พื่ันตันเท่ยบเท่านําามันดิบ/พื่ันลานบาท)
• จ้ําานวนแผู้นงานและ/หรือโครงกำารท่กำําาลังพื่ัฒนา / โครงกำารนําาร่อง / โครงกำารท่ม่ กำารใชุงาน ท่เกำ่ยวข้องกำับกำารเพื่ิมประสิทธิภาพื่ระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผู้นงาน/โครงกำาร)
ซึ่่งม่รายละเอ่ยดท่เกำ่ยวข้องดังน่
กำารพื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานดานพื่ลังงานใหม่ความมันคงในระดับท่เหมาะสม ม่กำารกำระจ้ายชุนิด ข้องเชุือเพื่ลิงในกำารผู้ลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพื่ลังงานทดแทน และกำารใชุพื่ลังงานอย่างม่ประสิทธิภาพื่ รวมทังกำําากำับด้แลกำลไกำตลาด พื่ลังงานใหม่กำารแข้่งข้ันอย่างเสร่และเป็นธรรม เพื่ือสนับสนุนข้่ดความสามารถในกำารแข้่งข้ันข้องประเทศ โดยม่แนวทาง กำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
• จ้ดั หาพื่ลงั งานและพื่ฒั นาโครงสรา งพื่นื ฐานดา นพื่ลงั งานทงั ระบบใหม ค่ วามมนั คงในระดบั ทเ่ หมาะสม ทนั สมยั สามารถรองรบั ความตอ งกำารใชุพื่ ลงั งานตามกำารเตบิ โตทางเศรษฐกำจ้ิ ข้องประเทศ และกำารเปลย่ นแปลงดา นเทคโนโลย่ กำารกำระจ้ายชุนิดข้องเชุือเพื่ลิงในกำารผู้ลิตไฟฟ้า
• ส่งเสริมใหเกำิดกำารพื่ัฒนาเทคโนโลย่ ปัจ้จ้ัยแวดลอม และสรางแรงจ้้งใจ้ เพื่ือสนับสนุนกำารจ้ัดหา แหล่งพื่ลังงานใหม่ กำารพื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานและระบบกำารบริหารจ้ัดกำารพื่ลังงานอัจ้ฉริยะเพื่ือนําาไปส้่กำารผู้ลิต และกำารใชุ พื่ลังงานท่ม่ประสิทธิภาพื่ ม่เสถ่ยรภาพื่ และทันกำับแนวโนมกำารเปล่ยนแปลงทางเทคโนโลย่ดานพื่ลังงานในอนาคต
• สนับสนุนกำารผู้ลิตและกำารใชุพื่ลังงานทดแทนทังพื่ลังงานไฟฟ้า พื่ลังงาน ความรอนและเชุือเพื่ลิง ชุว่ ภาพื่ตามศกำั ยภาพื่ข้องแหลง่ เชุอื เพื่ลงิ ในพื่นื ท่ปรบั ปรงุ โครงสรา งพื่นื ฐานเพื่อื รองรบั กำารผู้ลติ และใชุพื่ ลงั งานทดแทนอยา่ งเพื่ย่ งพื่อ โดยคําาน่งถ่งตนทุนค่าพื่ลังงานท่เหมาะสม เปิดโอกำาสใหผู้้ใชุไฟฟ้าสามารถลงทุนผู้ลิตไฟฟ้าใชุไดเอง และข้ายไฟฟ้าส่วนเกำิน เข้าส้่ระบบได โดยไม่กำระทบราคารับซึ่ือและเงือนไข้อืน ๆ ในทางลบต่อผู้้ใชุไฟฟ้ารายอืน ๆ และต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม รวมทัง ปรบั ปรงุ กำารกำาํา กำบั ดแ้ ลใหส ามารถควบคมุ และตรวจ้สอบกำารผู้ลติ และใชุไ ฟฟา้ ไดแ บบเรย่ ลไทม์ เพื่อื นาํา ข้อ มล้ มาใชุใ นกำารบรหิ าร จ้ัดกำารและกำารวางแผู้นระบบไฟฟ้าข้องประเทศ
• ส่งเสริมกำารวิจ้ัย พื่ัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลย่ดานพื่ลังงานทดแทนและเทคโนโลย่ท่เกำ่ยวข้อง โดยเฉพื่าะระบบกำารกำักำเกำ็บพื่ลังงาน และระบบโครงข้่ายไฟฟ้าอัจ้ฉริยะ และกำารนําามาใชุเพื่ือใหสามารถผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำพื่ลังงาน ทดแทนไดในสัดส่วนท่ส้งข้่น และกำารผู้ลิตไฟฟ้าท่ม่กำารกำระจ้ายศ้นย์มากำข้่น
• สนับสนุนกำารเพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารใชุพื่ลังงานในภาคอุตสาหกำรรม ภาคธุรกำิจ้ภาคข้นส่ง และ ภาคครวั เรอื น ปรบั เปลย่ นพื่ฤตกำิ รรมกำารใชุพื่ ลงั งานโดยมงุ่ ใหเ กำดิ จ้ติ สาํา นกำ่ และความรบั ผู้ดิ ชุอบตอ่ กำารใชุพื่ ลงั งานอยา่ งคมุ คา่ และ เกำิดประโยชุน์ส้งสุด
(2.1) แผนย่อยที่ 3.2 (แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน) เป้าหมาย
• กำารใชุกำ๊าซึ่ธรรมชุาติในกำารผู้ลิตไฟฟ้าลดลง
• กำารใชุพื่ลังงานทดแทนท่ผู้ลิตภายในประเทศเพื่ิมมากำข้่น
• ประสิทธิภาพื่กำารใชุพื่ลังงานข้องประเทศเพื่ิมข้่น
• กำารปรับปรุงและพื่ัฒนาระบบไฟฟ้าข้องประเทศใหม่ประสิทธิภาพื่ดวยเทคโนโลย่ระบบโครงข้่าย
ตัวชี้วัด
• สัดส่วนข้องกำารใชุกำ๊าซึ่ธรรมชุาติในกำารผู้ลิตไฟฟ้า (เฉล่ยรอยละ)
 1-32
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   56   57   58   59   60