Page 57 - NEIC_FINAL REPORT
P. 57

• สนับสนุนกำารเพื่ิมม้ลค่าข้องเศรษฐกำิจ้ส่เข้่ยวจ้ากำนวัตกำรรมและกำารใชุประโยชุน์จ้ากำทรัพื่ยากำร ชุ่วภาพื่อย่างยังยืน โดยกำารสําารวจ้และจ้ัดทําาฐานข้อม้ลทรัพื่ยากำรชุ่วภาพื่โดยรวม และจ้ัดทําาแผู้นท่และข้อม้ลท่แสดง ทรัพื่ยากำรธรรมชุาติและสิงแวดลอมซึ่่งรวมถ่งกำําาหนดข้อบเข้ตกำารใชุประโยชุน์ต่าง ๆ เพื่ือกำารอนุรักำษ์ วิจ้ัยและพื่ัฒนาเพื่ือนําาไป ใชุประโยชุน์ พื่ัฒนาระบบจ้ัดกำารเทคโนโลย่และทรัพื่ย์สินทางปัญญาทางชุ่วภาพื่ในร้ปแบบต่าง ๆ ซึ่่งตองม่กำารเพื่ิมความพื่รอม ข้องรัฐในกำารใหบริกำารจ้ดทรัพื่ย์สินทางปัญญาอย่างม่ประสิทธิภาพื่ และส่งเสริมกำารนําาทรัพื่ย์สินทางปัญญาไปใชุประโยชุน์ ตลอดจ้นใชุประโยชุน์จ้ากำฐานข้อม้ลธนาคารทรัพื่ยากำรชุ่วภาพื่แห่งชุาติ และใหความสําาคัญกำับระบบนวัตกำรรมแบบเปิด เพื่ือให เกำิดกำารสรางและพื่ัฒนาองค์ความร้ เทคโนโลย่ และนวัตกำรรมท่เหมาะสมกำับบริบทข้องประเทศไทย
• พื่ัฒนาอุตสาหกำรรมชุ่วภาพื่อย่างบ้รณากำารตลอดทังห่วงโซึ่่ม้ลค่า และเชุือมโยงกำับอุตสาหกำรรม เกำษตรชุ่วภาพื่ อุตสาหกำรรมกำารแปรร้ปอาหาร และอุตสาหกำรรมแปรร้ปชุ่วมวล เทคโนโลย่ชุ่วภาพื่ดานกำารแพื่ทย์และสุข้ภาพื่ รวมถ่งอุตสาหกำรรมและบริกำารท่เกำ่ยวเนือง ตลอดจ้นพื่ัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกำรรมชุ่วภาพื่ในพื่ืนท่เหมาะสม
• สรา งและพื่ฒั นาผู้ป้ ระกำอบกำารดา นเทคโนโลยท่ เ่ กำย่ วข้อ งกำบั เศรษฐกำจ้ิ ชุว่ ภาพื่ โดยกำารพื่ฒั นากำาํา ลงั คน เชุ่ยวชุาญใหม่ปริมาณเพื่่ยงพื่อต่อกำารข้ับเคลือนกำารพื่ัฒนาเศรษฐกำิจ้ชุ่วภาพื่ทังในปัจ้จุ้บันและอนาคต สรางความเข้มแข้็งและ สรา งรายไดจ้ ากำความหลากำหลายทางชุว่ ภาพื่ข้องวสิ าหกำจ้ิ ชุมุ ชุนและชุมุ ชุนทอ งถนิ และเสรมิ สรา งกำารมส่ ว่ นรว่ มข้องชุมุ ชุนในกำาร เฝ้าระวังและด้แลรักำษาสิงแวดลอม รวมทังส่งเสริมผู้้ประกำอบกำารดานเทคโนโลย่ชุันส้งท่เกำ่ยวข้อง ตลอดจ้นสนับสนุนกำารลงทุน วิจ้ัยและพื่ัฒนาเพื่ือสนับสนุน กำารข้ยายธุรกำิจ้ข้องวิสาหกำิจ้เริมตนในอุตสาหกำรรมชุ่วภาพื่
• ม่กำารประเมินม้ลค่าทางเศรษฐศาสตร์ข้องระบบนิเวศท่เป็นมาตรฐาน โดยม่เครืองมือทาง เศรษฐศาสตรแ์ ละเครอื งมอื ทางกำารคลงั มาใชุใ หเ หมาะสม เพื่อื ใหเ กำดิ ความรบั ผู้ดิ ชุอบโดยผู้ใ้ ชุป ระโยชุนห์ รอื ตอ่ ผู้ท้ าํา ความเสย่ หาย ต่อทรัพื่ยากำร และส่งเสริมกำารใชุประโยชุน์ท่เป็นมิตรต่อสิงแวดลอม ดวยกำารพื่ัฒนาวิธ่กำารทางเศรษฐศาสตร์และเครืองมือ ทางกำารคลังในกำารประเมินความเส่ยหายต่อสิงแวดลอม/ระบบนิเวศ และพื่ัฒนาวิธ่กำารประเมินม้ลค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่ เป็นมาตรฐานและจ้ําาเพื่าะสําาหรับแต่ละระบบนิเวศ
(1.2) แผนย่อยที่3.4(แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคม)โดยใหความสําาคัญ กำับกำารผู้ลักำดันกำารเปล่ยนผู้่านอุตสาหกำรรมข้นส่งไปส้่ระบบไฟฟ้าอัจ้ฉริยะ และร้ปแบบ กำารคมนาคมข้นส่งใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่่งม่แนวทางกำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
เป้าหมาย
• ประเทศไทยเป็นศ้นย์กำลางกำารซึ่่อมบําารุงอากำาศยานในภ้มิภาคโดยเฉพื่าะอากำาศยานรุ่นใหม่ ประเทศไทยม่ศักำยภาพื่ในกำารผู้ลิตชุินส่วนอากำาศยานส้งข้่น (Tier)
ตัวชี้วัด
• ส่วนแบ่งกำารตลาดข้องจ้ําานวนอากำาศยานท่เข้าซึ่่อมในภาคพื่ืนเอเชุ่ยแปซึ่ิฟิกำ
• จ้ําานวนผู้้ประกำอบกำารผู้ลิตชุินส่วนอากำาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4
โดยใหค วามสาํา คญั กำบั กำารผู้ลกำั ดนั กำารเปลย่ นผู้า่ นอตุ สาหกำรรมข้นสง่ ไปสร่้ ะบบไฟฟา้ อจ้ั ฉรยิ ะและรป้ แบบ
กำารคมนาคมข้นส่งใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่่งม่แนวทางกำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
• ผู้ลกำั ดนั กำารเปลย่ นผู้า่ นอตุ สาหกำรรมยานยนตท์ งั ระบบไปสอ่้ ตุ สาหกำรรมยานยนตไ์ ฟฟา้ อจ้ั ฉรยิ ะ
พื่ลงั งานไฮโดรเจ้น หรอื พื่ลงั งานทางเลอื กำอนื ๆ โดยจ้ดั ทาํา แนวทางกำารพื่ฒั นาตอ่ ยอดจ้ากำฐานอตุ สาหกำรรมยานยนตท์ ป่ ระเทศไทย เป็นหน่งในฐานกำารผู้ลิตรถยนต์ ท่สําาคัญข้องโลกำ เพื่ือเตร่ยมความพื่รอมและถ่ายทอดองค์ความร้ ใหแกำ่ผู้้ประกำอบกำารในภาค อุตสาหกำรรมท่เกำ่ยวข้องใหสามารถปรับตัวพื่รอมรับกำารเปล่ยนแปลง ทางเทคโนโลย่ พื่ัฒนาและยกำระดับทักำษะความเชุ่ยวชุาญ ข้องผู้้ประกำอบกำารไปใชุประโยชุน์ในกำารพื่ัฒนาอุตสาหกำรรมต่อเนืองภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกำรรมชุินส่วนอากำาศยาน อุตสาหกำรรมชุินส่วนระบบรางพื่รอมทังส่งเสริมใหประเทศเป็นศ้นย์กำลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซึ่่ยนในอนาคต
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-31


   55   56   57   58   59