Page 56 - NEIC_FINAL REPORT
P. 56

 1-30
ซึ่่งม่แนวทางกำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้องดังน่
(2.1) หัวข้อ 4.3 (สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ) หัวข้อย่อยที่ 4.3.1 เกี่ยวกับ “ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” โดยพื่ัฒนาร้ปแบบและแนวทางกำารจ้ัดกำารเมืองเพื่ือมุ่งส้่เมืองคาร์บอนตําา และพื่ืนท่ สเ่ ข้ย่ วในทกำุ รป้ แบบ รวมทงั สนบั สนนุ กำารจ้ดั กำารดา นกำารเกำษตร ทม่ ผู้่ ลประโยชุนร์ ว่ มในกำารลดกำา๊ ซึ่เรอื นกำระจ้กำ รวมทัง เรง่ ฟน้ื ฟ้ พื่ืนท่ป่าเสือมโทรม ส่งเสริมกำารเพื่ิมพื่ืนท่ป่า เพื่ือเป็นแหล่งกำักำเกำ็บกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำ
(2.2) หวั ขอ้ 4.5 (พฒั นาความมนั่ คง นา้ พลงั งาน และเกษตรทเี่ ปน็ มติ รตอ่ สงิ่ แวดลอ้ ม) หวั ขอ้ ยอ่ ยท่ี 4.5.3 เกำย่ วกำบั “พฒั นาความมนั่ คงพลงั งานของประเทศ และสง่ เสรมิ การใชพ้ ลงั งาน ทเี่ ปน็ มติ รตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม” เพื่มิ สดั สว่ นกำารใชุพื่ ลงั งาน ทดแทนและพื่ลงั งานทางเลอื กำ ทดแทนเชุอื เพื่ลงิ ฟอสซึ่ลิ สาํา หรบั กำารผู้ลติ ไฟฟา้ รวมทงั พื่ฒั นาวธิ กำ่ ารบรหิ ารจ้ดั กำารระบบไฟฟา้ ทงั ดานอุปทานและดานอุปสงค์ ใหม่ประสิทธิภาพื่และความยืดหยุ่น เพื่ือใหสามารถรองรับพื่ลังงานทดแทนและพื่ลังงานทางเลือกำ ทเ่ พื่มิ ข้น่ ในระบบไดอ ยา่ งมนั คงและมเ่ สถย่ รภาพื่พื่รอ มทงั สนบั สนนุ กำารเพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่กำารใชุพื่ ลงั งาน ในภาคอตุ สาหกำรรม และ สรางความเชุือมโยงระหว่างภาคเกำษตรกำรรม ภาคอุตสาหกำรรม ภาคธุรกำิจ้ และ ภาคครัวเรือน รวมทังสนับสนุนกำารวิจ้ัย พื่ัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลย่เกำ่ยวกำับกำารกำักำเกำ็บพื่ลังงาน และระบบโครงข้่ายไฟฟ้าอัจ้ฉริยะ เพื่ือใหสามารถผู้ลิตไฟฟ้าจ้ากำพื่ลังงาน ทดแทนและพื่ลังงานทางเลือกำไดในสัดส่วนท่ส้งข้่นและกำารผู้ลิตไฟฟ้าท่ม่กำารกำระจ้ายศ้นย์มากำข้่น พื่รอมทังสนับสนุนกำารใชุ กำลไกำกำารตลาดหรอื มาตรกำารทางเศรษฐศาสตรเ์ พื่อื เพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่ในกำารบรหิ ารจ้ดั กำารดา นพื่ลงั งานทเ่ ปน็ มติ รตอ่ สงิ แวดลอ ม
(2.3) หัวข้อ 4.5 (พัฒนาความมั่นคง น้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม) หัวข้อย่อยที่ 4.5.4 เกยี่ วกบั “เพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการใชพ้ ลงั งานโดยลดความเขม้ ขน้ ของการใชพ้ ลงั งาน”โดยสนบั สนนุ กำารอนรุ กำั ษแ์ ละกำารใชุพื่ ลงั งาน อย่างม่ประสิทธิภาพื่ เพื่ือลดตนทุนพื่ลังงานข้องประเทศ ดวยกำารส่งเสริมผู้่านเครืองมือและกำลไกำทางกำารเงินและมิใชุ่กำารเงิน รวมทงั มาตรกำารทางกำฎหมาย พื่รอ มทงั สง่ เสรมิ กำารออกำแบบอาคารประหยดั พื่ลงั งาน สนบั สนนุ ทางกำารเงนิ และบงั คบั ใชุกำ ฎหมาย เกำ่ยวกำับกำารกำ่อสรางและออกำแบบอาคาร ม่กำารรณรงค์และใหความร้ความเข้าใจ้กำับประชุาชุนในดานกำารประหยัดพื่ลังงาน สง่ เสรมิ ใหใ ชุอ ปุ กำรณแ์ ละเครอื งจ้กำั รทป่ ระหยดั พื่ลงั งาน กำารใชุฉ ลากำสเ่ ข้ย่ วกำบั ยานยนตแ์ ละอปุ กำรณป์ ระหยดั ไฟฟา้ ตา่ ง ๆ รวมถง่ กำารส่งเสริมระบบโลจ้ิสติกำส์และกำารข้นส่งท่เป็นมิตรต่อสิงแวดลอม
1.2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
จ้ากำกำารทบทวนแผู้นแมบ่ ทภายใตย ทุ ธศาสตรชุ์ าติ 20 ปี ซึ่ง่ ประกำอบไปดว ย 23 ประเดน็ แผู้นแมบ่ ทฯ พื่บวา่ ประเดน็ ท่ม่ความเกำ่ยวข้องดานพื่ลังงานและไดรับประโยชุน์จ้ากำกำารเกำิดข้่นข้องศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติเพื่ือกำารพื่ัฒนาและ ข้ับเคลือนจ้ําานวน 3 ประเด็น ไดแกำ่ 1) ประเด็นท่ 4 อุตสาหกำรรมและบริกำารแห่งอนาคต 2) ประเด็นท่ 7 โครงสรางพื่ืนฐาน ระบบโลจ้ิสติกำส์ และดิจ้ิทัล และ 3) ประเด็นท่ 23 กำารวิจ้ัยและพื่ัฒนานวัตกำรรม ซึ่่งม่รายละเอ่ยด ดังน่
(1) แผนแมบ่ ทภายใตย้ ทุ ธศาสตรช์ าติ (4) ประเดน็ อตุ สาหกรรมและบรกิ ารแหง่ อนาคต ซึ่ง่ มแ่ ผู้นยอ่ ยทเ่ กำย่ วข้อ งดงั น่ (1.1) แผนย่อยที่ 3.1 (แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ)
เป้าหมาย
• อุตสาหกำรรมชุ่วภาพื่ม่กำารข้ยายตัวเพื่ิมข้่น
ตัวช้ีวัด
• อัตรากำารข้ยายตัวข้องอุตสาหกำรรมชุ่วภาพื่ (เฉล่ยรอยละ)
มุ่งเนนสรางเศรษฐกำิจ้ฐานชุ่วภาพื่อุบัติใหม่ทังระบบแบบครบวงจ้ร โดยใหความสําาคัญกำับกำารสราง มล้ คา่ เพื่มิ จ้ากำวตั ถดุ บิ ชุว่ ภาพื่ทเ่ ปน็ มติ รกำบั สงิ แวดลอ มและกำารพื่ฒั นาอตุ สาหกำรรมชุว่ ภาพื่อยา่ งบร้ ณากำารตลอดทัง หว่ งโซึ่ม่ ล้ คา่ พื่รอมทังส่งเสริมกำารลงทุนวิจ้ัยและพื่ัฒนา กำารสรางและพื่ัฒนาองค์ความร้ เทคโนโลย่ และนวัตกำรรมท่เหมาะสมกำับบริบทข้อง ประเทศไทยและฐานข้อม้ลท่เกำ่ยวข้อง โดยม่แนวทางกำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
• สนบั สนนุ กำารสรา งมล้ คา่ เพื่มิ จ้ากำวตั ถดุ บิ ชุว่ ภาพื่ทเ่ ปน็ มติ รกำบั สงิ แวดลอ มและเศรษฐกำจ้ิ ฐานชุว่ ภาพื่ เชุน่ ชุว่ เคมภ่ ณั ฑ์ วสั ดชุุ ว่ ภาพื่ ชุว่ เภสชุั ภณั ฑ์ เวชุสาํา อาง นวตั กำรรมอาหารชุว่ ภาพื่ สารสกำดั สมนุ ไพื่ร เชุอื เพื่ลงิ ชุว่ ภาพื่ และพื่ลงั งาน ชุ่วภาพื่ เป็นตน และสรางเศรษฐกำิจ้ฐานชุ่วภาพื่อุบัติใหม่ทังระบบ อย่างครบวงจ้ร
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   54   55   56   57   58