Page 55 - NEIC_FINAL REPORT
P. 55

1.2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
จ้ากำแนวทางกำารข้ับเคลือนยุทธศาสตร์ชุาติ 20 ปี ทัง 6 ดาน พื่บว่าประเด็นท่ม่ความเกำ่ยวข้องดานพื่ลังงานและไดรับ ประโยชุนจ้์ ากำกำารเกำดิ ข้น่ ข้องศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาตเิ พื่อื กำารพื่ฒั นาและข้บั เคลอื นจ้าํา นวน 2 ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ ไดแ กำ่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยม่เป้าหมายท่เกำ่ยวข้อง คือ เป้าหมายท่ 2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศท่พื่ัฒนาแลวเศรษฐกำิจ้เติบโตอย่างม่เสถ่ยรภาพื่และยังยืน และเป้าหมาย ท่ 2.2 ประเทศไทยม่ข้่ด ความสามารถในกำารแข้ง่ ข้นั สง้ ข้น่ มด่ ชุั นชุ่ ว่ ดั ทเ่ กำย่ วข้อ ง คอื ดชุั นชุ่ ว่ ดั ท่ 3.1 ความสามารถในกำารแข้ง่ ข้นั ข้องประเทศ ดชุั นชุ่ ว่ ดั ท่ 3.2 ผู้ลิตภาพื่กำารผู้ลิตข้องประเทศ ทังในปัจ้จ้ัยกำารผู้ลิตและแรงงาน ดัชุน่ชุ่วัดท่ 3.3 กำารลงทุนเพื่ือกำารวิจ้ัยและพื่ัฒนา และ ดชุั นชุ่ ว่ ดั ท่ 3.4 ความสามารถในกำารแข้ง่ ข้นั ข้องประเทศ โดยมเ่ นอื หาและประเดน็ ในกำารพื่ฒั นาทเ่ กำย่ วข้อ งมร่ ายละเอย่ ดดงั ตอ่ ไปน่ (1.1) หัวข้อ 4.1 (การเกษตรสร้างมูลค่า) หัวข้อย่อยที่ 4.1.3 เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมกำารใชุประโยชุน์จ้ากำ ความหลากำหลายทางชุ่วภาพื่ข้องประเทศในกำารสรางม้ลค่าเพื่ิมข้องภาคกำารผู้ลิต และนําาไปส้่กำารผู้ลิตและพื่ัฒนาผู้ลิตภัณฑ์ มล้ คา่ สง้ จ้ากำฐานเกำษตรกำรรมและฐานทรพื่ั ยากำรชุว่ ภาพื่ และสรา งความมนั คงข้องประเทศ ทงั ดา นอาหารและสขุ้ ภาพื่ โดยเฉพื่าะ พื่ืชุสมุนไพื่รท่ประเทศไทยม่ศักำยภาพื่ในกำารผู้ลิตและส่งออกำผู้ลิตภัณฑ์ จ้ากำสมุนไพื่รในระดับภ้มิภาคและระดับโลกำ โดยกำารส่ง เสรมิ กำารทาํา เกำษตรกำรรมแบบยงั ยนื รวมถง่ กำารสง่ เสรมิ กำารปลกำ้ สมนุ ไพื่รเปน็ พื่ชุื เศรษฐกำจ้ิ ตามความเหมาะสมข้องสภาพื่แวดลอ ม ในพื่ืนท่ เพื่ือกำารผู้ลิตและแปรร้ปสําาหรับอุตสาหกำรรมกำารแพื่ทย์ กำารสรางเสริมสุข้ภาพื่และพื่ัฒนาต่อยอดส่้อุตสาหกำรรมอืน ๆ โดยคาํา นง่ ถง่ ปรมิ าณและคณุ ภาพื่มาตรฐานตามความตอ งกำารข้องตลาดทัง ในประเทศและตา่ งประเทศ และกำารสง่ เสรมิ กำารวจ้ิ ยั พื่ัฒนา และประยุกำต์ใชุนวัตกำรรมจ้ากำภ้มิปัญญาทองถินเทคโนโลย่สะอาด เทคโนโลย่วัสดุ และนาโนเทคโนโลย่ เพื่ือกำารเกำษตร และกำารแปรร้ปสินคาจ้ากำความหลากำหลายทางชุ่วภาพื่ รวมทังผู้ลิตภัณฑ์จ้ากำสมุนไพื่ร โดยสรางความร่วมมือท่ใกำลชุิดระหว่าง ภาครัฐ เอกำชุน และชุุมชุนท่ม่องค์ความร้ ภ้มิปัญญาดังเดิม พื่ัฒนาต่อยอดและแลกำเปล่ยนเร่ยนร้ พื่รอมทังส่งเสริมใหม่กำาร
นําาวัตถุดิบเหลือทิงทางกำารเกำษตรมาใชุประโยชุน์ในอุตสาหกำรรมและพื่ลังงานท่เกำ่ยวเนืองกำับชุ่วภาพื่ไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่ (1.2) หวั ขอ้ 4.2 (อตุ สาหกรรมและบรกิ ารแหง่ อนาคต) หวั ขอ้ ยอ่ ยท่ี 4.2.1 อตุ สาหกรรมชวี ภาพ สรา งประโยชุน์ จ้ากำความหลากำหลายทางชุว่ ภาพื่เพื่อื ตอ่ ยอดจ้ากำภาคเกำษตรไทยและมงุ่ สอ่้ ตุ สาหกำรรม บนฐานชุว่ ภาพื่ทเ่ ปน็ มติ รกำบั สงิ แวดลอ ม รวมถง่ พื่ลงั งานชุว่ มวล โดยกำารเพื่มิ สดั สว่ นอตุ สาหกำรรมชุว่ ภาพื่ทม่ ม่ ล้ คา่ เพื่มิ สง้ ไดแ กำ่ ชุว่ เคมภ่ ณั ฑ์ วสั ดชุุ ว่ ภาพื่ อาหารเสรมิ เวชุสาํา อาง วคั ซึ่น่ ชุว่ เภสชุั ภณั ฑ์ และสารสกำดั จ้ากำสมนุ ไพื่ร กำารเพื่มิ กำารผู้ลติ และสง่ เสรมิ กำารใชุพื่ ลาสตกำิ ชุว่ ภาพื่ แปลงข้องเหลอื ทงิ จ้ากำเกำษตรและอตุ สาหกำรรม ใหเ ปน็ สารเคมแ่ ละพื่ลงั งานชุว่ ภาพื่ทม่ ม่ ล้ คา่ โดยใชุป ระโยชุนจ้์ ากำวตั ถชุุ ว่ มวลในกำารผู้ลติ พื่ลงั งาน ไฟฟา้ อยา่ งคมุ คา่ เพื่อื ลดปญั หาโลกำรอ น และสรา งรายไดแ กำเ่ กำษตรกำรเพื่มิ มากำข้น่ กำารเนน กำารวจ้ิ ยั และพื่ฒั นา และนาํา ผู้ลงานวจ้ิ ยั
มาใชุใ นเชุงิ พื่าณชุิ ยม์ ากำข้น่ ตลอดจ้นใหค วามสาํา คญั กำบั ระบบนวตั กำรรมแบบเปดิ เพื่อื พื่ฒั นาอตุ สาหกำรรมชุว่ ภาพื่ไดเ รว็ ข้น่ (2) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่่งม่แนวทางกำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้องดังน่
เป้าหมาย
• อนุรักำษ์และรักำษาทรัพื่ยากำรธรรมชุาติสิงแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุ่นต่อไปไดใชุอย่างยังยืน
• ฟน้ื ฟแ้ ละสรา งฐานทรพื่ั ยากำรธรรมชุาตแิ ละสิง แวดลอ มใหมเ่ พื่อื ลดผู้ลกำระทบทางลบจ้ากำกำารพื่ฒั นาสงั คมเศรษฐกำจ้ิ ข้องประเทศ
• ใชุป ระโยชุนแ์ ละสรา งกำารเตบิ โตบนฐานทรพื่ั ยากำรธรรมชุาตแิ ละสงิ แวดลอ มใหส มดลุ ภายในข้ด่ ความสามารถข้อง ระบบนิเวศ
• ยกำระดบั กำระบวนทศั นเ์ พื่อื กำาํา หนดอนาคตประเทศดา นทรพื่ั ยากำรธรรมชุาตสิ ิง แวดลอ มและวฒั นธรรม บนหลกำั กำาร ม่ส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
• พื่ืนท่ส่เข้่ยวท่เป็นมิตรกำับสิงแวดลอม
• สภาพื่แวดลอมและทรัพื่ยากำรธรรมชุาติท่เสือมโทรมไดรับกำารฟื้นฟ้
• กำารเติบโตท่เป็นมิตรกำับสิงแวดลอม
• ปริมาณกำ๊าซึ่เรือนกำระจ้กำ ม้ลค่าเศรษฐกำิจ้ฐานชุ่วภาพื่
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-29


   53   54   55   56   57