Page 555 - NEIC_FINAL REPORT
P. 555

การจัดทั้ําาธรรมูาภิบาลข้้อมููล เป็็นองคป็์ ระกอบสำําาคัญ่ทั้้จะสำง เสำริมูศึักยภาพัข้องศึูนย์ฯ และ สำนพั. ในการจัดการข้้อมููล และสำงผลใหั้นําาข้้อมููลไป็ใช้้ได้อยางมู้ป็ระสำิทั้ธิภาพั โดยเป็็นการกําาหันดและบังคับใช้้นโยบาย ทั้้เก้ยวข้้องกับงานด้านข้้อมููล ข้องศึนู ยฯ์ และสำนพั.อก้ ทั้งั ยงั รวมูไป็ถงึ การกําาหันดบคุ ลากรและกระบวนการตา งๆเพัอ้ ลดความูเสำย้ งทั้มู้ หั้ รอ้ ทั้จ้ ะเกดิ ข้นึ การนําาเอา ซึ่อฟตแ์ วรมู์ าป็ระยกุ ตใ์ ช้้ เพัอ้ สำนบั สำนนุ การบรหัิ ารจดั การข้อ้ มูลู ทั้ําาใหัข้้ อ้ มูลู นนั มูค้ วามูนา เช้อ้ ถอ้ และเป็น็ การเพัมูิ ศึกั ยภาพัใหัก้ บั ศึูนย์ฯและสำนพั.ในการบริหัารจัดการข้้อมููลใหั้เกิดป็ระโยช้น์สำูงสำุดโดยการจัดการข้้อมููลทั้ด้ ้สำามูารถใช้้ป็ระโยช้น์จากข้้อมููลได้ อยางเต็มูทั้้ จะสำงผลใหั้กลายเป็็นองค์กรทั้้ได้เป็ร้ยบจากการวิเคราะหั์ Insights ทั้้เป็็นผลลัพัธ์ทั้้ได้จากการวิเคราะหั์ข้้อมููลเช้ิงลึก ตอไป็ (ข้้อมููลจาก http://bigdataexperience.org/big-data-in-disney-world-orlando/)
4.3.4.1 วัตถุปัระสงค์์ในำการจด้ั ที่ําาผู้ังการไหลข้้อมูลในำ สนำพั.
ตามูหัลัก TOGAF จุดป็ระสำงค์ข้องการจัดทั้ําาผังการไหัลข้องข้้อมููลนันเพั้อใหั้ได้กระบวนการไหัลทั้้ใหั้สำอดคล้องกับ ภาพัรวมูยทัุ้ ธศึาสำตรจ์ ากการศึกึ ษายทัุ้ ธศึาสำตรข้์ องศึนู ยฯ์ ดงั รปัู ที่่ 4.3-6 ในดา้ นการบรู ณาการการเช้อ้ มูโยงข้อ้ มูลู และการดาํา เนนิ งาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ระหัวางหันวยงาน เพั้อใหั้บรรลุเป็้าหัมูายข้อง Data-driven Organization
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รูป็ทั้้ 4.3-6 ภาพัรวมูข้องยุทั้ธศึาสำตร์ภายใต้แผนพััฒนารัฐบาลดจิ ิทั้ัลข้องป็ระเทั้ศึไทั้ย พั.ศึ. 2560 - 2564
Government Integration Smart Operations Citizen-centric Services Driven Transformation
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ การนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล การยกระดับบริการภาครัฐให้ตรงกับ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาล การดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน มาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช้ ความต้องการของประชาชนท่ี ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สาหรับการปรบั ปรงุ กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน มีการดาเนินการในยุทธศาสตรท์ ี่ 6 ของแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสงั คม
          การยกระดับคณุภาพชีวิต ของประชาชน
การยกระดับขีดความสามารถ การแข่งขันของภาคธุรกิจ
การยกระดับความมนั่คงและเพิ่ม ความปลอดภัยของประชาชน
       การเพิ่มประสิทธิภาพ ภาคการเกษตร
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
  สวัสดิการประชาชน
ความปลอดภัยสาธารณะ
      การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
การท่องเที่ยว
ภาษีและรายได้
การบริหารจัดการชายแดน
      การศึกษา
การลงทุน
การคมนาคม
การป้องกันภัยธรรมชาติ
      การสาธารณสุข
การค้า (นาเข้า ส่งออก)
สาธารณูปโภค
การจัดการในภาวะวิก ต
  การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดจิิทลั
   โครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลดิจิทัล
   การเงินและการใช้จ่าย
การบริหารสินทรัพย์
การบูรณาการข้อมูล ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ
 การให้ข้อมูล
   ศักยภาพบุคลากร ภาครัฐ
  ทรัพยากรมนุษย์และ การจ่ายเงินเดือน
การยืนยันตัวตน และ การบริหารจัดการสิทธิ
การรับ ัง ความคิดเห็น
   การจัด ื้อจัดจ้าง
   และเพั้อใหั้บรรลุเป็้าป็ระสำงค์และกลยุทั้ธ์ตามูทั้้ได้กําาหันดไว้ยุทั้ธศึาสำตร์ทั้้ 4 ดังน้
รูปที่ 2-5 ภาพรวมของยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ยุทั้ธศึาสำตร์ทั้้ 4 การเป็็นองค์กรสำมูรรถนะสำูงทั้้ยึดมูนั ในหัลักธรรมูาภิบาล
พ.ศ. 2560-2564
(1.1) เป็้าป็ระสำงค์ทั้้4.2กระทั้รวงพัลังงานเป็็นศึูนย์กลางข้้อมููลและเคร้อข้ายองค์ความูรู้ด้านพัลังงานข้องป็ระเทั้ศึทั้้ได้
รับความูเช้้อถอ้
กลยุทั้ธ์ทั้้ 4.2.1 พััฒนาข้อบข้ายเน้อหัา รูป็แบบ และช้องทั้างการนําาเสำนอข้้อมููลและองค์ความูรู้ด้านพัลังงาน
ภายนอกกระทั้รวงพัลังงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหั้เหัมูาะสำมู ถูกต้องแมูนยําา เป็็นป็ัจจุบันทั้ันสำมูัย เข้้าใจงายและสำอดคล้อง กับความูต้องการข้องกลุมูเป็้าหัมูายทั้ังภายในและ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
กลยุทั้ธ์ทั้้ 4.2.2 พััฒนาระบบการบริหัารจัดการ บูรณาการ และเช้้อมูโยงข้้อมููล เพั้อนาํา ไป็ใช้้ป็ระโยช้น์ และผลัก ดันใหั้มู้การจัดตังศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล
4 - 27
 ั ั ิิั ่ ี่ี่ ้
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
การทบทวนแผนพฒนารฐบาลดจทลของประเทศไทย พ ศ 2560 2564 พบสวนทเกยวของ


   553   554   555   556   557