Page 554 - NEIC_FINAL REPORT
P. 554

ถึงแมู้วากระบวนการทั้ําางานในป็ัจจบุ ันข้อง สำนพั. มูก้ ารทั้ําางานอยา งเป็็นระบบ มูก้ รอบมูาตรฐานทั้ก้ ําาหันดช้ดั เจน รวมูถึง มูก้ ารกําาหันดผรู้ บั ผดิ ช้อบในแตล ะสำว นงานเป็น็ ทั้เ้ รย้ บรอ้ ย แตถ า้ มูองในมูมูุ มูองข้องการจดั ทั้ําาการไหัลสำําาหัรบั ข้อ้ มูลู ข้นาดใหัญ่น นั กระบวนการเดิมูยังไมูสำามูารถตอบโจทั้ย์กระบวนการการทั้ําางานได้อยา งครบถ้วน เน้องจากบริบทั้ทั้้เป็ล้ยนไป็ เริมูตงั แตการนําา ข้้อมููลเข้้าระบบ ตลอดจนการสำร้างแบบจําาลองเพั้อนําาข้้อมููลจากทั้้ตาง ๆ มูาเพัอ้ เตร้ยมูพัร้อมูสำาํา หัรับการทั้ําาการวิเคราะหั์ อ้กทั้ัง ยงั ตอ้ งมูก้ ารออกแบบ ป็รบั ป็รงุ และพัฒั นาระบบ มูาตรฐานสำากล และกระบวนการ ใหัสำ้ อดคลอ้ งและรองรบั กบั ข้อ้ มูลู ข้นาดใหัญ่ (Big Data) อยางช้ัดเจน ดังนันการออกแบบกําาหันดผังการไหัลข้องข้้อมููลทั้เ้ ป็็นมูาตรฐาน เพั้อนาํา มูาสำง เสำริมู ป็รับป็รุง และเพัิมู ป็ระสำทั้ิ ธภิ าพัข้องการจดั การข้อ้ มูลู เดมูิ ข้อง สำนพั. จงึ มูค้ วามูจําาเป็น็ ทั้จ้ ะตอ้ งทั้ําาการออกแบบและจดั ทั้ําาผงั การไหัล ข้องกระบวนการ หัลกั และกระบวนการยอยทั้สำ้ าํา คญ่ั ในการดําาเนนิ งานเพั้อ การจดั การข้อ้ มูลู ข้นาดใหัญ่ (Big Data) เพัมูิ เตมูิ สำําาหัรบั ศึนู ยสำ์ ารสำนเทั้ศึ พัลังงานแหังช้าติ ซึ่ึงจะมูค้ วามูซึ่ับซึ่้อนมูากข้ึน มูแ้ หัลงทั้้มูาข้องข้้อมููล จากหัลากหัลายแหัลง รูป็แบบข้้อมููลหัลากหัลายป็ระเภทั้ และมู้การสำงหัร้อแบงป็ันข้้อมููลใหั้กับหัลากหัลายสำวนงาน ทั้ังภายในและภายนอกกระทั้รวงพัลังงาน รวมูถึงการบริหัารจัดการ ข้้อมููลใหัมู้ ้ป็ระสำิทั้ธิภาพั อ้กทั้ังการจัดทั้าํา การไหัลข้องข้้อมููลจะต้องสำอดรับกับธรรมูาภิบาลข้้อมููล (Data Governance) ซึ่ึงเป็็น ป็ัจจัยสำําาคัญ่ในการพััฒนาการบรหัิ ารจัดการข้้อมููลข้องศึูนย์ฯ และเพั้อใหั้บรรลุวัตถุป็ระสำงค์ทั้้ต้องการตอ ไป็ในอนาคต
ภาพัรวมูข้องการะบวนการจัดการการไหัลข้องข้้อมููลข้องศึูนย์ จําาเป็็นจะต้องมู้ความูสำอดคล้องและสำนับสำนุนกับ กระบวนการทั้ําางานเดิมูข้อง สำนพั. และต้องมู้การจัดทั้ําาใหั้การทั้ําางานมู้ความูสำอดคล้องซึ่ึงกันและกัน (Synchronization) ซึ่ึง กระบวนการการจัดการการไหัลข้องข้้อมููลสำําาหัรับข้้อมููลข้นาดใหัญ่ (Big Data) ในภาพัรวมู จะแบงกระบวนการทั้มู้ ้ผลตอการ ทั้ําางานภายในข้องศึูนย์ฯและสำนพั.โดยแบงได้เป็็น4สำวนหัลักได้แก1.การจัดหัาข้้อมููล(DataAcquisition)2.การจัดเตรย้ มู ข้้อมููล (Data Pre-processing and Quality Control) และ 3. การจัดเตร้ยมูข้้อมููลเพั้อใช้้ในการแสำดงผลและการวิเคราะหั์ (Data Modeling and Analytics) โดยสำวนงานทั้้ 4 เร้องการเผยแพัรและแบงป็ันข้้อมููล (Sharing Data)
รูป็ทั้้ 4.3-5 ความูสำําาคัญ่ข้องการกาํา หันดผังการไหัลข้้อมููลสำําาหัรับข้้อมููลข้นาดใหัญ่
  4 - 26
ข้้อมููลจาก: https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pra2.2017.14505401005
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   552   553   554   555   556