Page 556 - NEIC_FINAL REPORT
P. 556

กลยุทั้ธ์ทั้้ 4.2.3 พััฒนาระบบการเช้้อมูโยง ติดตอ ป็ระสำานงานจากสำวนกลางและสำวนภมูู ิภาค ทั้มู้ ้ความูทั้ันสำมูัย และป็ลอดภัยข้องการเข้้าถึงข้้อมููล
4.3.4.2 องค์์ปัระกอบที่่สําาค์ัญในำการจัด้ที่ําาผู้ังการไหลสําาหรับข้้อมูลข้นำาด้ใหญ่ ที่่เก่ยวเนำืองกับธรรมาภิบาลข้้อมูล
(ข้้อมููลจาก http://bigdataexperience.org/big-data-in-disney-world-orlando/)
การจัดทั้ําาธรรมูาภิบาลข้้อมููล (Data Governance) ค้อการกําากับดูแลข้้อมููล ซึ่ึงครอบคลุมูถึง กระบวนการ บุคลากร
และเทั้คโนโลย้ทั้้จําาเป็็นในการจัดการและป็กป็้องข้้อมููลทั้้เป็็นสำินทั้รัพัย์ทั้้สำําาคัญ่ข้ององค์กร เพั้อรับป็ระกันวาข้้อมููลนัน มู้ความูถูกต้อง มู้ความูสำมูบูรณ์ ป็ลอดภัย สำามูารถเช้้อถ้อได้ และค้นหัาได้งาย โดยมู้เป็้าหัมูายทั้้สำําาคัญ่ค้อ เพั้อลดความูเสำ้ยงทั้้ เกย้ วเนอ้ งกบั ข้อ้ มูลู เช้น ข้อ้ มูลู รวั ไหัล เป็น็ ตน้ โดยธรรมูาภบิ าลข้อ้ มูลู เป็รย้ บเสำมูอ้ นการสำรา้ งระเบย้ บหัรอ้ กฎ สำําาหัรบั การใช้ข้้ อ้ มูลู ทั้งั ภายในและภายนอกองคก์ ร ซึ่งึ สำง ผลใหัเ้ พัมูิ คณุ คา และเพัมูิ ป็ระสำทั้ิ ธภิ าพั ข้องข้อ้ มูลู การจดั ทั้ําาธรรมูาภบิ าลข้อ้ มูลู จะอา้ งองิ มูา จาก Data Management Association (DAMA) ซึ่งึ เป็น็ องคก์ รอสำิ ระทั้ร้ วบรวมูผเู้ ช้ย้ วช้าญ่ดา้ นข้อ้ มูลู เพัอ้ สำง เสำรมูิ ใหัเ้ กดิ ความูรู้ ความูเข้้าใจและสำนับสำนุนใหั้เกิดการพััฒนาแนวคิดและแนวป็ฏิิบัติในการบรหัิ ารจัดการข้้อมููลซึ่ึงป็ระกอบไป็ด้วยองค์ป็ระกอบ ทั้ังสำิน 10 สำวน โดยแตละสำวน มู้ความูสำําาคัญ่และเก้ยวข้้องซึ่ึงกันและกัน โดยองค์ป็ระกอบทั้ัง 10 สำว น มู้ดังน้ (รูปัที่่ 4.3-7)
รูป็ทั้้ 4.3-7 องค์ป็ระกอบข้องธรรมูาภิบาลข้้อมููล
  4 - 28
1. สำถาป็ัตยกรรมูข้้อมููล (Data Architecture)
เป็น็ การอธบิ ายโครงสำรา้ งและความูเช้อ้ มูโยงข้องข้อ้ มูลู ทั้มู้ ใ้ นศึนู ยฯ์ และ สำนพั. อยา งเช้น ความูเช้อ้ มูโยงระหัวา งข้อ้ มูลู
ข้องแตล ะกอง/สำาํา นกั ทั้ศึิ ทั้างการไหัลข้องข้อ้ มูลู จากหันว ยงานในระดบั ตา ง ๆ ทั้งั หัมูด เพัอ้ ใหัหั้ นว ยงานไดเ้ หัน็ และเข้า้ ใจภาพัรวมู ทั้ังหัมูดข้อง สำนพั.
2. การจําาลองและออกแบบข้้อมููล (Data Modeling and Design)
โดยแบบจําาลองข้องข้้อมููลอาจถูกแสำดงอยูในรป็ู แบบข้องไดอะแกรมู (Diagram) หัร้อตาราง เพั้อใช้้ ในการวิเคราะหั์
อ้กทั้ังยังมู้การจัดทั้ําาข้้อมููลทั้้เร้ยกวาBusinessGlossaryหัรอ้ DataGlossaryรวมูถึงระบุข้้อกําาหันดและการแก้ไข้ป็ัญ่หัาตางๆ ทั้้เก้ยวข้้อง เพั้อใหั้การสำ้อสำารระหัวางหันวยงานเข้้าใจตรงกัน โดยสำามูารถแบงออกได้เป็็น 3 ระดับ ได้แก แบบจําาลองข้้อมููลเช้ิง ความูคดิ (Conceptual data model) แบบจําาลองข้อ้ มููลเช้ิงตรรกะ (Logical Data Model) และแบบจําาลองข้้อมููลเช้งิ กายภาพั (Physical Data Model)
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   554   555   556   557   558