Page 557 - NEIC_FINAL REPORT
P. 557

3. การจัดเก็บและบริหัารข้้อมููล (Data storage and Operation) เป็็นการดําาเนินการจัดการข้้อมููลตลอดทั้ังวงจรช้้วิตข้องข้้อมููล(DataLifecycle)ตงัแตการนําาเข้้าหัรอ้ สำร้างข้้อมููล
การใช้ง้ าน การสำาํา รองข้อ้ มูลู (Backup) การกคู้ น้ ข้อ้ มูลู (Restore) การจดั เกบ็ ข้อ้ มูลู ถาวร (Archive) กระบวนการตา ง ๆ ทั้เ้ กย้ วข้อ้ ง กับวงจรช้้วิตข้้อมููลเพั้อใหั้ข้้อมููลมู้ความูถูกต้องเป็็นระเบ้ยบและไมูสำญู่ หัาย
4. ความูป็ลอดภัยข้องข้้อมููล (Data Security)
เป็น็ การป็อ้ งกนั ข้อ้ มูลู ในบรบิ ทั้ข้องการรกั ษาความูลบั ความูถกู ตอ้ งข้องข้อ้ มูลู ความูพัรอ้ มูใช้ง้ าน ข้องข้อ้ มูลู โดยตอ้ ง
ดําาเนินการตังแตการวางแผน การจัดทั้ําา การป็ฏิิบัติตามูข้้อกําาหันดหัรอ้ กฎหัมูาย และการบังคับใช้้นโยบายและข้นั ตอนในการ รักษาความูป็ลอดภัย เพั้อสำนับสำนุนในด้านทั้้เก้ยวข้้อง กับการพัสำิ ูจน์ตัวตน การกําาหันดสำทั้ิ ธิการเข้้าถึงข้้อมููล การตรวจสำอบการ เข้้าถึงข้้อมููล และความูพัร้อมูใช้้ ข้องข้้อมููลอยางเหัมูาะสำมู
5. การบูรณาการและความูสำามูารถในการใช้้งานข้้อมููลรวมูกัน (Data integration and Interoperability) เป็็นการรวบรวมูข้้อมููลจากแหัลงข้้อมููลตาง ๆ และสำร้างหัร้อกําาหันดรูป็แบบใหั้สำอดคล้องกัน เข้้ามูารวมูอยูในแหัลง ข้้อมููลเดย้ วกัน เพั้อนําาไป็ใช้้ในการจัดทั้าํา ข้้อมููลหัลัก (Master Data) คลังข้้อมููล (Data Warehouse) ทั้ะเลสำาบข้้อมููล (Data Lake) รวมูถงึ การแลกเป็ลย้ นข้อ้ มูลู ระหัวา งสำําานกั /กอง ซึ่งึ ทั้ําาใหัเ้ กดิ การทั้ําางานรว มูกนั อยา งมูป็้ ระสำทั้ิ ธภิ าพั โดยควรมูก้ ารกําาหันด มูาตรฐานหัรอ้ ข้อ้ ตกลงรว มูกนั ระหัวา งหันว ยงานหัรอ้ ระหัวา งระบบข้นึ เพัอ้ ใหัเ้ กดิ การควบคมูุ และจดั การคณุ ภาพัข้องข้อ้ มูลู ไดด้ ้
มู้ป็ระสำิทั้ธิภาพัยิงข้ึน และเป็็นป็ระโยช้น์ในการวิเคราะหั์ข้้อมููลตอ ไป็
6. การบริหัารจัดการเน้อหัาและงานเอกสำาร (Document and Content)
เป็็นการจัดการและควบคุมูกิจกรรมูตาง ๆ ทั้้เก้ยวกับข้้อมููลทั้้ไมูมู้โครงสำร้างหัร้อแบบกึงโครงสำร้าง เช้น การจัดเก็บ และเข้้าถึงข้้อมููลทั้งั ทั้้เก็บอยูในรูป็แบบกระดาษ และไฟล์อิเล็กทั้รอนิกสำ์ เป็็นต้น
7. การจัดการข้้อมููลหัลักและข้้อมููลอ้างอิง (Reference and Master Data)
เป็น็ การบรหัิ ารจดั การข้อ้ มูลู เพัอ้ ใหัทั้้ กุ หันว ยงานสำามูารถเข้า้ ถงึ และใช้ข้้ อ้ มูลู รว มูกนั ได้ โดยข้อ้ มูลู อาจถกู เกบ็ ไวแ้ หัลง
เดย้ ว หัรอ้ มูร้ ะบบทั้ใ้ ช้จ้ ดั เกบ็ เพัอ้ ลดความูซึ่าํา ซึ่อ้ นข้องข้อ้ มูลู ทั้มู้ อ้ ยใู นระบบ โดยมูก้ ารกาํา หันดมูาตรฐานตา ง ๆ เช้น การทั้าํา Data Quality Check เพัอ้ ใหัข้้ อ้ มูลู มูค้ ณุ ภาพั ซึ่งึ ข้อ้ มูลู หัลกั ในทั้น้ ้ คอ้ ข้อ้ มูลู ภายในศึนู ยฯ์ และ สำนพั. สำว นข้อ้ มูลู อา้ งองิ คอ้ ข้อ้ มูลู ทั้ไ้ มู ไดสำ้ รา้ ง หัรอ้ กาํา หันดข้นึ เอง โดยจะอา้ งองิ จากแหัลง อน้ ๆ เช้น ข้อ้ มูลู จงั หัวดั ข้อ้ มูลู รหัสำั สำกลุ เงนิ เป็น็ ตน้ ในข้นั ตอนนจ้ ะตอ้ งมูก้ าร กาํา หันด Metadata รว มูกนั กบั Business Glossary สำาํา หัรบั อธบิ ายบรบิ ทั้ข้องข้อ้ มูลู ทั้จ้ ะนาํา มูาใช้ใ้ นการวเิ คราะหัแ์ ละตดั สำนิ ใจ 8. การจัดการระบบคลังข้้อมููล (Data Warehousing and Business Intelligent) รวมูกันกับการทั้ําา big data
เป็็นการดําาเนินการรวบรวมูข้้อมููลจากแหัลง ข้้อมููลทั้้หัลากหัลาย รวมูถึงรูป็แบบทั้้หัลากหัลายมูาเก็บ ในคลังข้้อมููลทั้้ ได้ออกแบบไว้ตามู Logical Model ผา นกระบวนการ ETL และจัดทั้ําาใหั้อยใู นรป็ู แบบ ทั้เ้ หัมูาะสำมู งา ยตอการนาํา ไป็วิเคราะหั์ ข้้อมููล ซึ่งึ โดยสำวนใหัญ่จะทั้ําาในรูป็แบบ Dashboard และมู้มูิติตาง ๆ ทั้ช้้ วยใหั้ผู้ใช้้เหั็นแงมูุมูตา ง ๆ ตามูทั้ต้ ้องการ
9. การจัดการ Metadata
เป็น็ การบรหัิ ารจดั การและกําาหันดข้อ้ มูลู ทั้ใ้ ช้ก้ ําากบั และอธบิ ายข้อ้ มูลู หัลกั หัรอ้ ข้อ้ มูลู อน้ ๆ ซึ่งึ รายละเอย้ ดใน Metadata
จะทั้ําาใหัทั้้ ราบถงึ คณุ ลกั ษณะและรายละเอย้ ดทั้เ้ กย้ วข้อ้ งกบั ข้อ้ มูลู หัลกั ทั้งั หัมูด เพัอ้ ทั้ําาใหัผ้ ใู้ ช้ง้ านหัรอ้ แมูก้ ระทั้งั ระบบคอมูพัวิ เตอร์ อ้น ๆ ทั้้ใช้้ข้้อมููล เข้้าใจข้้อมููลตรงกัน
10.การจัดการคุณภาพัข้้อมููล (Data Quality)
เป็็นการดําาเนินการ และการควบคุมูกิจกรรมูตา ง ๆ รวมูถึงการป็รับป็รุงข้้อมููล เพั้อใหั้ข้้อมููล มู้คุณภาพั โดยต้องทั้ําาใหั้
ข้้อมููลมู้ความูถูกต้อง (Accuracy) ข้้อมููลมู้ความูครบถ้วน (Completeness) ข้้อมููลมู้ความูต้องกัน (Consistency) ข้้อมููลมู้ความู เป็็นป็ัจจุบัน(Timeliness)ข้้อมููลตรงตามูความูต้องการข้องผู้ใช้้(Relevancy)และข้้อมููลมูค้ วามูพัร้อมูใช้้(Availability)ซึ่ึงอาจ มู้เคร้องมู้อหัร้อซึ่อฟต์แวร์ทั้้ใช้้ ในการวัดระดับคุณภาพัข้องข้้อมููล การจัดการคุณภาพัข้้อมููล เพั้อป็ระสำิทั้ธิภาพัข้องการนาํา ข้้อมููล ไป็ใช้้ตอไป็
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 29

   555   556   557   558   559