Page 553 - NEIC_FINAL REPORT
P. 553

จากผงั โครงสำรา้ งข้า้ งตน้ ทั้างทั้ป็้ รกึ ษาไดจ้ ดั ทั้ําา (รา ง) ความูรบั ผดิ ช้อบ/ลกั ษณะงาน (Job Description) คณุ สำมูบตั เิ ฉพัาะ (Job Specification) และทั้ักษะทั้้จําาเป็็น (Skill) ใน ภาค์ผู้นำวก จ เพั้อใช้้เป็็นกรอบในการวางแผนการพััฒนาบุคลากรภายใต้ ศึนู ยสำ์ ารสำนเทั้ศึพัลงั งานแหัง ช้าติ และใน ภาค์ผู้นำวก ซ จะช้แ้ จงรายละเอย้ ดแผนงาน/โครงการ อก้ ทั้งั งบป็ระมูาณทั้ใ้ ช้ใ้ นการพัฒั นา บุคลากรภายใต้หััวข้้อ แผนงานพััฒนาบุคลากร
4.3.4 ผู้ังการไหล (Workflow) ข้องกระบวนำการหลัก และกระบวนำการย่อย
ทั้ป็้ รกึ ษายดึ หัลกั การข้องTheOpenGroupArchitectureFrameworkหัรอ้ TOGAFในการออกแบบศึนู ยสำ์ ารสำนเทั้ศึ พัลงั งานแหัง ช้าตติ ามูทั้ไ้ ดก้ ลา วมูาแลว้ ซึ่งึ ข้นั ตอนหันงึ ใน TOGAF คอ้ B: Business Architecture หัรอ้ การออกแบบสำถาป็ตั ยกรรมู ทั้างธุรกิจ โดยเป็็นการกําาหันดกลยุทั้ธ์หัร้อยุทั้ธศึาสำตร์ข้ององค์กร (Strategy) การจัดทั้าํา ธรรมูาภิบาล (Governance) และการ กําาหันดกระบวนการทั้างธุรกิจ (Key Business Process) ซึ่ึงอธิบายถึงข้ันตอนการทั้าํา งานทั้จ้ ะช้วยใหั้สำามูารถบรรลุถึงเป็้าหัมูาย ทั้้องค์กรต้องการ อ้กทั้ังสำามูารถนําาไป็ใช้้อธิบาย ถึงความูต้องการทั้างด้านเทั้คนิคทั้จ้ ะเข้้ามูาช้วยในการดาํา เนินงาน
การอธิบายถึงสำถาป็ัตยกรรมูทั้างธุรกิจนันสำามูารถอธิบายได้หัลายรูป็แบบรวมูถึง Business Process Model หัร้อ ผังการไหัล (Workflow) กรณ้ทั้้เกิดข้ึนในระบบ (Business Use cases) และแผนภาพัแสำดงความูสำัมูพัันธ์ (Class Models)
หัลักการการจัดทั้ําาการไหัลสำําาหัรับข้้อมููลข้นาดใหัญ่ จําาเป็็นทั้้จะต้องเข้้าใจวากระบวนการค้ออะไรและเก้ยวข้้องกับการ ไหัลข้องข้อ้ มูลู ในสำภาพัแวดลอ้ มูทั้ใ้ ช้ข้้ อ้ มูลู อยา งไร โดยจะตอ้ งมูก้ ารบรหัิ ารจดั การอยา งครบวงจร ตงั แตก ารกําาหันดภาพัรวมูการ ไหัล ระดับสำถาป็ัตยกรรมู (Architectural Level) จนถึงการสำําารวจกระบวนการ การทั้ําางานรูป็แบบ end-to-end ในระดับ ป็ฏิิบัติการ เพั้อใหั้บรรลุจุดป็ระสำงค์การจัดระเบ้ยบการไหัลข้องข้้อมููล ได้อยางมู้ป็ระสำิทั้ธิภาพั อ้กทั้ังยังเพัิมูป็ระสำิทั้ธิภาพัข้อง การดําาเนินงานและการบริหัารจัดการข้้อมููลด้านพัลังงาน ข้องศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติอ้กด้วย
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 25   551   552   553   554   555