Page 552 - NEIC_FINAL REPORT
P. 552

  4 - 24
โดยได้ริเริมูการพััฒนากฎหัมูาย ทั้้เก้ยวข้้องกับการพััฒนาดจิ ิทั้ัล การเข้้าถึงข้้อมููลสำวนบุคคล (PDPA) หัร้อ การป็้องกันภัยคุกคามู ทั้างไซึ่เบอร์ โดยจะมูผ้ ลบังคับใช้้ในช้ว งเด้อนพัฤษภาคมู พั.ศึ. 2563 ซึ่ึงกฎหัมูายเหัลา น้ครอบคลุมูถึงการพััฒนาศึูนย์สำารสำนเทั้ศึ พัลังงานแหังช้าติด้วย เพั้อใหั้การเตร้ยมูความูพัร้อมูและสำามูารถดาํา เนินงานตรงตามูเจตนารมูย์ข้องกฎหัมูาย และการข้ับเคลอ้ น ในการพััฒนาศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติ ทั้างทั้้ป็รึกษาจึงได้เสำนอตาํา แหันงทั้้มู้ความูสำําาคัญ่ ในการดาํา เนินงานด้านกฎหัมูาย ดจิ ทั้ิ ลั และเทั้คโนโลยร้ วมูถงึ ธรรมูาภบิ าลข้อ้ มูลู ไดแ้ กผเู้ช้ย้ วช้าญ่ดา้ นกฎหัมูายดจิ ทั้ิ ลั (DigitalLawyer)ผเู้ช้ย้ วช้าญ่ดา้ นธรรมูาภบิ าลข้อ้ มูลู (Data Governance) ผเู้ ช้ย้ วช้าญ่ดา้ น Cyber Security และผเู้ ช้ย้ วช้าญ่ ดา้ นระบบข้อ้ มูลู ข้นาดใหัญ่ (Big Data Platform) เป็น็ ตน้
จากทั้้กลาวมูาแล้วข้้างต้น ทั้างทั้้ป็รึกษาได้ใหั้ความูสำําาคัญ่กับการบริหัารจัดการและการพััฒนาบุคลากร ทั้้มู้ศึักยภาพัสำูง (TalentManagement)โดยจะตอ้ งมูก้ ารวางแผนการพัฒั นาบคุ ลากรทั้มู้ อ้ ยภู ายในสำนพั.และการคดั เลอ้ กสำรรหัาจากภายนอก เพั้อใหั้การพััฒนาศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติเป็็นไป็ตามูเป็้าหัมูายทั้้ ทั้างทั้้ป็รึกษาออกแบบโครงสำร้างองค์กร รวมูทั้ังมูุง เน้นการสำร้างความูผูกพัันข้องบุคลากรกลมูุ Talentใหั้เหัมูาะสำมูไมูวาจะเป็็นการดึงดูดการพััฒนาและธําารงรักษาบุคลากรทั้้มู้ ศึักยภาพัสำูง ใหั้อยูกับองค์กรยาวนาน ตอเน้องไป็สำู การวางแผนสำ้บทั้อดตาํา แหันง (Succession Plan) อ้กด้วย
ดังนัน สำนพั.จึงมูค้ วามูจําาเป็็นทั้้ต้องป็รับตัวสำําาหัรับการบริหัารทั้รัพัยากรบุคคลเพัอ้ รองรับการเป็ล้ยนแป็ลงในด้านตาง ๆ รวมูถึงการสำร้างกําาลังคนทั้้มู้ความูสำามูารถทั้ันยุคสำมูัย และมู้ความูเช้้ยวช้าญ่ด้านเทั้คโนโลย้ ซึ่ึงสำอดรับกับยุทั้ธศึาสำตร์การพััฒนา ศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติในการข้ับเคล้อนแผนพัลังงานข้องป็ระเทั้ศึตอไป็ ทั้างทั้้ป็รึกษาได้วางแผนการพััฒนาบุคลากร ตามูโครงสำร้างองค์กรทั้้ออกแบบเบ้องต้นโดยมู้รายละเอ้ยดดังแสำดง ในรปัู ที่่ 4.3-4
รูป็ทั้้ 4.3-4 ผังโครงสำร้างองค์กร ศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติ
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

   550   551   552   553   554