Page 551 - NEIC_FINAL REPORT
P. 551

4.3.3 โค์รงสร้างและแผู้นำพััฒนำาบุค์ลากร
จากยทัุ้ ธศึาสำตรก์ ารป็รบั เป็ลย้ นภาครฐั เป็น็ รฐั บาลดจิ ทั้ิ ลั และแผนการพัฒั นาองคก์ รและบคุ ลากรเพัอ้ การป็รบั เป็ลย้ นเป็น็ รัฐบาลดิจิทั้ัล แนวทั้างการพััฒนาศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติเพั้อใหั้บรรลุวัตถุป็ระสำงค์ดังกลาว จาํา เป็็นต้องมูก้ ารออกแบบ รูป็แบบองค์กรและแนวทั้างการพััฒนาบุคลากรทั้้เหัมูาะสำมู โดยจากผลการศึึกษาทั้บทั้วน รวบรวมู สำําารวจและวิเคราะหั์ข้้อมููล เพัอ้ การออกแบบและพัฒั นาสำถาป็ตั ยกรรมูองคก์ ร(EnterpriseArchitecture)ในบที่ที่่2โดยเฉพัาะในสำว นแนวทั้างการพัฒั นา จดั ทั้ําาข้อ้ เสำนอแนะการพัฒั นาบคุ ลากรและโครงสำรา้ งองคก์ รข้องศึนู ยสำ์ ารสำนเทั้ศึพัลงั งานแหัง ช้าตใิ นอนาคต ทั้างทั้ป็้ รกึ ษาไดร้ วบรวมู ข้อ้ มูลู ทั้งั หัมูด มูาทั้ําาการวเิ คราะหั์ ในหัลากหัลายมูติ ใิ หัสำ้ อดคลอ้ งกบั แผนยทัุ้ ธศึาสำตรก์ ารพัฒั นาศึนู ยสำ์ ารสำนเทั้ศึพัลงั งานแหัง ช้าติ (ยุทั้ธศึาสำตร์ทั้้ 3 เป็็นองค์กรสำมูรรถนะสำูง) โดยมู้ผลการศึึกษาดังน้
มิติด้้านำภารกิจและหนำ้าที่่ (Function) ทั้าง ศึทั้. สำนพั. เคยรับผิดช้อบ จากเดิมูแบงเป็็น 3 กลุมูงาน ป็ระกอบด้วย ก ล มูุ  ง า น พั ฒั น า ร ะ บ บ ค อ มู พั วิ เ ต อ ร ์ ก ล มูุ  ง า น พั ฒั น า สำ า ร สำ น เ ทั้ ศึ พั ล งั ง า น แ ล ะ ก ล มู ุ ง า น ว เิ ค ร า ะ หั แ์ ล ะ ป็ ร ะ มู า ณ ก า ร เ ศึ ร ษ ฐ ก จิ พั ล งั ง า น ทั้างทั้้ป็รึกษาเสำนอป็รับเป็ล้ยนเป็็น 4 กลุมูงาน 3 ระดับ โดยมู้รายละเอ้ยดดังน้
• 4 กลมูุ งานค้อ กลุมูงานจัดการระบบสำารสำนเทั้ศึ (Information System) กลุมูงานกลยุทั้ธ์ข้้อมููล (Enterprise Data Strategy) กลมูุ งานวิศึวกรรมูข้้อมููล (Data Operation Management) และกลุมูงานบูรณาการข้้อมููล (Business and Data Analytics)
• 3 ระดับค้อ เริมูต้นระดับบรหัิ ารตังแต ผู้อําานวยการศึูนย์ฯ ผู้อําานวยการกลุมูงาน รองลงมูา ค้อระดับป็ฏิิบัติงานตงั แต ผู้เช้้ยวช้าญ่ ทั้ป็้ รึกษา นักวิเคราะหั์ นักวช้ิ าการ หัรอ้ วิศึวกร และระดับสำนับสำนุนซึ่ึงครอบคลุมูฝ่่ายการเงิน งบป็ระมูาณ การคลัง บริหัารบุคลากร บริหัารทั้ัวไป็ เป็็นต้น
มิติด้้านำการพััฒนำาที่ักษะ (Skill) เน้องจากการพััฒนาทั้างด้านเทั้คโนโลย้สำารสำนเทั้ศึในป็ัจจุบัน มู้การเป็ล้ยนแป็ลง ทั้้รวดเร็ว สำง ผลใหั้เกิดการพััฒนาทั้ักษะ อาช้้พัใหัมูๆ เพั้อตอบสำนองลักษณะงานทั้้เป็ล้ยนไป็ด้วย โดยเฉพัาะอยางยิงการพััฒนา ระบบข้อ้ มูลู ข้นาดใหัญ่ (Big Data) มูค้ วามูจําาเป็น็ ตอ้ งใช้บ้ คุ ลากรทั้มู้ ทั้้ กั ษะทั้แ้ ตกตา งไป็จากงานระบบเทั้คโนโลยสำ้ ารสำนเทั้ศึทั้เ้ คย ดําาเนินงานมูากอนหัน้าน้ ยกตัวอยา งเช้น นักวทั้ิ ยาศึาสำตร์ข้้อมููล (Data Scientist) วศึิ วกรข้้อมููล (Data Engineer) นักวิเคราะหั์ เช้ิงลึก (Data Analyst) หัร้อ นักพััฒนาเป็็นต้น ซึ่ึงการทั้จ้ ะมู้ทั้ักษะทั้้เก้ยวข้้องในด้านน้จะต้องไดร้ ับการฝ่ึกฝ่นอบรมู (Reskill) หัร้อตอยอด (Upskill) จากหันว ยงาน องค์กร หัร้อผู้เช้้ยวช้าญ่ทั้้มู้ป็ระสำบการณ์ ความูรู้ ความูสำามูารถเฉพัาะทั้างในแตล ะด้าน
มิติด้้านำการที่ําางานำเชิงกลยุที่ธ์ (Strategy) ในอด้ตทั้้ผานมูาหันวยงานภาครัฐทั้้มู้การเช้้อมูโยง หัร้อแลกเป็ล้ยนข้้อมููล จะใช้ว้ ธิ ใ้ นการข้อความูรว มูมูอ้ ระหัวา งหันว ยงาน หัรอ้ อาจจะมูก้ รอบความูรว มูมูอ้ (MOU) ในการเช้อ้ มูโยงหัรอ้ แลกเป็ลย้ นข้อ้ มูลู ซึ่ึงจะเป็็นการรวมูมู้อกันในระหัวางหันวยงานกับหันวยงาน แตจากนโยบาย ในการพััฒนารัฐบาลดิจิทั้ัลสำงผลใหั้ทัุ้กหันวยงาน จะต้องจัดตังหันวยงานหัร้อผู้รับผิดช้อบในการติดตอป็ระสำานงานตังแตการเก็บรวบรวมูข้้อมููล การนําาข้้อมููลไป็ใช้้ป็ระโยช้น์ การเผยแพัรข้อ้ มูลู เป็น็ ตน้ ทั้ําาใหัภ้ าระงานในสำวนน้ มูป็้ รมูิ าณเพัิมู มูากข้ึน พัรอ้ มูกนั ในทั้กุ กระทั้รวง ดงั นนั เพัอ้ ใหัก้ ารทั้ําางานบรรลุ วัตถุป็ระสำงค์ตามูเป็้าหัมูายข้องรัฐบาล การจัดเตร้ยมูบุคลากรใหั้มู้ความูพัร้อมูและการคัดสำรรบุคลากรทั้้มู้ความูหัลากหัลายและ สำอดคล้องกับภาระงานใหัมูๆ เหัลาน้ ถอ้ วาเป็็นงานทั้้สำําาคัญ่มูาก จะต้องมู้การวางแผนกลยุทั้ธ์ในการคัดเล้อกบุคลากรทั้้มู้ทั้ักษะ ในการติดตอ ป็ระสำานงาน การสำ้อสำารป็ระช้าสำัมูพัันธ์ มูค้ วามูคลองตัว รองรับการเป็ล้ยนแป็ลงทั้้รวดเร็ว ติดตามูข้้อมููลข้า วสำาร เป็็นต้น เบ้องต้นทั้างทั้้ป็รึกษาได้นําาเสำนอตําาแหันงทั้้ต้องดําาเนินการในกลุมูงานทั้้ครอบคลุมูงานทั้้กลาวมูาน้ ได้แก นักกลยุทั้ธ์ ข้้อมููล (Data Strategy) นักออกแบบข้้อมููล (Data Architect) นักป็ระช้าสำมูั พัันธ์ และนักสำ้อสำารองค์กร (Corporate Affairs) ซึ่งึ ตําาแหันง หันา้ ทั้เ้ หัลา นไ้ มูไ ดอ้ ยใู นโครงสำรา้ งการทั้ําางานข้อง ศึทั้. สำนพั. แตมู ค้ วามูจําาเป็น็ อยา งมูากในการทั้จ้ ะตอ้ งคดั สำรรบคุ ลากร ทั้้มู้แนวทั้างการทั้ําางานเช้ิงกลยุทั้ธ์มูาสำนับสำนุนการทั้ําางานภายใตศึ้ ูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติ
มิติด้้านำกฎหมายและธรรมาภิบาล (Law & Governance) ในป็ัจจุบันจากกระแสำการเป็ลย้ นแป็ลง ทั้างเทั้คโนโลย้ ทั้้รวดเร็วเช้น เทั้คโนโลย้ 5G อุป็กรณ์ Internet of Things (IoT) หัร้อเทั้คโนโลย้ป็ัญ่ญ่าป็ระดิษฐ์ (AI) เป็็นต้น หัรอ้ แมู้กระทั้ัง การข้ยายตัวเพัิมูสำูงข้ึนจากการใช้้งาน Social Media ในป็ระเทั้ศึไทั้ย สำงผลกระทั้บ ตอการข้ับเคล้อนนโยบายตาง ๆ ข้องรัฐบาล จะตอ้ งอา้ งองิ กบั กระแสำการเป็ลย้ นแป็ลงในระดบั โลก การเข้า้ ถงึ ข้อ้ มูลู หัรอ้ แมูก้ ระทั้งั การคกุ คามูทั้างไซึ่เบอร์ (Cyber Security) ทั้ําาใหั้รัฐบาลต้องป็รับป็รุงกฎระเบย้ บข้้อบังคับหัรอ้ กฎหัมูายทั้้ล้าสำมูัยเพั้อมูาป็รับใช้้ใหั้เข้้ากับการเป็ล้ยนแป็ลงทั้้รวดเร็วเหัลาน้
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 23
   549   550   551   552   553