Page 547 - NEIC_FINAL REPORT
P. 547

สำวนทั้้ 3 การพััฒนา 2 กระบวนการทั้ําางานหัลัก เน้องจากบริบทั้ข้องภาครัฐในการสำงเสำริมูนโยบาย การเป็ิดเผยข้้อมููล ภาครัฐ (Open Data) และการกําากับดูแลข้้อมููลภาครัฐหัร้อธรรมูาภิบาลข้้อมููลภาครัฐ (Data Governance) เป็็นมูาตรการหัลัก ทั้้บังคับใหั้ทัุ้กหันวยงานจะต้องมู้การจัดเตร้ยมูความูพัร้อมู การป็ฏิิบัติเพั้อใหั้สำอดคล้องกับสำิงทั้้มู้ผลบังคับใช้้ทั้างกฎหัมูาย ทั้างทั้ป็้ รกึ ษาจงึ ไดน้ ําาเสำนอการพัฒั นา2กระบวนการทั้ําางานหัลกั ทั้สำ้ นบั สำนนุ แนวทั้างดงั กลา วป็ระกอบดว้ ยงานเป็ดิ เผยข้อ้ มูลู ภาครฐั (Open Data) และงานบริหัารจัดการข้้อมููล (Data Management) โดยทั้งั 2 หัมูวดกระบวนการทั้าํา งานมูค้ วามูจาํา เป็็นอยา งมูาก ในการข้ับเคลอ้ นและสำนับสำนุนการพััฒนาศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติในอนาคต เน้องจากการบริหัารจัดการข้้อมููลทั้้ด้และ การเป็ิดเผยข้้อมููล ทั้เ้ ป็็นป็ระโยช้น์ มูค้ วามูถูกต้อง ใหั้กับผู้ทั้้สำนใจข้้อมููลด้านพัลังงานสำามูารถนาํา ข้้อมููลเหัลานนั ไป็ตอยอดในการ พััฒนาใหั้เกิดนวัตกรรมูใหัมูทั้างด้านพัลังงาน เพัิมูป็ระสำิทั้ธิภาพัการแข้งข้ันข้องป็ระเทั้ศึ และลดป็ัญ่หัาการไมูเข้้าใจ หัร้อได้รับ ข้้อมููลข้า วสำารด้านพัลังงานทั้ไ้ มูถูกต้อง ลดความูเหัล้อมูลําาทั้างสำังคมูได้อ้กด้วย
4.3.2 สถาปััตยกรรมที่างธุรกิจ
สำําาหัรับสำถาป็ัตยกรรมูทั้างธุรกิจนัน สำามูารถวิเคราะหั์ได้จากโครงสำร้างองค์กรซึ่ึงแสำดงลักษณะการทั้ําางานตามูภารกิจ (Function) ข้องแตละฝ่่ายรวมูไป็ถึงกระบวนการหัลัก (Core Process) และกระบวนการสำนับสำนุน (Support Process) ทั้ศึ้ นู ยสำ์ ารสำนเทั้ศึพัลงั งานแหัง ช้าตพัิ งึ มู้ และในสำว นนจ้ ะไดร้ ะบขุ้ องสำว นทั้ต้ อ้ งมูก้ ารดาํา เนนิ การเพัมูิ เตมูิ (Gap) สำาํา หัรบั สำถาป็ตั ยกรรมูทั้าง ธุรกิจ รวมูทั้ังแนวทั้างการพััฒนาโครงสำร้างองค์กรและบุคลากรทั้้จะรองรับการทั้ําางานภายใต้ศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติ ในอนาคต
รูป็ทั้้ 4.3-2 สำถาป็ัตยกรรมูธุรกิจซึ่งึ แสำดงสำวนทั้้ต้องมู้การดําาเนินการเพัิมูเติมู
   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 19
   545   546   547   548   549