Page 549 - NEIC_FINAL REPORT
P. 549

ตาราง 4.3-1 กระบวนการการบริหัารจัดการข้้อมููลเมู้อพัิจารณาตามูแนวป็ฏิบิ ัติทั้้ด้
   การบริหารจัด้การข้้อมูล กระบวนำการที่่รองรับอยูแ่ ล้ว ส่วนำที่ต่ ้องม่การด้ําาเนำินำการเพัิมเติม
   1. COLLECT: ระบุแหัลงข้้อมููลจาํา เป็็น ต้องการใช้้ (Access and explore data)
   - แพัลตฟอร์มูสำําาหัรับการรับข้้อมููล -พัฒั นาโป็รแกรมูและสำว นตอ เช้อ้ มูAPI - ติดตามูข้้อมููลใหั้เข้้ามูาตามูเวลา ทั้้กําาหันด
   - กําาหันดกลยุทั้ธ์และนโยบาย ด้านข้้อมููล -วางแผนพัฒั นาการจดั เกบ็ ข้อ้ มูลู ใหัมูและ ยกระดับข้้อมููลป็ัจจุบัน
- ติดตามูการเป็ล้ยนแป็ลงข้องมูาตรฐาน กฎหัมูาย และเทั้คโนโลย้สำารสำนเทั้ศึด้าน ข้้อมููล
- ยุทั้ธศึาสำตร์ด้านข้้อมููล
   2. GOVERN: จัดการข้้อมููลเบ้องต้น (Preprocess data)
 - Help desk
- ความูมูันคงป็ลอดภัยข้องระบบ -โครงสำรา้ งพัน้ ฐานทั้างระบบสำารสำนเทั้ศึ - ออกแบบโครงสำร้างข้้อมููลและ กระบวนการจัดการข้้อมููล
- ตรวจสำอบความูถูกต้อง/สำอดคล้อง ข้องข้้อมููล
 - ETL และการบริหัารข้้อมููล แบบ Staging - บริการด้านคุณภาพัข้้อมููล
- จัดการการทั้ดสำอบระบบสำารสำนเทั้ศึ
- กําากับ ควบคุมู ติดตามู ธรรมูาภิบาล ข้้อมููล รวมูถึง การรัวไหัลข้องข้้อมููล และ คุณภาพัข้้อมููล
- งานด้านกฎหัมูาย/ธรรมูาภิบาลข้้อมููล
- จัดการข้้อมููลทั้ค้ รบกําาหันด อายุทั้ําาลาย - จัดการสำทั้ิ ธิการเข้้าถึงข้้อมููล
- วศึิ วกรรมูข้้อมููลทั้วั ไป็ และ การจัดเตรย้ มู ข้้อมููล
- วิศึวกรรมูข้้อมููลในฟังกช้์ ัน ทั้างธุรกิจข้อง ศึูนย์
   3. TRANSFORM: สำร้างแบบจําาลอง สำ าํา หั ร บั ก า ร ว เิ ค ร า ะ หั ์ ( D e v e l o p m o d e l )
   - เคร้องมูอ้ ในการบริหัารจัดการข้้อมููล - บริหัารจัดการ Data Catalog และ สำถาป็ัตยกรรมูข้้อมููล
- Business Data Experts / Consultants - Business Intelligence – Executive / Operations Dashboards
- งานวิเคราะหั์ข้้อมููล
   -รวบรวมูDatacatalogและสำถาป็ตั ยกรรมู ข้้อมููลข้องข้้อมููล ทัุ้กถังใน ศึูนย์ฯ
- งานทั้างด้านวทั้ิ ยาการข้้อมููล
- วิศึวกรรมูข้้อมููลและการพััฒนาด้าน Machine Learning
- งานพััฒนาข้้อมููล
- งานทั้างด้าน DevOps
  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 21

   547   548   549   550   551