Page 546 - NEIC_FINAL REPORT
P. 546

จากหัลักการทั้้กลาวมูาแล้วทั้ังหัมูด ทั้างทั้้ป็รึกษาดําาเนินการออกแบบสำถาป็ัตยกรรมูองค์กรด้านธุรกิจ ในอนาคตสำวนทั้้ เก้ยวข้้องกับกระบวนการทั้าํา งาน (Business Processes) ตามูทั้แ้ สำดงในรปัู ที่่ 4.3-1
รูป็ทั้้ 4.3-1 กระบวนการทั้ําางานทั้้คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต
กระบวนการหลัก (Core Process)
   งานสรรหา รวบรวม รับส่งข้อมูล งานความร่วมมือระหว่างประเทศ งานบริหารจัดการข้อมูล
งานประมวลผลข้อมูลสถิติพลังงาน งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ งานวิเคราะห์พัฒนาแบบจําาลอง งานพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
      4 - 18
จากรูป็จะแสำดงใหั้เหั็นวาทั้างทั้้ป็รึกษาได้นําาเสำนอวัตถุป็ระสำงค์ข้องกระบวนการทั้ําางาน โดยแยกเป็็น 8 หัมูวด ข้องกระบวนการทั้ําางานหัลัก (Core Process) โดยแบงเป็็น 3 สำวน ป็ระกอบด้วย สำวนทั้้ 1 การรักษา 5 หัมูวด กระบวนการทั้ําางานหัลัก สำวนทั้้ 2 การป็รับเป็ล้ยน 1 หัมูวดกระบวนการทั้ําางานหัลัก และสำวนทั้้ 3 การพััฒนา 2 กระบวนการทั้ําางานหัลกั โดยใช้เ้ ครอ้ งมูอ้ การวเิ คราะหัหั์ ว งโซึ่ค ณุ คา (Value Chain Analysis) มูาพัจิ ารณารว มูกบั การวเิ คราะหั์ ความูแตกตาง (Gap Analysis) ระหัวางสำถานะป็ัจจุบันและอนาคตข้องสำถาป็ัตยกรรมูองค์กรด้านธุรกิจทั้เ้ ก้ยวข้้องกระบวนการ ทั้ําางาน (Business Process) โดยมู้รายละเอ้ยดดังน้
สำวนทั้้ 1 การรักษา 5 หัมูวดกระบวนการทั้ําางานหัลัก ทั้างทั้ป็้ รึกษาได้พัิจารณาแล้วเหั็นวา 5 หัมูวดกระบวนการทั้ําางาน หัลกั เดมูิ ทั้จ้ ะตอ้ งรกั ษาเอาไวป็้ ระกอบดว้ ย งานป็ระมูวลผลข้อ้ มูลู สำถติ พัิ ลงั งาน งานวเิ คราะหัพั์ ฒั นาแบบจําาลอง งานพัฒั นาระบบ เช้้อมูโยงข้้อมููล งานเผยแพัรข้้อมููลสำารสำนเทั้ศึ และงานความูรว มูมู้อระหัวางป็ระเทั้ศึ โดยทั้งั หัมูดจะต้องรักษามูาตรฐานไว้ใหั้ได้ เตรย้ มูความูพัรอ้ มูในการยกระดบั ไป็สำรู ะดบั สำากลถกู ตอ้ งตามูหัลกั ธรรมูาภบิ าลและมูก้ ารเผยแพัรข้ อ้ มูลู สำารสำนเทั้ศึใหัค้ รอบคลมูุ ทัุ้กกลมูุ และทัุ้กป็ระเด็น
สำวนทั้้2การป็รับเป็ล้ยน1หัมูวดกระบวนการทั้ําางานหัลักคอ้ งานสำรรหัารวบรวมูและรับสำงข้้อมููลจะต้องป็รับเป็ล้ยน กลยุทั้ธ์ใหั้เป็็นเช้ิงรุกใหัมู้ ากข้นึ เน้องจากรัฐบาลมูก้ ารข้ับเคล้อนแผนพััฒนารัฐบาลดจิ ิทั้ัลมู้การบังคับใช้้กฎหัมูาย ระเบ้ยบ และ ข้้อบังคับทั้างด้านเทั้คโนโลย้สำารสำนเทั้ศึอยางเป็็นรูป็ธรรมู รวมูทั้ังการแลกเป็ล้ยน เช้้อมูโยงและบูรณาการข้้อมููลเป็็นสำิงทั้้มู้ความู จําาเป็น็ ในสำถานการณป็์ จั จบุ นั และในอนาคต สำง ผลใหัก้ ารจดั หัารวบรวมูข้อ้ มูลู ในรป็ู แบบทั้ผ้ า นมูาไมูมู ป็้ ระสำทั้ิ ธภิ าพัเพัย้ งพัอ การ พัฒั นาเทั้คโนโลยทั้้ จ้ ะป็ระยกุ ตใ์ ช้ก้ บั ข้อ้ มูลู ข้นาดใหัญ่ (Big Data) ทั้มู้ ค้ วามูหัลากหัลาย และมูทั้้ มู้ าจากหัลากหัลายแหัลง ทั้มู้ า ช้ว ย ใหั้กระบวนการทั้ําางานทั้้มู้ความูซึ่ับซึ่้อนมูากข้ึน สำามูารถพััฒนาการเข้้าถึงข้้อมููล (Data Acquisition) ได้โดยมู้ป็ระสำิทั้ธิภาพั รวมู ทั้ังต้องมู้การติดตอสำ้อสำาร ป็ระสำานงานกับหัลากหัลายหันวยงานทั้ังภายในและภายนอกกระทั้รวงพัลังงาน จึงต้องมูก้ ารพััฒนา กลยทัุ้ ธ์ สำําาหัรบั กระบวนการทั้ําางานดา้ นการจดั หัาและรวบรวมูข้อ้ มูลู ใหัมู โดยทั้างทั้ป็้ รกึ ษาไดก้ ําาหันดใหัเ้ ป็น็ กระบวนการทั้ําางาน ดา้ นการสำรรหัา รวบรวมู และรบั สำง ข้อ้ มูลู ดา้ นพัลงั งานและดา้ นอน้ ๆ ทั้มู้ ค้ วามูเกย้ วข้อ้ งกบั ศึนู ยสำ์ ารสำนเทั้ศึพัลงั งานแหัง ช้าติ โดย มู้วัตถุป็ระสำงค์เพั้อใหั้การบริการข้้อมููลสำารสำนเทั้ศึด้านพัลังงานข้องป็ระเทั้ศึตรงตามู ความูต้องการและเป็็นทั้้เช้้อถ้อข้องผู้ใช้้ทัุ้ก กลมูุ และทั้กุ ป็ระเดน็ ดงั นนั กลยทัุ้ ธใ์ นการทั้ําางานเพัอ้ ใหัต้ รงตามูวตั ถป็ุ ระสำงคจ์ ะตอ้ งเป็น็ การทั้ําางานเช้งิ รกุ และมูมู้ ติ ทั้ิ หั้ ลากหัลาย มูากยิงข้ึน
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
   544   545   546   547   548