Page 548 - NEIC_FINAL REPORT
P. 548

  4 - 20
จาก รปัู ที่่ 4.3-2 แสำดงถึงโครงสำร้างองค์กรทั้ซึ่้ ึงแบงการทั้ําางานออกตามูภารกิจ โดยป็ระกอบไป็ด้วย ฝ่่ายกลยุทั้ธ์ข้้อมููล องคก์ ร (Enterprise Data Strategy) ฝ่า่ ยการบรหัิ ารงานข้อ้ มูลู (Data Operation Management) ฝ่า่ ยวเิ คราะหัธ์ รุ กจิ และข้อ้ มูลู (Business and Data Analytics) ซึ่ึงถ้อได้วาเป็็น ฝ่่ายทั้้ดําาเนินการกระบวนการหัลักข้องศึูนย์ฯ รวมูไป็ถึงฝ่่ายระบบสำารสำนเทั้ศึ (Information System) และฝ่่ายสำนับสำนุนซึ่ึงครอบคลุมูฝ่่ายการเงิน งบป็ระมูาณ การคลัง บริหัารบุคลากร และบริหัารทั้ัวไป็ ซึ่ึงเป็็นฝ่่ายทั้้ดําาเนินการกระบวนการสำนับสำนุนข้องศึูนย์ฯ
นอกจากนนั รปัู ที่่ 4.3-2 จะแสำดงถงึ กระบวนการทั้ศึ้ นู ยสำ์ ารสำนเทั้ศึพัลงั แหัง ช้าตพัิ งึ มูภ้ ายใตฝ่้ า่ ยตา ง ๆ และใช้เ้ ครอ้ งหัมูาย ถูก (P) แสำดงถึงกระบวนการทั้้ ศึทั้. สำนพั. สำามูารถรองรับได้อยูแล้ว และใช้้อักษร G แสำดงถึงสำวนทั้้ต้องมูก้ ารดําาเนินการเพัมูิ เติมู เพั้อใหั้สำามูารถดําาเนินการตามูวิสำัยทั้ัศึน์สำถาป็ัตยกรรมูและวิสำัยทั้ัศึน์ข้องศึูนย์ฯได้ ซึ่ึงจะมู้การระบุการเพัิมูข้้ดความูสำามูารถข้อง บุคลากรและการทั้ําาแผนป็ฏิิบัติการเพั้อลดช้องวาง ในบที่ที่่ 8
เมูอ้ นําาสำถาป็ตั ยกรรมูทั้างธรุ กจิ ซึ่งึ เกย้ วเนอ้ งกบั การบรหัิ ารจดั การและวเิ คราะหัข้์ อ้ มูลู สำารสำนเทั้ศึเช้อ้ มูโยงเข้า้ กบั แนวทั้าง ในการบริหัารจัดการข้้อมููลทั้้เป็็นแนวป็ฏิิบัติทั้้ด้ด้ังรูปัที่่ 4.3-3 จะเหั็นได้วาในกรณ้ ทั้้จะต้องมู้การผลักดันใหั้ ศึทั้. สำนพั. ป็รบั เป็ลย้ นและข้ยายภารกจิ ไป็เป็น็ ศึนู ยสำ์ ารสำนเทั้ศึพัลงั งานแหัง ช้าติ ในอนาคตนัน จะตอ้ งมูก้ ารพัฒั นาทั้งั ดา้ นโครงสำรา้ งองคก์ ร และบคุ ลากรใหัมู้ ค้ วามูสำามูารถการดาํา เนนิ การพัฒั นารองรบั การวเิ คราะหัข้์ อ้ มูลู ข้นาดใหัญ่แ ละการพัฒั นาศึนู ยสำ์ ารสำนเทั้ศึระดบั ช้าติ
รูป็ทั้้ 4.3-3 การบริหัารจัดการข้้อมููลทั้้เป็็นแนวป็ฏิิบัติทั้้ด้
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   546   547   548   549   550