Page 545 - NEIC_FINAL REPORT
P. 545

4.3 การศึกษา และออกแบบกระบวนำการที่างธุรกิจ
จากผลการศึึกษาทั้บทั้วน รวบรวมู สำําารวจและวิเคราะหั์ข้้อมููลทั้เ้ ก้ยวข้้องกับสำถาป็ัตยกรรมูองค์กร ด้านธุรกิจทั้ก้ ลาวมูา แล้วนัน ทั้างทั้้ป็รึกษาได้นําาข้้อมููลดังกลาวมูาผานกระบวนการวิเคราะหั์เพัิมูเติมู โดยดําาเนินการป็รับป็รุงเพัิมูเติมู และออกแบบ กระบวนการทั้ําางานใหัมูทั้้จะเกิดข้ึนในอนาคตสำําาหัรับรองรับข้้อมููลข้นาดใหัญ่ การพััฒนาบุคลากรและโครงสำร้างองค์กรใหัมู ทั้ย้ กระดบั จากภารกจิ เดมูิ ทั้ทั้้ างศึนู ยเ์ ทั้คโนโลยสำ้ ารสำนเทั้ศึและ การสำอ้ สำาร สำนพั. (ศึทั้. สำนพั.) เคยดําาเนนิ การมูากอ นหันา้ น้ และเพัอ้ ใหั้สำอดคล้องกับวสำิ ัยทั้ัศึน์ ยุทั้ธศึาสำตร์ การพััฒนาศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติในบทั้ทั้้ 3 ซึ่ึงแสำดงใหั้เหั็นวาสำถาป็ัตยกรรมู องค์กรด้านธุรกิจทั้ทั้้ างศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติทั้้จะพััฒนาข้ึนใหัมูนนั มูภ้ ารกิจ อาํา นาจ และหัน้าทั้้เพัิมูข้ึนในหัลายมูิติ ดังนันทั้างทั้้ป็รึกษาจึงได้ดําาเนินการออกแบบสำถาป็ัตยกรรมูองค์กรด้านธุรกิจทั้้ครอบคลุมูทั้ังกระบวนการทั้ําางานทั้้จะเกิดข้ึน ในอนาคต การพััฒนาบุคลากรและโครงสำร้างองค์กรทั้้สำอดคล้องกัน กระบวนการทั้ําางานมูร้ ายละเอ้ยดดังน้
4.3.1 กระบวนำการที่ําางานำในำอนำาค์ต
การพััฒนายุทั้ธศึาสำตร์ศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติทั้้กลาวมูากอนหัน้าน้ ได้กําาหันดวิสำัยทั้ัศึน์ พัันธกิจ ยุทั้ธศึาสำตร์ และกลยุทั้ธ์ในการข้ับเคล้อนศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติในอนาคตไว้อยางช้ัดเจน สำงผลใหั้มู้ การเพัิมูป็ระสำิทั้ธิภาพั ในกระบวนการทั้าํา งานเดิมู (Old Core Process) และมู้การออกแบบกระบวนการทั้ําางานใหัมู (New Core Process) ควบคูกัน ไป็เพั้อรองรับกับแผนยุทั้ธศึาสำตร์ทั้้ได้วางแผนไว้ โดยจะต้องแก้ป็ัญ่หัาอุป็สำรรค (Issues) ไมูวาจะเป็็นภาระงานทั้้มู้มูากเกินกวา จําานวนบคุ ลากรทั้มู้ ใ้ นป็จั จบุ นั ทั้กั ษะข้องบคุ ลากรทั้มู้ ไ้ มูสำ อดคลอ้ ง กบั การเป็ลย้ นแป็ลงทั้างเทั้คโนโลยทั้้ ร้ วดเรว็ ข้นั ตอนการป็ฏิบิ ตั ิ งานการติดตอป็ระสำานงานทั้มู้ ้จําานวนมูากเกินไป็ การทั้ําางานทั้้เน้นการใช้้คนมูากกวาการใช้้โป็รแกรมูช้ว ยเหัล้อ รวมูทั้ังจะต้อง ตอบสำนองหัลกั การดา้ นธรุ กจิ (Business Principle) ทั้มู้ ก้ ระบวนการและข้นั ตอนการป็ฏิบิ ตั งิ านทั้เ้ ป็น็ มูาตรฐาน ควรมูก้ ารนยิ ามู ใหัช้้ ดั เจน เข้า้ ใจงา ย และมูก้ ารป็ระกาศึใช้อ้ ยา งเป็น็ ทั้างการและทั้วั ถงึ รวมูไป็ถงึ การกําาหันดข้อ้ ตกลงการป็ฏิบิ ตั งิ าน (Operational Level Agreement) มู้ข้ันตอนการป็ฏิิบัติงานทั้้กระช้ับและไมูซึ่ําาซึ่้อนเพั้อลดเวลาและเพัิมู ความูถูกต้องในการป็ฏิิบัติงาน มู้การกําาหันดข้อบเข้ต บทั้บาทั้ หัน้าทั้้ และความูรับผิดช้อบตอ กระบวนการป็ฏิิบัติงานทั้ช้้ ัดเจน เพั้อช้วยลดการทั้ําางานทั้ซึ่้ ําาซึ่้อน และมูุงเน้น การนําาเทั้คโนโลย้มูาป็ระยุกต์ใช้้ในศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าตมูิ ากทั้้สำุดเทั้าทั้้จะเป็็นไป็ได้
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 17
   543   544   545   546   547