Page 527 - NEIC_FINAL REPORT
P. 527

                            Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
3 - 29
ประเด็นดําาเนินการ
ชิ่วิงทำ่ 1
ชิ่วิงทำ่ 2 ชิ่วิงทำ่ 3
ปี 2567 - 2569 ปี 2570 - 2579
การบรห์ิ ารและการป็ระเมินผล
มแ่ ผนงาน แผนป็ฏิบิ ตั กิ ารที่ช่ ดั เจัน ศก่ ษาแนวิที่างการ ป็ระเมินผลการป็ฏิิบัติงาน ป็ระเมินผลระดับผลผลิต นําาเครืองมือการบริห์ารที่่เห์มาะสมมาใช
• ดําาเนนิ การป็ระเมนิ ผลการป็ฏิิบตั งิ าน ระดบั ผลผลติ ผลลพั ธ์ ผลลพั ธข์ นั สดุ ที่า ยที่ม่ ผ่ ลจัากการใชเ ครือ งมอื ที่างการบรห์ิ ารที่่บรรลป็ุ ระสที่ิ ธิผล
กระบวินการป็ฏิิบัติงาน
Key Resources (KR) ที่รัพยากรห์ลักที่่ใชในการดําาเนินการของศ้นย์ฯ ที่่จัําาเป็็นในการให์บริการจันบรรลุเป็้าป็ระสงค์
Software
ดําาเนนิ การจัดั ห์าและกําาห์นดคณุ สมบตั ิ Requirement ครอบคลุมเนืองานตามขอบเขตการที่ําางานภายใต ห์นวิ่ ยงานที่ม่ ่ MOU ร่วิมกัน วิางแผนการพัฒนาและ จััดห์า Software ที่ังร้ป็แบบที่่ม่ License และ No License
ดําาเนนิ การจัดั ห์าและกําาห์นดคณุ สมบตั ิ Requirement ครอบคลุมเนืองานตามขอบเขตการที่ําางานภายใต ห์น่วิยงานที่ม่ ่ MOU เพิมมากข่น วิางแผนการพัฒนา และจััดห์า Software ที่ังร้ป็แบบที่่ม่ License และ No License
ดาํา เนนิ การจัดั ห์าและกาํา ห์นดคณุ สมบตั ิ Requirement ครอบคลมุ เนอื งานตามขอบเขตการที่าํา งานภายใตห์ นวิ่ ย งานที่ม่ ่ MOU เพมิ มากขน่ วิางแผนการพฒั นาและจัดั ห์า Software ที่งั รป็้ แบบที่ม่ ่ License และ No License
Hardware
ดําาเนินการป็รับป็รุง Upgrade อุป็กรณ์เดิมบางส่วิน รวิมที่ังจััดห์าอุป็กรณ์เครืองมือให์ม่เพิมเติมจัาก แนวิที่างการออกแบบที่่ไดรับการอนุมัติ โดยวิิธ่การ จััดห์าแบบการเช่าซึ่อื ทีุ่ก ๆ 3 ป็ี
ดําาเนินการจััดห์าอุป็กรณ์ เครืองมือให์ม่เพิมเติมจัาก แนวิที่างการออกแบบที่่ไดรับการอนุมัติโดยวิิธ่การ จััดห์าแบบการเช่าซึ่อื ทีุ่ก ๆ 3 ป็ี
ดาําเนินการจััดห์าอุป็กรณ์เครืองมือให์ม่เพิมเติมจัาก แนวิที่างการออกแบบที่ไ่ดรบัการอนมุตัิโดยวิธิก่ารจัดัห์า แบบการเชา่ ซึ่อื ที่กุ ๆ 3 ป็ี
บุคลากร วิัฒนธรรม
พัฒนาบุคลากรที่่ม่อย้่ ขอบุคลากรเพิม ที่ังที่่เป็็น ขาราชการ พนกั งานราชการศก่ ษาควิามจัาํา เป็น็ ในการ วิ่าจัา งผ้เช่ยวิชาญจัากภายนอก และวิ่าจัางที่ป็่ ร่กษา
พัฒนาบุคลากรที่่ม่อย้่ ขอบุคลากรเพิม ที่ังที่่เป็็น ขาราชการ พนักงานราชการวิ่าจัา งที่่ป็ร่กษา
พัฒนาบุคลากรที่่ม่อย้่ ขอบุคลากรเพิม (ถาจัําาเป็็น) ในกรณ่ม่การเป็ล่ยนลักษณะห์น่วิยงานให์ดําาเนินการ ตามผลการศก่ ษา
ปี 2564 - 2566
ม่มาตรฐานการป็ฏิิบัติในระบบงานและกระบวินงาน ห์ลัก ผลักดันให์กระบวินงานห์ลักไดมาตรฐานสากล ที่่กําาห์นด ผลักดันให์ม่การบริห์ารควิามเส่ยงและการ ควิบคุมภายในที่ด่ ่
ผลกั ดนั คา่ นยิ ม และ DNA ให์บ คุ ลากรนําาไป็ป็ฏิบิ ตั จัิ รงิ
บุคลากรม่ลักษณะตาม ค่านิยม และ DNA ที่ต่ องการ
• ดําาเนนิ การป็รบั ป็รงุ ตามแนวิที่างที่ไ่ ดจั ากการศก่ ษาป็ระเมนิ ผล รวิมที่งั กําาห์นดกรอบในการศก่ ษาแนวิที่าง ป็ระเมนิ ผลการป็ฏิบิ ตั งิ าน ป็ระเมนิ ผลระดบั ผลผลติ นําาเครอื งมอื การบรห์ิ ารที่เ่ ห์มาะสมมาใชใ นอนาคตใน ระยะเวิลาทีุ่ก ๆ 3 ป็ี
• ม่มาตรฐานการป็ฏิบิ ัติ ในระบบงานและกระบวินงานห์ลัก • ผลักดันให์กระบวินงานห์ลักไดม าตรฐานสากลที่ก่ ําาห์นด

   525   526   527   528   529