Page 525 - NEIC_FINAL REPORT
P. 525

                                Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
3 - 27
ประเด็นดําาเนินการ
ชิ่วิงทำ่ 1 ชิ่วิงทำ่ 2 ชิ่วิงทำ่ 3
ปี 2564 - 2566 ปี 2567 - 2569 ปี 2570 - 2579
Customer Segment (CS) ผ้รับบริการจัะขยายขอบเขตไป็ส้่การให์บริการในธุรกิจัเพือแสวิงห์ารายได และ ที่ําาควิามเขาใจักับป็ระชาชนแต่ละกลมุ่ ให์ม ากยิงข่น
ขอบเขตผ้ร ับบริการ กระที่รวิงพลังงาน ภาครัฐ ภาคป็ระชาชน กระที่รวิงพลังงาน ภาครัฐ ภาคป็ระชาชน ภาคธุรกจัิ ที่ังใน และต่างป็ระเที่ศที่่ขอรายงาน กลุ่มป็ระชาชน มวิลชน (Mass) แบ่งกลุ่มเป็้าห์มายที่ช่ ัดเจัน (Segmented)
Revenue Streams (RS) การสรางรายไดจัากการให์บ ริการจัะเริมเมือช่วิงที่่สอง และขยายรายไดจัากการบริการให์ม ากขน่ ในช่วิงที่่สาม
การคิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ ม่ที่งัส่วินที่ค่ิดและไม่คิดค่าบริการรวิมที่งัม่รายไดจัาก การรบั /รวิ่ มวิจัิ ยั ห์รอื บรกิ ารอนื ๆ
แห์ล่งรายได งบป็ระมาณแผน่ ดนิ เงนิ นอกงบป็ระมาณและกองที่นุ ฯ ที่่เก่ยวิของ(ถาม)่
งบป็ระมาณแผ่นดิน เงินนอกงบป็ระมาณ กองทีุ่นฯ งบป็ระมาณแผ่นดิน เงินนอกงบป็ระมาณ กองทีุ่นฯ ที่่เก่ยวิของ(ถาม)่และเงินช่วิยเห์ลือจัากต่างป็ระเที่ศ ที่่เก่ยวิของ (ถาม่) เงินช่วิยเห์ลือจัากต่างป็ระเที่ศ และ
Channels (CH) ช่องที่างในการส่งมอบบริการ มุ่งให์ค วิามสะดวิกกับผ้รับบริการให์มากที่ส่ ุด
ช่องที่างส่งมอบ
ช่องที่างของศ้นย์ฯ ซึ่่งป็ระกอบดวิย ที่่ตังศ้นย์ / เวิ็บไซึ่ต์ / Facebook/Applicationรวิมที่ังการจััดส่งรายงานตรง จัากศ้นย์ฯช่องที่างของเครือข่ายควิามร่วิมมือที่ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคป็ระชาสังคม
ช่องที่างของศน้ ย์ฯ ซึ่่งป็ระกอบดวิย ที่่ตังศ้นย์ / เวิ็บไซึ่ต์ / Facebook / Application / Twitter การจััดส่ง รายงานตรงจัากศน้ย์ฯรวิมที่ังช่องที่างอืนที่่ไดรับควิามนิยมในขณะนนัช่องที่างของเครือข่ายควิามร่วิมมือที่ัง ภาครัฐภาคเอกชนและภาคป็ระชาสังคมช่องที่างที่ส่่งตรงถ่งล้กคาที่่วิ่าจัางบริการ
ช่วิงเวิลาให์บริการ วิิธ่การสรางควิามสัมพันธ์
ช่วิงเวิลาราชการ
ช่วิงเวิลาราชการ Automation (24/7)
ป็ระชาสัมพันธ์ ผ่านสอื ต่าง ๆ ของ สนพ. และ กระที่รวิง พลังงาน รวิมที่ังขอควิามร่วิมมือจัากเครือข่าย
ป็ระชาสัมพันธ์ ผ่านสือต่าง ๆ ของ สนพ. และ กระที่รวิงพลังงาน รวิมที่ังขอควิามร่วิมมือจัากเครือข่าย รวิมที่ัง การจััดกิจักรรมสรางควิามสัมพันธ์ ให์ควิามร้ในดา นต่าง ๆ
รายไดจัากค่าบริการ
   523   524   525   526   527